DMCA.com Protection Status

Tìm hiểu Tư tưởng của Mác- Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và vai trò của TN  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 16:21 ngày 03/01/2018

Tìm hiểu Tư tưởng của Mác- Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và vai trò của TN

1, Tìm hiểu Tư tưởng của Mác- Lê nin về thanh niên và vai trò của TN

Nói về TN và vai trò của TN, Các Mác đã khẳng định: “...Những người công nhân tiên tiến nhất hoàn toàn hiểu rõ rằng: Tương lai của giai cấp công nhân và do đó tương lai của nhân loại hoàn toàn phụ thuộc vào việc giáo dục thế hệ công nhân đang lớn lên”. Mác đã gọi: “TN là cội nguồn sự sống của dân tộc, còn giai cấp công nhân là bộ xương của dân tộc”. Tháng 8/1986, Mác đề nghị quốc tế I: “ Quyền của thanh, thiếu niên cần được bảo vệ. Họ không thể tự bảo vệ được mình. Vì thế nhiệm vụ đó là của toàn xã hội”. Và quan điểm của Ăng Ghen: “...Chúng ta là Đảng của tương lai, mà tương lai lại thuộc về TN. Chúng ta là Đảng những người cách tân mà TN thì lại hào hứng đi theo những người cách tân. Chúng ta là Đảng chiến đấu quên mình với những gì đã già cỗi, mục nát, cũ kỹ, mà TN bao giờ cũng đi tiên phong trong công cuộc đấu tranh quên mình ấy”. Lê nin là người phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Ăng Ghen trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, coi thanh niên là “Nguồn sinh lực chiến đấu của sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng xã hội mới”. Về thanh niên sinh viên Lê nin nhận định:“ Bộ phận giác ngộ nhất trong giới thanh niên sinh viên luôn muốn xây dựng cho mình một thế giới quan XHCN rõ ràng và hoàn chỉnh trên cơ sở nền tảng của chủ nghĩa xã hội khoa học”- tức là chủ nghĩa Mác.

Trong bài báo nhỏ “Các Mác” của mình, Lê nin đã nhận xét rằng: “Những điều kiện mới….trong việc giáo dục thế hệ đang lớn lên, đang được chuẩn bị bằng những hình thức cao nhất của chủ nghĩa tư bản hiện đại”( V.I.Lê nin, toàn tập, tập 2, tr 74, tr 87). Vì rằng: Những kiến thức về kinh tế, khoa học kỹ thuật, công nghệ của chủ nghĩa tư bản hiện đại rất cần cho thế hệ đang lớn lên tiếp thu có chọn lọc, cải tạo và vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp CNH, HĐH để xây dựng CNXH và CNCS . Vì rằng: “ Chủ nghĩa Mác tuyệt đối không vứt bỏ những thành quả quý báu nhất của thời đại tư sản, mà ngược lại tiếp thu và cải tạo tất cả trong quá trình phát triển hơn hai nghìn năm”(Lê nin, toàn tập(tiếng Nga) quyển 31, tr 292).

Ăng Ghen đã nêu rõ rằng:”Thanh niên không thể đứng ngoài chính trị, chính hiện thực cuộc sống đã, đang và sẽ cuốn hút tuổi trẻ vào đời sống chính trị”.

“TN là lớp người trẻ tuổi của dân tộc, là bộ phận hữu cơ của xã hội hình thành từ các tầng lớp nhân dân và trong xã hội có giai cấp thì không tách rời các giai cấp. Do đó công tác TN không chỉ là một công tác chiến lược mà là công tác có tầm quan trọng đặc biệt, bởi vì nó gắn liền với vận mệnh của giai cấp, của Đảng cộng sản”( TCTTTN).

Mác và Ăng Ghen nhận xét: “Trong hoạt động cách mạng việc biến đổi của bản thân con người trùng hợp với việc cải tạo hoàn cảnh”. Mác nêu rõ :” Con người cải tạo hoàn cảnh trong chừng mực hoàn cảnh cải tạo con người”. “ Sự phong phú hiện thực về mặt tinh thần của mỗi cá nhân hoàn toàn tuỳ thuộc vào sự giàu có của những quan hệ xã hội hiện thực của cá nhân đó” và “ Chỉ có trong tập thể nhỏ mỗi cá nhân mới có thể nhận được những phương tiện cho phép nó phát triển một cách toàn diện tất cả những sở trường, năng khiếu của mình”. Theo Mác:” Cùng được qui định bởi những điều kiện trong đó con người sống, bởi những LLSX đã có sẵn từ trước đó, bởi hình thái xã hội đã tồn tại trước đó, hình thái này không phải do thế hệ mới tạo ra mà do thế hệ trước tạo nên”. Ăng Ghen nhận xét:”Những lực lượng mới sẽ tạo sức bật mới cho giai cấp công nhân”.

Khi phê phán triết học Phơ Bách, Mác đã viết:” Bản chất con người không phải là một cái trừu tượng cố hữu của cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà những quan hệ xã hội”.

Mác đó viết: “ Vũ khí của sự phê phán cố nhiên không thể thay thế được sự phê phán của vũ khí; lực lượng vật chất chỉ có thể đánh đổ bằng lực lượng vật chất, nhưng lý luận cũng sẽ trở thành lực lượng vật chất một khi nó thâm nhập vào quần chúng”(Mác và Ph. Ăng ghen: toàn tập, NXb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tập 1,

Các Mác đã khái quát nguyên lý giáo dục bất hủ về “Việc sớm đưa TN vào lao động sản xuất gắn với giáo dục, đào tạo là một trong những biện pháp mạnh nhất để cải biến xã hội và đào tạo con người phát triển toàn diện”, như sau: “Từ chế độ công xưởng đã nẩy nở cái mầm mống của nền giáo dục tương lai, nó sẽ kết hợp lao động sản xuất với giáo dục và thể dục đối với tất cả thế hệ trẻ, coi đó không chỉ là một phương pháp làm tăng thêm nền sản xuất xã hội mà còn là một phương pháp duy nhất để sản xuất ra những con người phát triển toàn diện”(Các Mác: phê phán cương lĩnh Gô Ta. 1975). Như thế có nghĩa là giáo dục TN trở thành con người mới XHCN thì cần phải đưa thanh niên vào phong trào đấu tranh cách mạng, lao động sản xuất và hoạt động xã hội; thông qua đó họ mới phát triển và trưởng thành. Đây cũng là nguyên lý của giáo dục cộng sản đối với thế hệ trẻ. Vì vậy, Đảng ta đã xác định phương châm giáo dục là: “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với đời sống xã hội”( NQ ĐH IX của Đảng).

Lê nin đề nghị: “Cần phải tập hợp TN lại thành những tổ chức độc lập, các tổ chức độc lập tự quản đó sẽ hoạt động dưới sự lãnh đạo tư tưởng của Đảng cộng sản. Tất nhiên không phải thừa nhận bất kỳ một tổ chức TN nào, mà người chỉ thừa nhận những tổ chức TN lấy hệ tư tưởng Mác xít làm nền tảng”. Lê nin nhấn mạnh: “Cần phải có thái độ độ lượng đối với thế hệ trẻ”. Người nhắc nhở: “ Cần phải đòi hỏi ở TN nhiều hơn nữa, cần phải phê phán một cách có nguyên tắc những khuyết điểm của họ, cần phải giáo dục cho họ tinh thần trách nhiệm cao và nghĩa vụ của họ đối với cách mạng ngay từ thuở thiếu thời”.

Lê nin dạy: “Chúng ta phải chuẩn bị cho TN như thế nào để họ biết xây dựng đến cùng và hoàn thành triệt để sự nghiệp mà chúng ta đã bắt đầu”. Lê nin tiên đoán: “ Sớm muộn thanh niên sẽ đến với CNXH bằng những con đường khác với cha anh họ”(V.I.Lê nin “Bàn về TN”- NXBTN, 1981, tr 231).

