DMCA.com Protection Status

QUY CHẾ Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 (đã sửa đổi và bổ sung theo Thông tư 04/2018 ngày 28/2/2018): ( Văn bản đã hợp nhất):  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 10:21 ngày 27/03/2018

 

Văn bản đã hợp nhất Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT(ngày 28/02/2018 ) với Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo- QUY CHẾ Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 (đã sửa đổi và bổ sung theo Thông tư 04/2018 ngày 28/2/2018):

https://tinyurl.com/yad8kwy3

https://stream.bigschool.vn/static/Bigschoolvn/document/2018/03/Quy_che_2018.pdf

Quy chế thi THPT quốc gia  và xét công nhận tốt nghiệp THPT 2018:

https://bigschool.vn/quy-che-thi-thpt-quoc-gia-va-xet-cong-nhan-tot-nghiep-thpt-2018

 

QUY CHẾ Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018(đã sửa đổi và bổ sung theo Thông tư 04/2018 ngày 28/2/2018)

https://tinyurl.com/y89cfxya