DMCA.com Protection Status

Tài liệu chuyên đề Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ đoàn ở cơ sở (Nxb Chính trị quốc gia – 2011):  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 09:49 ngày 19/01/2018

Tài liệu chuyên đề Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ đoàn ở cơ sở (Nxb Chính trị quốc gia – 2011):

http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-ve-cong-tac-dang/books-310620153413356.html

 

Lý luận và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác dân vận (Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật - 2014):

http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-chinh-tri/books-493020154475556.html

 

Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận (Nxb Chính trị quốc gia - 2014):

http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-ve-cong-tac-dang/books-310620152331756.html

 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng - 2011):

http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-chinh-tri/books-393020152295856.html

 

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU PHỤC VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ "ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"):

http://dangcongsan.vn/Portals/0/TLVK/Tai%20lieu%20nghien%20cuu%20phuc%20vu%20trien%20khai%20CT05%20khoa%20XII.pdf