Phát biểu tại ĐH III Đoàn TNCS Nga, Lê nin chỉ rõ: “Học CNCS! Vấn đề TN cần phải học CNCS như thế nào đã được trả lời: TN cần phải học CNCS trong một trường học riêng của mình; trong một tổ chức độc lập. Tổ chức đó chính là Đoàn TN cộng sản . Đoàn TNCS chính là trường học kế thừa cách mạng của các thế hệ. Mà trên mọi phương diện, Đoàn là trường học của sự đoàn kết, trường học bảo vệ lợi ích của thế hệ trẻ, trường học điều hành và quản lý, trường học giáo dục, trường học đấu tranh giai cấp, trường học hoạt động chính trị- xã hội, trường học đào tạo và tôi luyện thế hệ trẻ ,giáo dục thanh niên là nhiệm vụ trung tâm, chỉ đạo mọi hoạt động của Đoàn." Và Người đã để lại lời di huấn thiêng liêng:"Sự nghiệp to lớn và tất yếu của các đồng chí là chuẩn bị cho tuổi trẻ sẵn sàng tham gia cuộc đấu tranh cách mạng và trong việc học tập."( Hồ Chí Minh- Tuyển tập, tập 11). “ Thanh niên là đội hậu bị của Đảng”(Ăng Ghen là người đầu tiên đưa ra thuật ngữ này).

Vì vậy, Lê nin xác định: “Nếu các đồng chí không lôi cuốn được toàn thể quần chúng TN công nông vào sự nghiệp xây dựng đó, thì các đồng chí sẽ không thể xây dựng XHCSCN được” ( Trích Lê nin toàn tập, tập 41, trang 354-387).

Mác và Ăng Ghen đã đánh giá phong trào sinh viên và vai trò của nó có tính lịch sử cụ thể. Điều đó được phản ánh rõ rệt trong tác phẩm của Ăng Ghen nhan đề “Cách mạng và phản cách mạng ở Đức”. Trong lời chào mừng Hội nghị sinh viên xã hội chủ nghĩa quốc tế tháng 12 năm 1893, Ăng Ghen viết: “Các đồng chí hãy cố gắng phát triển trong hàng ngũ của họ những người vô sản- trí thức, họ sẽ kề vai sát cánh với những người công nhân lớn tuổi đang lao động chân tay, điều đó có một ý nghĩa to lớn trong cuộc cách mạng đang đến gần”( Các Mác và Ph. Ăng Ghen: Bàn về TN, bản tiếng Nga, 1972.tr.55). Mác đánh giá cao vai trò của TN học sinh tiên tiến ở Nga về khả năng lý thuyết và thực hành cùng với nghị lực phi thường, thái độ tự chủ và kiên quyết của họ. Chính họ sẽ là những người chủ ưu tú nhất của Đảng sau này( CN Mác- Lê nin, bàn về TN và công tác TN tr.33).

Nói chuyện với đoàn viên Đoàn TNCS, V.I.Lê nin đã nhấn mạnh: “Trước mắt các đồng chí là nhiệm vụ xây dựng và các đồng chí có thể làm tròn được nhiệm vụ đó, khi đã nắm vững được tất cả những kiến thức hiện đại, biết biến CNCS từ những công thức, những lời dạy, những phương pháp, những chỉ thị, những cương lĩnh có sẵn và học thuộc lòng thành cái thực tế sinh động, là cái kết hợp với công tác trực tiếp của các đồng chí, khi các đồng chí đã biết lấy chủ nghĩa cộng sản làm kim chỉ Nam cho công tác thực tiễn của mình” (Lê nin, toàn tập, tập 41, trang 366). Lê nin đã khẳng định: “Không có tri thức thì không có chủ nghĩa cộng sản”; “Không học thì không trở thành người cộng sản được”.

Năm 1960, tại buổi lễ trọng thể kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, Bác Hồ nói: “Đoàn TN lao động phải là cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo dục thế hệ TN và nhi đồng thành những chiến sĩ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng CNXH và CNCS"( Hồ Chí Minh toàn tập- NXB CTQG,N2000, tập 10, tr21). Và Người đã khẳng định: “ Muốn xây dựng chủ nghiã xã hội thì phải bồi dưỡng con người xã hội chủ nghĩa”.

Mà theo Lê nin: “Người ta chỉ có thể trở thành người cộng sản khi biết làm giàu trí óc của mình bằng sự hiểu biết tất cả những kho tàng tri thức mà nhân loại đã tạo ra”(Lê nin toàn tập, tập 41). “Không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có CNXH”(Lê nin). Như vậy theo Lê nin đến nay chưa có TN nào đạt tiêu chuẩn người cộng sản nói trên(mà mới có những TN có chí hướng, ý chí cộng sản) và phải tiếp tục làm theo lời dạy của Lê nin “Học, học nữa, học mãi” để có thể trở thành người cộng sản.

Lê nin đã xác định: “Nhiệm vụ đặt ra cho các đồng chí là kiến thiết nền kinh tế cả nước, tổ chức lại và khôi phục cả nông nghiệp lẫn công nghiệp trên cơ sở kỹ thuật hiện đại dựa trên khoa học, kỹ thuật hiện đại và điện lực”….”Phải tự học lấy điều đó, phải dạy điều đó cho toàn thế hệ những người lao động đang lớn lên. Đó là nhiệm vụ của mọi người cộng sản giác ngộ, của mọi TN tự cho mình là người cộng sản và hoàn toàn hiểu rằng khi gia nhập Đoàn TNCS, mình đã nhận nhiệm vụ giúp Đảng xây dựng CNCS và giúp toàn thế hệ trẻ xây dựng xã hội CSCN. Họ phải hiểu rằng điều đó chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở một nền học vấn hiện đại và nếu họ không có nền học vấn đó, thì chủ nghĩa cộng sản vẫn chỉ là một nguyện vọng mà thôi”. Lê nin căn dặn: “Một là phải đặt lên hàng đầu việc giáo dục cho TN thế giới quan cách mạng hoàn chỉnh và triệt để....”. Lê nin coi “Vấn đề TN chính là một bộ phận tất yếu của cương lĩnh cải tạo đối với xã hội”. Như vậy, theo Lê nin, Đoàn TN phải tham gia xây dựng được nền học vấn hiện đại: Nền học vấn trang bị cho TN những tri thức khoa học hiện đại và tri thức toàn diện để TN có thể trở thành những người “Vừa hồng, vừa chuyên” như Bác Hồ đã căn dặn. Theo Lê nin, tham gia cuộc đấu tranh cách mạng và học tập là hai nhiệm vụ quan trọng của TN.

“Nhiệm vụ của Đoàn TN là phải tổ chức hoạt động thực tiễn của mình thế nào để khi học tập, khi tổ chức nhau lại, khi tập hợp nhau lại, khi đấu tranh, tầng lớp TN ấy tự giáo dục mình và đồng thời cũng giáo dục cho tất cả những ai đã công nhận họ là người dẫn đường chỉ lối, để trở thành những người cộng sản. Phải làm cho toàn bộ sự nghiệp giáo dục, rèn luyện và dạy dỗ TN ngày nay trở thành sự nghiệp giáo dục đạo đức cộng sản trong TN”. “Đạo đức giúp xã hội loài người tiến lên cao hơn, thoát khỏi ách bóc lột lao động”(Lê nin toàn tập, tập 41).

Vì vậy việc giáo dục đạo đức CSCN , cổ vũ TN “Học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là vô cùng cần thiết; đặc biệt là học tập tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Bác Hồ.

