DMCA.com Protection Status

STGT. Bộ tài liệu phục vụ học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII- kết nối tri thức  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 15:54 ngày 26/01/2018

STGT. Bộ tài liệu phục vụ học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

https://tinyurl.com/ybpdeetd

https://tinyurl.com/y7mj6t6u

1, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả:

https://tinyurl.com/ycneapjg

2, Nghị quyết số 19 -NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu BCH T.Ư khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập:

https://tinyurl.com/ycfr75ot

3, Nghị quyết số 20 -NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu BCH T.Ư khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới:

https://tinyurl.com/y7jnjr2m

4, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới:

https://tinyurl.com/y7emcamw

 

GT.Tham khảo

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG – KHÓA XII dành cho đảng viên:

http://tailieuketoan.vn/bai-thu-hoach-nghi-quyet-trung-uong-6-khoa-xii-i1360.html

https://vndoc.com/bai-thu-hoach-nghi-quyet-trung-uong-6-khoa-12/download

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 cho cán bộ lãnh đạo, quản lý:

https://tinyurl.com/yc9heaxp

Bài thu hoạch Nghị Quyết Trung Ương 6 khóa 12 của Đảng Viên mẫu mới hay nhất 2018:

https://tinyurl.com/y7ho5kwe

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII của Đảng viên (17 mẫu bài) - Bài thu hoạch học tập và quán triệt theo Nghị quyết TW6 khóa 12 của Đảng:

https://download.com.vn/docs/bai-thu-hoach-nghi-quyet-trung-uong-6-khoa-xii/download