DMCA.com Protection Status

Tài liệu tham khảo phục vụ Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017- kết nối tri thức:  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 10:04 ngày 24/01/2018

Tài liệu tham khảo phục vụ Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017:

Chính trị học đại cương:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnwzMDA0a2ltbmdhbnxneDo1NDE0MDFmMjU0MjAxOTY5

Giáo trình Triết học mác - lênin (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng):

http://kmacle.duytan.edu.vn/uploads/75770b9b-cdbf-4038-90e2-f25e1f4426fe_triethocmaclenin.pdf

https://nguyenduyliemgis.files.wordpress.com/2015/01/giao-trinh-triet-hoc-dung-cho-hoc-vien-sdh-khong-chuyen-nganh-triet-hoc.pdf

Triết học Mác-Lênin - Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập:

http://dulieu.tailieuhoctap.vn/books/giao-duc-dai-cuong/triet-hoc-mac-lenin/file_goc_784909.pdf

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin/Mở đầu:

https://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/Nh%E1%BB%AFng_nguy%C3%AAn_l%C3%BD_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n_c%E1%BB%A7a_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_M%C3%A1c_-_L%C3%AAnin/M%E1%BB%9F_%C4%91%E1%BA%A7u

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học và cao đẳng):

http://kmacle.duytan.edu.vn/uploads/2eae0e86-e7c6-431d-aa08-b8f89ba71921_giaotrinhkinhtechinhtri.pdf

HD học tập Kinh tế chính trị Mác – Lênin:

http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/KTCT_BG.pdf

GIÁO TRÌNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN (DÙNG CHO KHỐI NGÀNH KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH):

https://voer.edu.vn/pdf/513675e9/1

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng trong các trường đại học, cao đẳng):

http://thuvienso.vnuf2.edu.vn/components/com_booklibrary/ebooks/CAC24F17-C2C1-1540-2A0E-8FA34DC083F9_Chu_nghia_xa_hoi_khoa_hoc.pdf

SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC:

http://lib.dntu.edu.vn:8080/dspace/bitstream/DNTU_123456789/783/1/Chu%20nghia%20xa%20hoi%20khoa%20hoc.pdf

Lịch sử Đảng cộng sản VN:

http://tailieuhoctap.vn/chi-tiet-sach/2454-giao-duc-dai-cuong/chu-nghia-xa-hoi-khoa-hoc/768249-giao-trinh-lich-su-dang-cong-san-viet-nam

http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/LSD.pdf

Lý luận dạy học- TSKH Nguyễn Văn Hộ:

https://nvspdn.files.wordpress.com/2013/11/lldh-nvho.pdf

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:

http://lib.vinhuni.edu.vn/DATA/62/upload/493/documents/2016/03/file18.pdf

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng):

http://bvu.edu.vn/documents/24455/107843/172giao-trinh-tu-tuong-ho-chi-minh.pdf/a1291f13-93cc-403a-8468-b5f46a3b1436

http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-chinh-tri/books-393020152295856.html 

10 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh:

https://sites.google.com/site/llcttructuyen/courses/--10-chuyen-de-tu-tuong-ho-chi-minh

Hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng:

http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh.html 

Đấu tranh bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào cong cuộc đổi mới:

http://www.hocviencanbo.hochiminhcity.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=6866b477-d75d-4033-839b-e9ab0a3470e8&groupId=10217

 Các web về Mác xít( bấm trái chuột vào từng dòng link dưới đây để mở đọc):

https://www.facebook.com/hcmavn/posts/1626825214262040

Cho tải Giáo trình lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế- hệ CNCT:

http://tailieuso.vimaru.edu.vn/doc/giao-trinh-lich-su-phong-trao-cong-san-va-cong-nhan-quoc-te-ths-nguyen-xuan-phach-229210.html

Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế (1917 – 1995):

http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/ho-so-su-kien/phong-trao-cong-san-cong-nhan-quoc-te/books-410120159545046/index-0101201594943468.html

Phong trào công nhân và sự ra đời của Chú nghĩa Mác:

https://hoc24.vn/ly-thuyet/bai-4-phong-trao-cong-nhan-va-su-ra-doi-cua-chu-nghia-mac.1500/

https://hoc24.vn/ly-thuyet/bai-7-phong-trao-cong-nhan-quoc-te-cuoi-the-ki-xix-dau-the-ki-xx.1503/

40 phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại (phần 1 & 2)

https://quantrimang.com/40-phat-minh-vi-dai-nhat-trong-lich-su-nhan-loai-phan-1-124191

https://quantrimang.com/40-phat-minh-vi-dai-nhat-trong-lich-su-nhan-loai-phan-2-124242

10 phát minh khoa học quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại:

http://www.giadinhvietnam.com/10-phat-minh-khoa-hoc-quan-trong-nhat-trong-lich-su-nhan-loai-d45619.html

12 phát minh vĩ đại nhất thế kỷ 20:

http://www.avuong.com/index.php/tin-tuc-news/khoa-hoc-ky-thuat/1342-12-phat-minh-v-i-nht-th-k-20.html

Lý luận về công tác tư tưởng của Đảng( sưu tầm):

https://www.facebook.com/tung.thanh.9862273/posts/716638598492822