Một nội dung rất quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau được thể hiện qua các luận điểm quan trọng nhất về giáo dục thế hệ trẻ, đó là : Thế hệ trẻ là lực lượng quyết định sự phát triển của cách mạng , của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:”Muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết phải thức tỉnh thanh niên”. ”; “Hỡi Đông Dương đáng thương, Người sẽ chết mất nếu đám TN sớm già của người không được hồi sinh”(Hồ Chí Minh- về giáo dục TN- NXB TN, HN, 1980, tr 30). Bởi: “Thanh niên là rường cột của nước nhà”; “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên Ngay ngày khai trường đầu tiên sau cách mạng tháng tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kỳ vọng vào thế hệ trẻ: “ Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt nam có trở nên tươi đẹp hay không, đân tộc Việt nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. “ Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đâu nâng cao chất lượng văn hoá và chuyên môn, nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra, và trong một tương lai không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật”(Thư Bác Hồ gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân, nhân viên, học sinh các cấp, mẫu giáo phổ thông, bổ túc văn hoá, trung học chuyên nghiệp và đại học nhân dịp khai giảng năm học 1968-1969).

Bác Hồ căn dặn: “Cần phải học văn hoá, chính trị, kỹ thuật; cần phải học lý luận Mác- Lê nin kết hợp với đấu tranh và công tác hàng ngày”. Bác lưu ý: “ Học tập chủ nghĩa Mác- Lê nin là học tập cái tinh thần xử lý mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân”. Bác phê phán những đồng chí chỉ biết: “Học sách vở Mác- Lê nin nhưng không học tinh thần Mác- Lê nin, học để trang sức chứ không phải để vận dụng vào công cuộc cách mạng”. Bác dạy:“ Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ TN già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ TN tương lai”( Hồ Chí Minh- Sđd, tr 129; 210; 211; 415).

Bác Hồ khẳng định: Giáo dục thanh thiếu nhi vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật và “ Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống". Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. “ Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được đường xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”(đạo đức cách mạng. Năm 1958).

Trước khi “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê nin”, chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại lời di huấn thiêng liêng: “ Đoàn viên và TN ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “ hồng “ , vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.” Bởi trước đó, từ tháng 3/1961, Người đã xác định: “ Muốn xây dựng chủ nghiã xã hội thì phải bồi dưỡng con người xã hội chủ nghĩa” và “ Con người xã hội chủ nghĩa là con người có đạo đức cần , kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”. Cũng năm đó, Bác đã căn dặn TN sinh viên:“ Thời đại ngày nay là thời đại vẻ vang của thanh niên,TN phải là những đội xung phong trên các mặt trận chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật”. Bác Hồ dạy: “ Phải quan tâm đến đời sống, công tác và học tập của TN”. Bác cho đây là cách tốt nhất để củng cố mối liên hệ giữa các tổ chức TN với đông đảo quần chúng TN. Vì vậy, Người căn dặn: “ Cần đi sâu vào đời sống, hiểu rõ tâm lý của các lớp TN và giúp đỡ họ giải quyết vấn đề một cách thiết thực”

Quán triệt quan điểm của Mác- Ăng ghen, Lê nin, Bác Hồ về TN và vai trò của TN; NQ 4 của BCH TW Đảng khoá VII về “Công tác TN trong thời kỳ mới” có đoạn khẳng định về vai trò của TN và công tác vận động, giáo dục TN:“ Thanh niên là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI cóvị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường XHCN hay không phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng TN, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ TN; công tác TN là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Đúng như Bác Hồ đã nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Vì vậy vấn đề thanh niên phải đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Đảng đặt niềm tin sâu sắc vào thanh niên, phát huy vai trò làm chủ tiềm năng to lớn của thanh niên để thanh niên thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh, xã hội văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc”.

Tiếp đó, NQ25-NQ/TW của BCH TW Đảng khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TN trong thời kỳ CNH, HĐH” đã xác định “Quan điểm chỉ đạo”: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước.

Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “Vừa hồng, vùa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và xã hội”.

Từ đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tìm hiểu để nắm vững tình hình TN, vai trò của TN và xác định đầy đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình đối với TN và tạo mọi điều kiện phát huy vai trò và sức mạnh “dời non, lấp bể” của TN trong công cuộc đổi mới đất nước- thiết thực hưởng ứng tiếp tục thực hiện NQ 4 của BCH TW Đảng khoá VII về “Công tác TN trong thời kỳ mới” và NQ 25- NQ/TW của BCH TW Đảng khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TN trong thời kỳ CNH, HĐH”; góp phần quan trọng: “ Đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng và tạo mọi điều kiện cho TN phấn đấu để hình thành một thế hệ con người có lý tưởng cao đẹp, có ý thức trách nhiệm công dân, có tri thức, có sức khoẻ và lao động giỏi, sống có văn hoá và tình nghĩa, giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính. Cổ vũ thanh niên Việt Nam nuôi dỡng hoài bão lớn, tự cường dân tộc, năng động, sáng tạo, làm chủ được khoa học và công nghệ mới, vươn lên ngang tầm thời đại, sánh vai cùng thanh niên các nước trên thế giới. Hình thành một lớp thanh niên nam, nữ ưu tú, vững vàng về chính trị, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, tiêu biểu cho thế hệ trẻ, trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý, kinh doanh giỏi, những chuyên gia xuất sắc trên mọi mặt hoạt động của xã hội, những tri thức uyên bác chiếm lĩnh các đỉnh cao của khoa học, những văn nghệ sĩ có tài năng, những người lao động có tay nghề cao”( NQ4 của BCH TW Đảng khoá VII) ./.

Trần Việt Thao- sưu tầm, biên soạn.

( VP.Tỉnh đoàn Thanh Hoá).2, Tìm hiểu Tư tưởng của Lê nin về thanh niên và vai trò của TN trong phong trào cách mạng XHCN

Lê nin khẳng định: “Không một giây phút nào được nghi ngờ vào khả năng hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ cách mạng của thế hệ trẻ mà các thế hệ trước đây chưa kịp hoàn thành”. “Các thế hệ tương lai nhất định sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh để giải phóng nhân loại dưới ngọn cờ chiến đấu của CNCS khoa học”. Người nêu rõ: “Người ta quan sát thấy trong TN công nhân một khát vọng nồng cháy không gì kìm hãm được tới lý tưởng của dân chủ và CNXH”. Lê nin:” Chúng ta mãi mãi là Đảng của TN, của giai cấp tiên phong”.

Như vậy, “Trong cuộc đấu tranh để giải phóng những người lao động, Lê nin đã tìm thấy ở thanh niên một nguồn sức mạnh to lớn”;…Trong bài báo nhỏ “Các Mác” của mình, Lê nin đã nhận xét rằng: “Những điều kiện mới….trong việc giáo dục thế hệ đang lớn lên, đang được chuẩn bị bằng những hình thức cao nhất của chủ nghĩa tư bản hiện đại”( V.I.Lê nin, toàn tập, tập 2, tr 74, tr 87).

“ Lê nin coi những người vô sản trẻ tuổi chẳng những là đội hậu bị quân hùng mạnh của cách mạng, mà còn là những chủ nhân tương lai của đất nước”( Chủ nghĩa Mác- Lê nin bàn về TN và công tác TN, NXBTN, 2004).

“Lê nin đã nhiều lần nhận xét: Thanh niên chính là nguồn sinh lực chiến đấu của cách mạng. ông cho rằng thế hệ đang lớn lên của giai cấp vô sản, những sinh viên và học sinh tiến tiến, một bộ phận quan trọng của giới trí thức trẻ là những người bạn đồng minh đáng tin cậy của giai cấp công nhân” ”( Chủ nghĩa Mác- Lê nin bàn về TN và công tác TN, 2004).

