DMCA.com Protection Status

Tài liệu ôn Trung cấp lý luận chính trị- hành chính( kết nối tri thức):  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 09:24 ngày 24/01/2018

Tài liệu ôn Trung cấp lý luận chính trị- hành chính:

TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KHOA HỌC HÀNH CHÍNH:

http://www.mediafire.com/file/980yx2rmwv3i7yt/Hanh+Chinh.doc -

http://caocapcthc20st.freevnn.com/tailieu.htm

Nghiệp vụ công tác Đoàn TN và vận động TN ở cơ sở- Trung cấp LLCTHC:

https://drive.google.com/file/d/0B0QyBxroF3tgb1JNenlRYmY5NE0/view

Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ tổ quốc VN XHCN- Trung cấp LLCTHC:

https://drive.google.com/file/d/0B0QyBxroF3tgVUlhSnVJT2JPVEU/view

Xây dựng & phát triển kinh tế- xh găn với quốc phòng, an ninh- Trung cấp LLCTHC :

https://drive.google.com/file/d/0B0QyBxroF3tgcnVBbTFzeW91TG8/view

Kỹ năng lãnh đạo quản lý của CB lãnh đạo, quản lý ở cơ sở- Trung cấp LLCTHC:

https://drive.google.com/file/d/0B0QyBxroF3tgRGlLMXNiUlNOSzg/view

Bài giảng Khoa học quản lý:

http://www.mediafire.com/file/2d4q4n79amdr1ne/Bai_giang_KHQL_01.6.09.pdf

GT Lịch sử tư tưởng quản lý:

http://www.mediafire.com/file/5vi201qg9ddddl8/K55A_LSTTQL_1.rar

Kỹ năng xử lý tình huống chính trị- XH ở cơ sở- Trung cấp LLCTHC:

https://drive.google.com/file/d/0B0QyBxroF3tgaGswd3FOdUs3TXM/view

Nghiệp vụ công tác công đoàn và vận động công nhân ở cơ sở- Trung cấp LLCTHC:

https://drive.google.com/file/d/0B0QyBxroF3tgVWN0YkpMQVZtSE0/view

Bài giảng Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc:

https://drive.google.com/file/d/0B13iOQtFqscCWU1GeVk0VVk0VG8/view

https://drive.google.com/file/d/0B0QyBxroF3tgbkI0aGo1MXE5dXM/view

Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo:

Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Hành chính H 498:

http://loptcllcth498.blogspot.com/2017/01/bai-giang-ve-uong-loi-phan-van-hoa-xh.html