DMCA.com Protection Status

Tìm hiểu về văn hóa giao thông:  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 15:46 ngày 16/01/2018

Tìm hiểu về văn hóa giao thông:

https://www.facebook.com/Trunguongdoan/posts/750249695159674

 

Do ngoài gần 200 định nghĩa khái niệm văn hóa, ta có thể định nghĩa khái niệm: Văn hóa là quá trình và thành quả của quá trình biến đổi, biến hóa cái chưa đẹp, chưa tốt thành cái tốt đẹp( văn- cái đẹp, hóa- biến hóa, biến đổi, cảm hóa).

Vì vậy có thể nói: Văn hóa giao thông là quá trình và thành quả của quá trình biến đổi, điều chỉnh, xây dựng những hành vi, của người tham gia giao thông; cấu trúc, chất lượng, hoạt động của những phương tiện tham gia giao thông và những kết cấu hạ tầng giao thông,...chưa đẹp, chưa đúng về pháp luật, đạo đức, văn minh giao tiếp ứng xử,....trong tham gia giao thông thành cái đúng, cái đẹp, ý thức đạo đức, văn minh để không ngừng đảm bảo an toàn ngày càng cao trong giao thông( theo TVT- TTHN.TĐTH).

Văn hóa và Văn hóa giao thông:

http://www.tapchigiaothong.vn/van-hoa-va-van-hoa-giao-thong-d3941.html

Khái niệm văn hóa giao thông là gì tại Việt Nam:

http://hoclaixe83.com/khai-niem-van-hoa-giao-thong-la-gi-tai-viet-nam/

Văn hóa giao thông Việt Nam – Cái nhìn toàn cảnh:

http://ajc.hcma.vn/Thong-tin-khoa-hoc/Van-hoa-giao-thong-Viet-Nam-Cai-nhin-toan-canh/11928.ajc