Như vậy, Lê nin đã kế thừa và phát triển các quan điểm của Mác: “ ...Những người công nhân tiên tiến nhất hoàn toàn hiểu rõ rằng: Tương lai của giai cấp công nhân và do đó tương lai của nhân loại hoàn toàn phụ thuộc vào việc giáo dục thế hệ công nhân đang lớn lên”. Mác đã gọi: “TN là cội nguồn sự sống của dân tộc, còn giai cấp công nhân là bộ xương của dân tộc”. Tháng 8/1986, Mác đề nghị quốc tế I: “ Quyền của thanh, thiếu niên cần được bảo vệ. Họ không thể tự bảo vệ được mình. Vì thế nhiệm vụ đó là của toàn xã hội”. Và quan điểm của Ăng Ghen: “...Chúng ta là Đảng của tương lai, mà tương lai lại thuộc về TN. Chúng ta là Đảng những người cách tân mà TN thì lại hào hứng đi theo những người cách tân. Chúng ta là Đảng chiến đấu quên mình với những gì đã già cỗi, mục nát, cũ kỹ, mà TN bao giờ cũng đi tiên phong trong công cuộc đấu tranh quên mình ấy”. Lê nin là người phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Ăng ghen trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, coi thanh niên là “Nguồn sinh lực chiến đấu của sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng xã hội mới”. Về thanh niên sinh viên Lê nin nhận định:“ Bộ phận giác ngộ nhất trong giới thanh niên sinh viên luôn muốn xây dựng cho mình một thế giới quan XHCN rõ ràng và hoàn chỉnh trên cơ sở nền tảng của chủ nghĩa xã hội khoa học”- tức là chủ nghĩa Mác. Trong thư “Gửi người thay thế chúng tôi”, Lê nin khuyên:“ Các đồng chí trẻ tuổi, các đồng chí hãy tăng cường công tác theo hướng cách mạng hoá, để mang lại sức mạnh tuổi trẻ dồi dào nhựa sống của các đồng chí ra mà bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới”( Trích : Thanh niên giáo dục và phát triển- NXB TN, 2007).

“ Chủ nghĩa Mác tuyệt đối không vứt bỏ những thành quả quý báu nhất của thời đại tư sản, mà ngược lại tiếp thu và cải tạo tất cả trong quá trình phát triển hơn hai nghìn năm”(Lê nin, toàn tập(tiếng Nga) quyển 31, tr 292).

Lê nin chỉ rõ: “Nếu không biết tổ chức họ lại và nâng họ dậy thì họ sẽ đi theo Men sê vích...và khi đó sự thiếu chín chắn và chưa từng trãi của họ sẽ bị kẻ thù lợi dụng và gây nên những thiệt hại gấp bội”. Lê nin đã vạch trần mưu đồ của bọn cơ hội chủ nghĩa trong các đảng của Quốc Tế II muốn cản trở phong trào thanh niên cách mạng Nga đến với chủ nghĩa Mác- Lê nin…. “Ngay từ những ngày đầu trong đời hoạt động của mình, Lê nin đã kiên trì đấu tranh để khắc phục những sự tác động có hại đó đối với thanh niên….giáo dục thanh niên thái độ không khoan nhượng đối với chủ nghĩa cơ hội- là một luận điểm hết sức quan trọng của chủ nghĩa Lê nin”( Chủ nghĩa Mác- Lê nin bàn về TN và công tác TN, 2004).

“TN là lớp người trẻ tuổi của dân tộc, là bộ phận hữu cơ của xã hội hình thành từ các tầng lớp nhân dân và trong xã hội có giai cấp thì không tách rời các giai cấp. Do đó công tác TN không chỉ là một công tác chiến lược mà là công tác có tầm quan trọng đặc biệt, bởi vì nó gắn liền với vận mệnh của giai cấp, của Đảng cộng sản”( TCTTTN).

Lê nin đề nghị: “Cần phải tập hợp TN lại thành những tổ chức độc lập, các tổ chức độc lập tự quản đó sẽ hoạt động dưới sự lãnh đạo tư tưởng của Đảng cộng sản. Tất nhiên không phải thừa nhận bất kỳ một tổ chức TN nào, mà người chỉ thừa nhận những tổ chức TN lấy hệ tư tưởng Mác xít làm nền tảng”. Lê nin nhấn mạnh: “Cần phải có thái độ độ lượng đối với thế hệ trẻ”. Người nhắc nhở: “ Cần phải đòi hỏi ở TN nhiều hơn nữa, cần phải phê phán một cách có nguyên tắc những khuyết điểm của họ, cần phải giáo dục cho họ tinh thần trách nhiệm cao và nghĩa vụ của họ đối với cách mạng ngay từ thuở thiếu thời”.

Lê nin dạy: “Chúng ta phải chuẩn bị cho TN như thế nào để họ biết xây dựng đến cùng và hoàn thành triệt để sự nghiệp mà chúng ta đã bắt đầu”. Lê nin tiên đoán: “ Sớm muộn thanh niên sẽ đến với CNXH bằng những con đường khác với cha anh họ”(V.I.Lê nin “Bàn về TN”- NXBTN, 1981, tr 231).

Lê nin căn dặn: “Một là phải đặt lên hàng đầu việc giáo dục cho TN thế giới quan cách mạng hoàn chỉnh và triệt để....”. “Không có tính Đảng- đó là tư tưởng tư sản. Tính Đảng là tư tưởng XHCN”. Lê nin coi “Vấn đề TN chính là một bộ phận tất yếu của cương lĩnh cải tạo đối với xã hội”.

Lê nin phát biểu tại ĐH III Đoàn TNCS Nga: “Học CNCS! Vấn đề TN cần phải học CNCS như thế nào đã được trả lời: TN cần phải học CNCS trong một trường học riêng của mình; trong một tổ chức độc lập. Tổ chức đó chính là Đoàn TN cộng sản”. Đoàn TNCS chính là trường học kế thừa cách mạng của các thế hệ. Mà trên mọi phương diện, Đoàn là trường học của sự đoàn kết, trường học bảo vệ lợi ích của thế hệ trẻ, trường học điều hành và quản lý, trường học giáo dục, trường học đấu tranh giai cấp, trường học hoạt động chính trị- xã hội, trư¬¬ờng học đào tạo và tôi luyện thế hệ trẻ ,giáo dục thanh niên là nhiệm vụ trung tâm, chỉ đạo mọi hoạt động của Đoàn." Và Người đã để lại lời di huấn thiêng liêng:"Sự nghiệp to lớn và tất yếu của các đồng chí là chuẩn bị cho tuổi trẻ sẵn sàng tham gia cuộc đấu tranh cách mạng và trong việc học tập."( Hồ Chí Minh- Tuyển tập, tập 11). “ Thanh niên là đội hậu bị của Đảng”(Ăng Ghen là người đầu tiên đưa ra thuật ngữ này).

Vì vậy, Lê nin xác định: “Nếu các đồng chí không lôi cuốn được toàn thể quần chúng TN công nông vào sự nghiệp xây dựng đó, thì các đồng chí sẽ không thể xây dựng XHCSCN được” ( Trích Lê nin toàn tập, tập 41, trang 354-387).

“Cho nên, khi đề cập đến nhiệm vụ của thanh niên theo quan điểm đó, tôi phải nói rằng nhiệm vụ của thanh niên núi chung, và của đoàn thanh niên cộng sản và các tổ chức khác nói riêng, có thể tóm gọn bằng một từ. Nhiệm vụ đó là: học tập” (Lê nin toàn tập, tập 41) - “Học tập, học tập nữa, học tập mãi”(Lê nin toàn tập, tập 45, trang 354). Cụ thể là học lý luận về chủ nghĩa cộng sản, học văn hoá, KHKT, công nghệ và học trong thực tiễn tham gia đấu tranh cách mạng.

