DMCA.com Protection Status

STGT. BÀI GIẢNG CHÍNH TRỊ- KINH TẾ- DẠY NGHỀ( TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NGHỀ):  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 15:49 ngày 19/01/2018

STgt. BÀI GIẢNG CHÍNH TRỊ- KINH TẾ- DẠY NGHỀ( trung cẤp, cao đẲng nghỀ):

.BÀI GIẢNG CHÍNH TRỊ- KINH TẾ( trung cẤp, cao đẲng nghỀ):

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1981845848759973&id=100008037314601

Giáo trình chính trị lớp cao đẳng nghề:

http://thuvien.tcdktcnsl.edu.vn/files/products/giao_trinh_chinh_tri_cho_cac_lop_cao_dang_nghe_nk4.pdf

NHỮNG VẤN ĐẾ CHUNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ- Cao đẳng Sơn La:

http://thuvien.tcdktcnsl.edu.vn/chinh-tri/nhung-van-de-chung-cua-kinh-te-chinh-tri.html

GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - TCCN:

http://thuvien.tcdktcnsl.edu.vn/chinh-tri/giao-trinh-giao-duc-chinh-tri-tccn.html

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

http://thuvien.tcdktcnsl.edu.vn/chinh-tri/nhung-van-de-chung-ve-he-thong-chinh-tri.html

GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC GIA ĐÌNH:

http://thuvien.tcdktcnsl.edu.vn/files/products/giao_trinh_giao_duc_gia_dinh_126.pdf

http://thuvien.tcdktcnsl.edu.vn/chinh-tri/giao-trinh-giao-duc-gia-dinh.html

BÀI GIẢNG CHÍNH TRỊ HỌC đại cương:

http://thuvien.tcdktcnsl.edu.vn/chinh-tri/bai-giang-chinh-tri-hoc.html

Giáo trình chính trị lớp cao đẳng nghề:

http://thuvien.tcdktcnsl.edu.vn/chinh-tri/giao-trinh-chinh-tri-cho-cac-lop-cao-dang-nghe.html

Giáo trình tổ chức sản xuất-Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La:

http://thuvien.tcdktcnsl.edu.vn/files/products/giao_trinh_to_chuc_san_xuat_7rd.pdf

Tiếng Anh chuyên ngành Hàn- Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La:

http://thuvien.tcdktcnsl.edu.vn/chuyen-mon-nganh-vip/tieng-anh-chuyen-nganh-han.html

Thư viện điện tử Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La:

http://thuvien.tcdktcnsl.edu.vn/

http://thuvien.tcdktcnsl.edu.vn/chuyen-mon-nganh/  - chuyên môn ngành

http://thuvien.tcdktcnsl.edu.vn/chuyen-mon-nganh-1xS/ - chuyên môn ngành