DMCA.com Protection Status

Tập hợp các tài liệu về thị trường chứng khoán:  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 09:55 ngày 17/01/2018

Tập hợp các  tài liệu về thị trường chứng khoán:

http://dlib.ptit.edu.vn/handle/123456789/220

Rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam:

http://tapchi.vnu.edu.vn/upload/2014/02/1147/8.pdf  

Pháp luật về giao dịch và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán:

http://www.vnulib.edu.vn:8000/dspace/bitstream/123456789/294/4/levnu0009-04.pdf

Mô phỏng sàn giao dịch chứng khoán:

http://www.hutech.edu.vn/khoakt/attachments/article/119/mo_phong_san_giao_dich_chung_khoan.pdf