Nói chuyện với đoàn viên Đoàn TNCS, V.I.Lê nin đã nhấn mạnh: “Trước mắt các đồng chí là nhiệm vụ xây dựng và các đồng chí có thể làm tròn được nhiệm vụ đó, khi đã nắm vững được tất cả những kiến thức hiện đại, biết biến CNCS từ những công thức, những lời dạy, những phương pháp, những chỉ thị, những cương lĩnh có sẵn và học thuộc lòng thành cái thực tế sinh động, là cái kết hợp với công tác trực tiếp của các đồng chí, khi các đồng chí đã biết lấy chủ nghĩa cộng sản làm kim chỉ Nam cho công tác thực tiễn của mình” (Lê nin, toàn tập, tập 41, trang 366).

Năm 1960, tại buổi lễ trọng thể kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, Bác Hồ nói: “Đoàn TN lao động phải là cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo dục thế hệ TN và nhi đồng thành những chiến sĩ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng CNXH và CNCS".( Hồ Chí Minh toàn tập- NXB CTQG,N2000, tập 10, tr21).

Mà theo Lê nin: “Người ta chỉ có thể trở thành người cộng sản khi biết làm giàu trí óc của mình bằng sự hiểu biết tất cả những kho tàng tri thức mà nhân loại đã tạo ra”(Lê nin toàn tập, tập 41). “Không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có CNXH”(Lê nin). Như vậy theo Lê nin đến nay chưa có TN nào đạt tiêu chuẩn người cộng sản nói trên(mà mới có những TN có chí hướng, ý chí cộng sản) và phải tiếp tục làm theo lời dạy của Lê nin “Học, học nữa, học mãi” để có thể trở thành người cộng sản.

Lê nin đã xác định: “Nhiệm vụ đặt ra cho các đồng chí là kiến thiết nền kinh tế cả nước, tổ chức lại và khôi phục cả nông nghiệp lẫn công nghiệp trên cơ sở kỹ thuật hiện đại dựa trên khoa học, kỹ thuật hiện đại và điện lực”…. “ Phải tự học lấy điều đó, phải dạy điều đó cho toàn thế hệ những người lao động đang lớn lên. Đó là nhiệm vụ của mọi người cộng sản giác ngộ, của mọi TN tự cho mình là người cộng sản và hoàn toàn hiểu rằng khi gia nhập Đoàn TNCS, mình đã nhận nhiệm vụ giúp Đảng xây dựng CNCS và giúp toàn thế hệ trẻ xây dựng xã hội CSCN. Họ phải hiểu rằng điều đó chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở một nền học vấn hiện đại và nếu họ không có nền học vấn đó, thì chủ nghĩa cộng sản vẫn chỉ là một nguyện vọng mà thôi”. Như vậy, theo Lê nin, Đoàn TN phải tham gia xây dựng được nền học vấn hiện đại: nền học vấn trang bị cho TN những tri thức khoa học hiện đại và tri thức toàn diện để TN có thể trở thành những người “Vừa hồng, vừa chuyên” như Bác Hồ đã căn dặn. Theo Lê nin, tham gia cuộc đấu tranh cách mạng và học tập là hai nhiệm vụ quan trọng của TN.

“Nhiệm vụ của Đoàn TN là phải tổ chức hoạt động thực tiễn của mình thế nào để khi học tập, khi tổ chức nhau lại, khi tập hợp nhau lại, khi đấu tranh, tầng lớp TN ấy tự giáo dục mình và đồng thời cũng giáo dục cho tất cả những ai đã công nhận họ là người dẫn đường chỉ lối, để trở thành những người cộng sản. Phải làm cho toàn bộ sự nghiệp giáo dục, rèn luyện và dạy dỗ TN ngày nay trở thành sự nghiệp giáo dục đạo đức cộng sản trong TN”. “Đạo đức giúp xã hội loài người tiến lên cao hơn, thoát khỏi ách bóc lột lao động”(Lê nin toàn tập, tập 41). Bởi vì đạo đức tỉ lệ nghịch với bóc lột: đạo đức càng được nâng cao thì sự bóc lột càng giảm đi; cá nhân, tập thể nào còn đang bóc lột nhiều thì chưa thể nói rằng cá nhân, tập thể đó có đạo đức tốt- đạo đức cộng sản được. Đạo đức của con người được nâng cao dần trong quá trình quá độ đi lên CNXH, CNCS và cũng do đó mà mức độ bóc lột cũng giảm dần trong quá trình đó( một giám đốc, một ông chủ khi đạo đức được nâng cao dần lên thì lương tâm đạo đức giúp họ giảm dần bóc lột,...); đến khi đa số có đủ tiêu chuẩn đạo đức và tri thức hiện đại, toàn diện của người cộng sản thì khi đó xã hội cũng có điều kiện tiến lên chủ nghĩa cộng sản.

Vì vậy việc giáo dục đạo đức CSCN , cổ vũ TN “Học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là vô cùng cần thiết; đặc biệt là học tập tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Bác Hồ.

Một nội dung rất quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng về chăm lo bồi d¬ưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau đ¬ược thể hiện qua các luận điểm quan trọng nhất về giáo dục thế hệ trẻ, đó là : Thế hệ trẻ là lực lượng quyết định sự phát triển của cách mạng , của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:”Muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết phải thức tỉnh thanh niên”. Bởi: “Thanh niên là rường cột của nước nhà”; “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. “Hỡi Đông Dương đáng thương, Người sẽ chết mất nếu đám TN sớm già của người không được hồi sinh”(Hồ Chí Minh- về giáo dục TN- NXB TN, HN, 1980, tr 30). Ngay ngày khai trường đầu tiên sau cách mạng tháng tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn thế hệ trẻ: “ Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt nam có trở nên tươi đẹp hay không, đân tộc Việt nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Đây chính là luận điểm kế thừa xuất sắc di huấn của Lê nin vĩ đại:” Sự nghiệp to lớn và tất yếu của các đồng chí là chuẩn bị cho tuổi trẻ sẵn sàng tham gia cuộc đấu tranh cách mạng và trong việc học tập.”( Tuyển tập Hồ Chí Minh-tập 11).

Theo Lê nin: “ Chúng ta phải hiểu rằng cần thay thế lối học cũ, lối nhồi sọ cũ, lối giáo dục cũ, bằng nghệ thuật biêt hấp thụ toàn bộ kiến thức của nhân loại và hấp thụ nó sao cho chủ nghĩa cộng sản, ở trong các đồng chí, không còn là những điều học thuộc lòng, mà là những điều do chính các đồng chí đã nghiền ngẫm lại và là những kết luận tất nhiên được rút ra trên quan điểm giáo dục hiện đại. Đó là cách đặt những nhiệm vụ cơ bản khi chúng ta nói đến nhiệm vụ học chủ nghĩa cộng sản”.

Từ đó chúng ta suy ra rằng: Chỉ trên cơ sở những tri thức hiện đại, toàn diện và đạo đức cộng sản mới có thể sáng tạo ra được xã hội ấy và nếu không có những kiến thức đó thì chủ nghĩa cộng sản chỉ là một nguyện vọng mà thôi. Chủ nghĩa cộng sản là ước mơ hạnh phúc của nhân loại tiến bộ, mà:”Hạnh phúc không thể tìm kiếm, hạnh phúc phải tạo ra”. Có tri thức hiện đại, toàn diện và đạo đức cộng sản thì mới sáng tạo ra được xã hội mới có năng suất lao động cao hơn và ưu việt hơn XH tư bản.

