DMCA.com Protection Status

Tài liệu lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính( phổ cập cho cán bộ cơ sở)- kết nối tri thức:  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 09:35 ngày 24/01/2018

Tài liệu lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính( phổ cập cho cán bộ cơ sở):

http://loptcllcth498.blogspot.com/

Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng:

https://drive.google.com/file/d/0B2qqwS4u7sB8MGhSZ29pZzl2TTNnbDFzbWFqVWpQaEtLNVY4/view

Chủ nghĩa tư bản hiện đại:

https://drive.google.com/file/d/0B2qqwS4u7sB8ZFZVLVhnbmo5SnZZdVU5cVViQVozV0szOGpn/view

Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0cnVuZ2NhcDcwfGd4OjY0MDFlNDhkMGRlM2VhZjQ

Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0cnVuZ2NhcDcwfGd4OjY3YWJkYmFmZmNmZDg2NGY

Công tác dân vận:

http://h432cuchi.com/wp-content/uploads/2016/01/Bai-9.-Cong-tac-dan-van.ppt

Chuyên đề  GIẢI PHÁP TT-GD NGHIỆP VỤ THANH VẬN, DÂN VẬN CHO CÁN BỘ ĐOÀN-HỘILHTNVN, ĐVTN Ở CƠ SỞ:

https://www.facebook.com/TuoiTreHauLocThanhHoa/posts/1107720835909459

Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận (Nxb Chính trị quốc gia - 2014):

http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-ve-cong-tac-dang/books-310620152331756.html

Phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo- quản lý cấp cơ sở:

https://drive.google.com/file/d/0B4ezjVkMNjhzVVppVnFOWko4ZGQxNUF4Z1NKNGJwM0kwUy1V/view

Lý luận về Nhà nước và pháp luật:

http://dlib.cep.edu.vn/bitstream/11743/1271/1/3(1).pdf

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH:

http://quiz.agu.edu.vn/congchucxa2014/tphotich/2.pdf

Lý luận quản lý hành chính nhà nước:

https://drive.google.com/file/d/0B0QyBxroF3tgdlB6XzF6eTktSnc/view

Hệ thống thông tin quản lý nhà nước:

http://lrc.tnu.edu.vn/upload/collection/brief/22094_3216.pdf

Hệ thống văn bản quản lý hành chính nhà nước:

https://drive.google.com/drive/folders/0B6zIDl7XdrgEZjlIMndneEVlWmc

Con đường đi lên CNXH ở VN:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0cnVuZ2NhcDcwfGd4OjY0ZTZjMGNmMWFkMzc5MTE

Những vấn đề kinh tế- chính trị của thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở VN:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0cnVuZ2NhcDcwfGd4OjFjNmUyMjZjYTVmYTg0OGU

Sự ra đời của Đảng CSVN:

https://drive.google.com/file/d/0B2qqwS4u7sB8amtjaGRhRV9RX1V0elNWM1daUHlTeE5pYTRr/view

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới( từ 1986 đến nay):

https://drive.google.com/file/d/0B2qqwS4u7sB8UnBxUWgzd05DbDQzbjNScm5ESU9qQ3hIb2M4/view

Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0cnVuZ2NhcDcwfGd4OjdjZTYzMGQyNjQyY2Q3Njg

Những vấn đề cơ bản của phương thức SX tư bản chủ nghĩa:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0cnVuZ2NhcDcwfGd4OjIzZTBmOTJjYzhlMDhmYzE

Tài liệu lớp Trung cấp LLCT- HC :

https://sites.google.com/site/trungcap70/hoc-phan-1-1/tai-lieu

https://sites.google.com/site/trungcap70/

https://sites.google.com/site/tcllctk30/documents

http://loptcllcth498.blogspot.com/

http://cthc-h547.blogspot.com/

 https://sites.google.com/site/tccth348/tailieu

http://loph331cangio.blogspot.com/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1630286887249206&id=1497868107117360

GT Tài liệu trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính:

http://loph331cangio.blogspot.com/

https://sites.google.com/site/tccth348/tailieu

https://drive.google.com/…/0By42en50cCQbWldPUEFodkZna…/view…

http://loptc66.blogspot.com/…/tai-lieu-on-thi-triet-hoc-mac…

http://truongchinhtribentre.edu.vn/…/tai…/tai-lieu-tham-khao

Chương trình trung cấp LLCT- HC:

http://truongchinhtribentre.edu.vn/…/chuong_trinh_tc_llct-_…

http://loptc71.blogspot.com/…/e-cuong-thao-luan-mon-ninh-qu…

http://loptc71.blogspot.com/

https://groups.google.com/forum/…

http://truongchinhtriyenbai.gov.vn/index.php…

Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng:

https://drive.google.com/file/d/0B717JRQDMHVGWFlZSDE5bF9SaTA/view

Tổ chức cơ sở Đảng:

https://drive.google.com/file/d/0B717JRQDMHVGUVI1V0owbi1peE0/view

Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với HTCT ở VN hiện nay:

https://drive.google.com/file/d/0B3d2NfI6XMGac1AydVNFTHhfWkk/view

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới( từ 1986 đến nay):

https://drive.google.com/file/d/0B2qqwS4u7sB8UnBxUWgzd05DbDQzbjNScm5ESU9qQ3hIb2M4/view

Phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo- quản lý cấp cơ sở:

https://drive.google.com/file/d/0B4ezjVkMNjhzVVppVnFOWko4ZGQxNUF4Z1NKNGJwM0kwUy1V/view

Kỹ năng soạn thảo văn bản của Đảng:

https://drive.google.com/file/d/0B717JRQDMHVGUV8yeW15YjVlWjQ/view

Kỹ năng điều hành công sở:

https://drive.google.com/file/d/0B717JRQDMHVGNWRtSUplN1BwQWc/view

Chuyên đề 2 - ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG THỜI GIAN QUA VÀ NHỮNG CHỦ TRƯƠNG, GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG THEO TINH THẦN ĐẠI HỘI XI:

http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-ve-cong-tac-dang/books-210620153240956/index-5106201532131567.html

Cho tải Giáo trình xây dựng Đảng 2003:

http://lib.huha.edu.vn:8080/phamquangquyen/bitstream/123456789/1089/1/xddang_2233.pdf

Lý luận hành chính Nhà nước - Ôn thi cao học chuyên ngành hành chính công:

http://hoangkim.net.vn/bai-viet/168/ly-luan-hanh-chinh-nha-nuoc-on-thi-cao-hoc-chuyen-nganh-hanh-chinh-cong.html