DMCA.com Protection Status

Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam & tỉnh Thanh Hóa tháng hai và 02 tháng đầu năm 2018( kết nối tri thức):  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 15:26 ngày 09/03/2018

Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 02 tháng đầu năm 2018:

https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=18768

Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế( theo Tổng cục thống kê):

https://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=22674

Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên (15-24 tuổi) các năm 2015- 2017( theo Tổng cục thống kê):

https://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=22676

Tỷ lệ thiếu việc làm và tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi lao động( theo Tổng cục thống kê):

https://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=22675

 Một số chỉ tiêu dân số và lao động( theo Tổng cục thống kê):

https://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=22673