CNXH là một mô hình XH mới có trong lịch sử tư tưởng nhưng chưa có tiền lệ trong lịch sử XH loài người. Cuộc đấu tranh giai cấp “Ai thắng ai” giữa CNXH và CNTB vô cùng gay go và phức tạp, biểu hiện ngày càng tinh vi. Phương thức sản xuất của CNTB chưa bị lạc hậu và phương thức SX XHCN còn mới mẻ và chưa thể hiện được tính ưu việt,…..Vì vậy TN phải học tập LLCT, Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; văn hoá, KHKT, công nghệ mới và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn và tham gia tổng kết thực tiễn để sáng tạo, bổ sung phát triển lý luận về con đường đi lên CNXH, CNCS.

Bác Hồ căn dặn: “Cần phải học văn hoá, chính trị, kỹ thuật; cần phải học lý luận Mác- Lê nin kết hợp với đấu tranh và công tác hàng ngày”. Bác lưu ý: “ Học tập chủ nghĩa Mác- Lê nin là học tập cái tinh thần xử lý mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân”. Bác phê phán những đồng chí chỉ biết: “Học sách vở Mác- Lê nin nhưng không học tinh thần Mác- Lê nin, học để trang sức chứ không phải để vận dụng vào công cuộc cách mạng”. Bác dạy:“ Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ TN già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ TN tương lai”( Hồ Chí Minh- Sđd, tr 129; 210; 211; 415).

Bác Hồ khẳng định: Giáo dục thanh thiếu nhi vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật và “ Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống". Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Đúng như thơ Bác dạy:

“ Gạo đem vào giã bao đau đớn

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông

Sống ở trên đời người cũng vậy

Gian nan rèn luyện mới thành công.”

Trước khi “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê nin”, chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại lời di huấn thiêng liêng: “ Đoàn viên và TN ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “ hồng “ , vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.” Bởi trước đó, từ tháng 3/1961, Người đã xác định: “ Muốn xây dựng chủ nghiã xã hội thì phải bồi dưỡng con người xã hội chủ nghĩa” và “ Con người xã hội chủ nghĩa là con người có đạo đức cần , kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”. Cũng năm đó, Bác đã căn dặn TN sinh viên:“ Thời đại ngày nay là thời đại vẻ vang của thanh niên,TN phải là những đội xung phong trên các mặt trận chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật”.

Quán triệt quan điểm của Mác- Ăng ghen, Lê nin, Bác Hồ về TN và vai trò của TN; NQ 4 của BCH TW Đảng khoá VII về “Công tác TN trong thời kỳ mới” có đoạn khẳng định về vai trò của TN và công tác vận động, giáo dục TN:

“ Thanh niên là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI cóvị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường XHCN hay không phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng TN, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ TN; công tác TN là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Đúng như Bác Hồ đã nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Vì vậy vấn đề thanh niên phải đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người.

Đảng đặt niềm tin sâu sắc vào thanh niên, phát huy vai trò làm chủ tiềm năng to lớn của thanh niên để thanh niên thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh, xã hội văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc”.

Tiếp đó, NQ25-NQ/TW của BCH TW Đảng khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TN trong thời kỳ CNH, HĐH” đã xác định “Quan điểm chỉ đạo”:“ Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước.

- Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “Vừa hồng, vùa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và xã hội”.

Từ đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tìm hiểu để nắm vững tình hình TN, vai trò của TN và xác định đầy đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình đối với TN và tạo mọi điều kiện phát huy vai trò của TN trong công cuộc đổi mới đất nước- thiết thực hưởng ứng tiếp tục thực hiện NQ 4 của BCH TW Đảng khoá VII về “Công tác TN trong thời kỳ mới” và NQ 25- NQ/TW của BCH TW Đảng khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TN trong thời kỳ CNH, HĐH”; góp phần quan trọng: “ Đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng và tạo mọi điều kiện cho TN phấn đấu để hình thành một thế hệ con người có lý tưởng cao đẹp, có ý thức trách nhiệm công dân, có tri thức, có sức khoẻ và lao động giỏi, sống có văn hoá và tình nghĩa, giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính. Cổ vũ thanh niên Việt Nam nuôi dưỡng hoài bão lớn, tự cường dân tộc, năng động, sáng tạo, làm chủ được khoa học và công nghệ mới, vươn lên ngang tầm thời đại, sánh vai cùng thanh niên các nước trên thế giới. Hình thành một lớp thanh niên nam, nữ ưu tú, vững vàng về chính trị, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, tiêu biểu cho thế hệ trẻ, trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý, kinh doanh giỏi, những chuyên gia xuất sắc trên mọi mặt hoạt động của xã hội, những tri thức uyên bác chiếm lĩnh các đỉnh cao của khoa học, những văn nghệ sĩ có tài năng, những người lao động có tay nghề cao”( NQ4 của BCH TW Đảng khoá VII) ./.

Trần Việt Thao- sưu tầm, biên soạn.

( CVC- VP.Tỉnh đoàn Thanh Hoá).

Tìm hiểu Tư tưởng của Mác- Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và vai trò của TN( tiếp):

3, Tìm hiểu Tư tưởng Hồ chí Minh về vai trò của TN và giáo dục TN.

Một nội dung rất quan trọng trong Tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau được thể hiện qua các luận điểm quan trọng nhất về vai trò củaTN và giáo dục thế hệ trẻ, đó là : Thế hệ trẻ là lực lượng quyết định sự phát triển của cách mạng, của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết phải thức tỉnh thanh niên”; “Hỡi Đông Dương đáng thương! Người sẽ chết mất nếu đám TN sớm già của người không được hồi sinh”(Hồ Chí Minh- về giáo dục TN- NXB TN, HN, 1980, tr.30). Bởi: “Thanh niên là rường cột của nước nhà”; “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. “Thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc. Dân tộc nô lệ thì thanh niên cũng bị nô lệ. Dân tộc được giải phóng thì thanh niên mới được tự do. Vì vậy TN phải hăng hái tham gia cuộc đấu tranh của dân tộc. Ngày nay, nước ta đã được độc lập, tự do; TN mới thật sự là người chủ tương lai của nước nhà. Muốn xứng đáng vai trò người chủ thì phải học tập”(Hồ chủ Tịch với thanh niên và thiếu nhi, tr.47, NXB Thanh niên, năm 1961). Bác dạy: “ TN ta phải cố gắng học…Muốn xây dựng CNXH thì nhất định phải có học thức. Cần phải học văn hoá, chính trị, kỹ thuật. Cần phải học lý luận Mác- Lê nin kết hợp với đấu tranh, công tác hàng ngày”…. “Lê nin nói: Không học thì không thể trở thành người cộng sản”(Hồ Chí Minh- Sđd, tr.286; 288 ).

Ngay ngày khai trường đầu tiên sau cách mạng tháng tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kỳ vọng vào thế hệ trẻ: “ Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt nam có trở nên tươi đẹp hay không, đân tộc Việt nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. “ Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đâu nâng cao chất lượng văn hoá và chuyên môn, nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra, và trong một tương lai không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật”(Thư Bác Hồ gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân, nhân viên, học sinh, sinh viên các cấp nhân dịp khai giảng năm học 1968-1969).

Về học lý luận Mác- Lê nin, bác Hồ căn dặn: “ Học tập chủ nghĩa Mác- Lê nin là học tập cái tinh thần xử lý mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân”. Bác phê phán những đồng chí chỉ biết: “Học sách vở Mác- Lê nin nhưng không học tinh thần Mác- Lê nin, học để trang sức chứ không phải để vận dụng vào công cuộc cách mạng ( Hồ Chí Minh- Sđd, tr 129; 210; 211).

Bác Hồ khẳng định: Giáo dục thanh, thiếu nhi vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật. “Trong giáo dục, không những phải có tri thức phổ thông mà phải có đạo đức cách mạng”(Bài Bác Hồ nói chuyện ở lớp đào tạo hướng dẫn viên các trại hè cấp I, ngày 12/6/1965). “ Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. “Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được đường xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”(Đạo đức cách mạng. Năm 1958).” Học cũng thế, dạy cũng thế; thanh niên là chủ lực quân trong phong trào bình dân học vụ. Bất kỳ ở đâu cũng phải làm cho TN hiểu rõ nhiệm vụ đó. Học, TN cũng phải làm đầu tàu””(Bác Hồ huấn thị tại đại hội sơ kết công tác bình dân học vụ 6 tháng đầu năm, ngày 16/7/1956). “ Nhà trường xã hội chủ nghĩa là nhà trường: Học đi đôi với lao động; lý luận đi đôi với thực hành; cần cù đi đôi với tiết kiệm”( Bài Bác Hồ nói chuyện với học sinh và giáo viên trường phổ thông cấp 3 Chu Văn An, ngày 31/12/1958). “ Giáo dục thanh niên không thể tách rời mà phải liên hệ chặt chẽ với những cuộc đấu tranh của xã hội”( Bác Hồ nói ở hội nghị bồi dưỡng chỉnh huấn do Trung ương triệu tập, từ 22 đến 16/11/1965). “Học mà không đi đôi với hành thì học vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy”. “ Lao động trí óc mà không có lao động chân tay, chỉ biết lý luận mà không biết thực hành thì cũng là trí thức có một nửa”(Hồ Chí Minh bàn về giáo dục. Năm 1961). “Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thực tiễn mù quáng. Lý luận không có liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”(Hồ Chí Minh tuyển tập.tr 641. NXB Sự thật, năm 1970). “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân”(Bác Hồ huấn thị về công tác huấn luyện học tập, tháng 5/1950). “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”( Bác Hồ huấn thị tại Đại hội sơ kết công tác bình dân học vụ 6 tháng đầu năm, ngày 16/7/1956). Trong 5 điều Bác Hồ dạy TN, Bác đã căn dặn TN : “…Luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị. Chống kiêu căng, tự mãn, chống lãng phí xa hoa. Thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh để giúp nhau cùng tiến bộ mãi. Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học, kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho tổ quốc, cho nhân dân”( Thư gửi TN nhân dịp lễ kỷ niệm lần thứ 20 CM tháng tám- trích tuyển tập Hồ Chí Minh, tập 11, tr.504; 505).” Có kinh nghiệm mà không có lý luận cũng như một mắt sáng, một mắt mờ” (Bác Hồ- Sửa đổi lối làm việc. Năm 1948). Cần phải học lý luận Mác- lê nin kết hợp với đấu tranh và công tác hàng ngày”( Bác Hồ nói tại đại hội toàn quốc lần thứ 3 của Đoàn TN lao động Việt Nam, ngày 24/3/1961). Bởi Mác khẳng định :“…Lực lượng vật chất chỉ có thể đánh đổ bằng lực lượng vật chất, nhưng lý luận cũng sẽ trở thành lực lượng vật chất một khi nó thâm nhập vào quần chúng”. Do đó khi quán triệt lý luận Mác- Lê nin cho thanh niên thì sẽ trở thành lực lượng vật chất to lớn cho cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Với tấm lòng yêu nước, thương nòi sâu sắc; Bác Hồ đã quyết chí ra đi bôn ba khắp năm châu để tìm đường cứu nước và đã gặp được chủ nghĩa Mác –Lênin. Từ tháng 7/1920, sau khi được nghiên cứu toàn văn “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin; đến tháng 6/1923 sau khi đến Liên Xô(cũ), Nguyễn ái Quốc có điều kiện nghiên cứu các tác phẩm của Các Mác, Ăng Ghen, Lê nin; tham gia lớp học ngắn hạn tại trường đại học Phương Đông và dự nhiều đại hội quốc tế quan trọng. Đặc biệt là Đại hội BCH quốc tế TNCS lần thứ IV đã diễn ra vào ngày 15/7/1924 tại Maxscơva. Là thành viên trong đoàn chủ tịch trực tiếp lãnh đạo Đại hội. Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú, bằng sự quán triệt lý luận Chủ nghĩa Mác- Lê nin, Nguyễn ái Quốc là tác giả chính của bản “Luận cương về TN thuộc địa” nổi tiếng theo Tư tưởng của Lê nin đã được đại hội thông qua. Từ nhận thức đầy đủ về vai trò của TN đối với cách mạng XHCN nên Nguyễn ái Quốc đã sớm tuyên truyền, giác ngộ những TN ưu tú Việt Nam kết nạp vào tổ chức “Việt Nam TN cách mạng đồng chí hội” do chính Người sáng lập vào tháng 6/1925 để nhân những “hạt giống đỏ” cộng sản cho phong trào cách mạng Việt Nam và là tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam, của Đoàn TN cộng sản Hồ Chí Minh sau này.

Năm 1960, tại buổi lễ trọng thể kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, Bác Hồ nói: “Đoàn TN lao động phải là cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo dục thế hệ TN và nhi đồng thành những chiến sĩ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng CNXH và CNCS"( Hồ Chí Minh toàn tập- NXB CTQG,N2000, tập 10, tr21).

Trước khi “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê nin”, chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại lời di huấn thiêng liêng:“ Đoàn viên và TN ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “ hồng “ , vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.” Bởi trước đó, từ tháng 3/1961, Người đã xác định: “ Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải bồi dưỡng con người xã hội chủ nghĩa” và “ Con người xã hội chủ nghĩa là con người có đạo đức cần , kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”. Cũng năm đó, Bác đã căn dặn TN sinh viên:“ Thời đại ngày nay là thời đại vẻ vang của thanh niên,TN phải là những đội xung phong trên các mặt trận chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật”. Bác Hồ dạy: “ Phải quan tâm đến đời sống, công tác và học tập của TN”. Bác cho đây là cách tốt nhất để củng cố mối liên hệ giữa các tổ chức TN với đông đảo quần chúng TN. Vì vậy, Người căn dặn: “ Cần đi sâu vào đời sống, hiểu rõ tâm lý của các lớp TN và giúp đỡ họ giải quyết vấn đề một cách thiết thực”.

Trong thư gửi cán bộ, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hoá, ngày 31/8/1960, Bác viết:“ Giáo dục phải phục vụ đường lối chính trị của Đảng và Chính phủ, gắn liền với sản xuất và đời sống của nhân dân. Học phải đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế. Trong việc giáo dục và học tập, phải chú trọng đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hoá, kỹ thuật, lao động và sản xuất”( Hồ Chí Minh: Bàn về công tác giáo dục”- NXB Sự thật, Hà Nội, 1972, tr 65-66).

Về giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, Bác Hồ ân cần khuyên nhủ thanh niên: “Chúng ta không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho tổ quốc ta hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta”(Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 10, NXB Sự thật, Hà Nội, 1989, tr 20).

Quán triệt quan điểm của Mác- Ăng ghen, Lê nin, Bác Hồ về vai trò của TN và giáo dục TN; NQ25-NQ/TW của BCH TW Đảng khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TN trong thời kỳ CNH, HĐH” đã xác định “Quan điểm chỉ đạo”: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước.

Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “Vừa hồng, vùa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và xã hội”.

Từ đó, các cấp bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tìm hiểu để nắm vững tình hình TN, vai trò của TN và xác định đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình đối với công tác giáo dục TN và tạo mọi điều kiện phát huy vai trò và trí lực “dời non, lấp bể” của TN trong công cuộc đổi mới đất nước- thiết thực hưởng ứng tiếp tục thực hiện NQ 4 của BCH TW Đảng khoá VII về “Công tác TN trong thời kỳ mới” và NQ 25- NQ/TW của BCH TW Đảng khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TN trong thời kỳ CNH, HĐH”./.

( Trần Việt Thao- CVC.VP Tỉnh đoàn Thanh Hóa, sưu tầm, biên soạn).4, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHĂM LO BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU.

Chúng ta đã biết: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.”

Một nội dung rất quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau đuợc thể hiện qua các luận điểm quan trọng nhất về giáo dục thế hệ trẻ, đó là :

Thế hệ trẻ là lực lượng quyết định sự phát triển của cách mạng , của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:”Muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết phải thức tỉnh thanh niên”. Bởi:”Thanh niên là người chủ tương lai của nứoc nhà, Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy , yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên.” Đây chính là sự kế thừa luận điểm của Các Mác : “ Bộ phận giác nhất của giai cấp công nhân nhận thức rất rõ rằng tương lai của họ và do đó tương lai của cả loài người hoàn toàn phụ thuộc vào việc giáo dục thế hệ công nhân đang lớn. “

Ngay ngày khai trường đầu tiên sau cách mạng tháng tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn thế hệ trẻ:” Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt nam có trở nên tươi đẹp hay không, đân tộc Việt nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em." Đây chính là luận điểm kế thừa xuất sắc di huấn của Lê nin vĩ đại:” Sự nghiệp to lớn và tất yếu của các đồng chí là chuẩn bị cho tuổi trẻ sẵn sàng tham gia cuộc đấu tranh cách mạng và trong việc học tập.”( Tuyển tập Hồ Chí Minh-tập 11).

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói:” Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra sức làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó. Chính Người là tấm gương sáng ngời cho thanh niên về diều đó:

Lãnh tụ Nguyễn ái Quốc là tác giả chính bản” Luận cương về thanh niên thuộc địa” theo tư tưởng của Lê nin, được Đại hội IV Quốc tế thanh niên cộng sản thông qua.

Để chuẩn bị thành lập Đảng cộng sản Việt nam và triển khai” Luận cương về TN thuộc địa” , từ tháng 6/1925, lãnh tụ Nguyễn ái Quốc đã sáng lập ra tổ chức TN có xu hưóng cộng sản ở nước ta là “ Việt nam TN cách mạng đồng chí hội” ( mà đ/c Lê Hữu Lập ở Hậu lộc-TH, được Người kết nạp vào tổ chức này và trở thành người TN cộng sản đầu tiên ở tỉnh ta). “ Là Người theo dõi tổ chức thanh niên từ lúc hiếm hoi chỉ có tám cháu”, từ cuối năm 1925, lãnh tụ Nguyễn ái Quốc đã tuyên truyền, giác ngộ, kết nạp những Đoàn viên TNCS đầu tiên. Người đã trực tiếp chỉ đạo” VN TN cách mạng đồng chí hội” chọn tám em thiếu niên Việt kiều ở Thái lan đưa sang Quảng châu Trung quốc” để bồi dưỡng thành hạt nhân của Đoàn sau này( trong đó có các: đ/c Lê Hữu lập, Đinh Chương Long,... ở Thanh hoá).

“Việt nam TN cách mạng đồng chí hội” là tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt nam. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng cộng sản Việt nam do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc sáng lập đã quyết định: xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản- tổ chức TN kiểu mới đáp ứng yêu cầu cấp bách của tiến trình cách mạng cũng như phong trào yêu nước của các tầng lớp TN Việt nam.

Đến tháng 5/1941, Bác Hồ đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho Đoàn TN cứu quốc thành lập Đội nhi đồng cứu quốc. Ngày 27/3/1946, Bác Hồ đã chỉ thị thành lập Mặt trận đoàn kết TN do Đoàn TN cứu quốc làm nòng cốt lấy tên là Tổng đoàn TN Việt nam(sau đổi tên là Liên đoàn TN việt nam; nay chính là Hội liên hiệp TN việt nam).

Đến ngày 15/7/1950, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta chuyển sang giai đoạn mới, Chủ tịch Hồ chí Minh đề ra sáng kiến thành lập các đơn vị TN xung phong công tác mà Người cho rằng đây là nơi tập hợp rộng rãi các đối tượng TNvà là trường học thực tiễn của TN.

Quá trình trên, là quá trình chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo tạo ra môi trường để tập hợp đoàn kết và giáo dục thanh thiếu nhi.

Về giáo dục thế hệ trẻ, chủ tịch Hồ Chí Minh có các luận điểm định rõ:

“ Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây,

Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.”

Giáo dục thế hệ trẻ theo tinh thần lý tưởng cách mạng: "độc lập đân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ ; giáo dục thông qua các tổ chức đoàn thể cách mạng, thông qua” đấu tranh xã hội”; phải kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và tự giáo dục để giáo dục toàn diện nhân cách thế hệ trẻ. Người khẳng định: Giáo dục thanh thiếu nhi vừa là một Giáo dục thanh ,thiếu nhi vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật và “ Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống". Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Đúng như thơ Bác:

“ Gạo đem vào giã bao đau đớn

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông

Sống ở trên đời người cũng vậy

Gian nan rèn luyện mới thành công.”

Trước khi “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê nin”, chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại lời di huấn thiêng liêng:” Đoàn viên và TN ta nói chung là tốt, mọi viẹc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “ hồng “ , vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.” Bởi trước đó, từ tháng 3/1961, Người đã xác định: “ Muốn xây dựng chủ nghiã xã hội thì phải bồi dưỡng con người xã hội chủ nghĩa” và “ Con người xã hội chủ nghĩa là con người có đạo đức cần , kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”. Cũng năm đó, Bác đã căn dặn TN sinh viên: “ Thời đại ngày nay là thời đại vẻ vang của thanh niên,TN phải là những đội xung phong trên các mặt trận chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật”.

Bởi vì, theo Lê nin : “ …Họ phải hiểu rằng điều đó(CNCS) chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở một nền học vấn hiện đại và nếu họ không có nền học vấn đó, thì chủ nghĩa cộng sản chỉ là một nguyện vọng thôi"(Lê nin, toàn tập , tập 41, trang365.)

Vì vậy, ngay từ khi kháng chiến, chủ tịch Hồ chí Minh đã khẳng định : “ Chúng ta phải có một nền giáo dục kháng chiến và kiến quốc”. Người đã xác định nhiệm vụ cho nhà trường:”Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo những công đân và cán bộ tốt, những người chủ tương lai của nước nhà.” “ Làm cho con em chúng ta trở thành những trò giỏi, con ngoan, bạn tốt và mai sau là những công dân dũng cảm, cán bộ gương mẫu, người chủ xứng đáng của chế độ XHCN.” Muốn vậy phải thực hiện đúng nguyên lý giáo dục của Đảng: “ Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội.”

Như vậy: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau đó là; quan tâm xây dựng con người, giải phóng con người về trí tuệ , nhân phẩm; chăm lo bồi dưỡng, sử dụng, phát huy sức mạnh của con người của nhân dân và chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn xã hội; của gia đình , nhà trường; của các đoàn thể..... nhưng trước hết là trách nhiệm của Đảng.

Bác Hồ tuy đã vĩnh biệt chúng ta, nhưng đạo đức tư tưởng, công lao trời biển và tấm lòng nhân nghĩa, đức hy sinh của người còn sống mãi với dân tộc ta non sông đất nước ta. Tuổi trẻ tỉnh Thanh vẫn như được sống mãi trong sự quan tâm, trong tình cảm yêu thương trìu mến của chủ tịch Hồ Chí Minh qua bốn lần Người về thăm Thanh hoá, chúng ta nguyện sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại để Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi muôn đời rực sáng trong tâm hồn việt nam.

(Trần Việt Thao- CV Ban tư tưởng- văn hoá, Tỉnh đoàn Thanh Hoá sưu tầm, bổ sung, biên soạn căn cứ các tài liệu về Tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đoàn thanh niên CS Hồ chí Minh)./.25