DMCA.com Protection Status

T¨ng c­êng kü n¨ng ho¹t ®éng x• héi cho c¸n bé, §VTN.  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 09:56 ngày 19/01/2018

T¨ng c­êng kü n¨ng ho¹t ®éng x· héi cho c¸n bé, §VTN.


“X· héi lµ mét tËp hîp lín nhÊt nh÷ng con ng­­êi sèng v× ho¹t ®éng víi c¸c mèi quan hÖ t­­¬ng hç víi nhau( vÞ thÕ, vai trß, khu«n mÉu, c¬ cÊu, t­­¬ng quan, c¸c nhiÖm vô chung,…) ®Ó nh»m tháa m·n nhu cÇu x· héi vµ cïng chia sÎ nh÷ng gi¸ trÞ trong mét nÒn v¨n hãa chung”.

“Kü n¨ng ho¹t ®éng x· héi lµ sù vËn dông b­­íc ®Çu nh÷ng kiÕn thøc x· héi vµo thùc tÕ cuéc sèng b»ng tæng hîp c¸c thao t¸c ®· ®­­îc quy tr×nh hãa”. §ã lµ nh÷ng kü n¨ng: giao tiÕp, øng xö, xö lý t×nh huèng; kü n¨ng l¾ng nghe, kü n¨ng t×m hiÓu vÊn ®Ò, kü n¨ng biÖn hé, kü n¨ng sèng, kü n¨ng nãi, kü n¨ng viÕt, kü n¨ng so¹n th¶o v¨n b¶n, kü n¨ng bµy tá ý kiÕn, kü n¨ng tuyªn truyÒn, kü n¨ng x©y dùng kÕ ho¹ch, kü n¨ng lµm viÖc nhãm, kü n¨ng häc tËp, lao ®éng, kü n¨ng x©y dùng gia ®×nh trÎ KHH, kü n¨ng v¨n ho¸, v¨n nghÖ; kü n¨ng ho¹t ®éng TDTT, kü n¨ng c«ng t¸c §oµn-§éi-HéiLHTN, kü n¨ng tham gia giao th«ng, kü n¨ng tham gia c¶i c¸ch hµnh chÝnh,......

Tõ ®ã ta cã ph¸t triÓn kü n¨ng ho¹t ®éng x· héi lµ: T¨ng c­­êng TT-GD, cç vò, hç trî, t¹o ®iÒu kiÖn gióp §V,TN n¾m v÷ng, më réng, n©ng cao hiÓu biÕt ngµy cµng ®Çy ®ñ c¸c kiÕn thøc x· héi ®Ó vËn dông ®­­îc nh÷ng kiÕn thøc ®ã vµo thùc tÕ cuéc sèng ngµy cµng ®óng ®¾n, ®Çy ®ñ, hoµn thiÖn b»ng tæng hîp c¸c thao t¸c ®· ®­­îc quy tr×nh hãa.

Tr­íc hÕt §V, TN cÇn n¾m v÷ng nh÷ng kü n¨ng c¬ b¶n sau:

I- Kü n¨ng giao tiÕp c¬ b¶n:

Trong khi tiÕp cËn vµ gióp ®ì TTN cã hoµn c¶nh khã kh¨n, ng­¬× nh©n viªn x· héi cÇn ph¶i biÕt kÕt hîp, sö dông thËt khÐo lÐo, linh ho¹t c¸c kü n¨ng c«ng t¸c x· héi ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch, hµnh ®éng ®Æt ra. Nhu cÇu cña TTN cã hoµn c¶nh khã kh¨n rÊt ®a d¹ng, phong phó, song ®iÒu mµ hä quan t©m chÝnh lµ th¸i ®é cña nh©n viªn x· héi ®èi víi hä nh­ thÕ nµo? Nh©n viªn x· héi cÇn chñ ®éng thiÕt lËp mèi quan hÖ th©n t×nh, thiÖn chÝ ®èi víi hä, chÊp nhËn vµ dÇn dÇn thay ®æi nhËn thøc vµ hµnh vi cña m×nh theo h­íng tiÕn bé. Nh÷ng kü n¨ng giao tiÕp c¬ b¶n lµ:

1, T¹o Ên t­îng ban ®Çu.

- LÇn ®Çu tiªn khi tiÕp cËn víi TTN cã hoµn c¶nh khã nkh¨n bao giê còng g©y Ên t­îng ®Æc biÖt vµ ¶nh h­ëng ®Õn c¸c diÔn biÕn sau ®ã. Nã chØ quan träng trong sù nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ cña hä ®èi víi nh©n viªn x· héi.

- Nh©n viªn x· héi cÇn thanh th¶n, tù tin, lêi nãi, giämg nãi nhÑ nhµng, m¹ch l¹c, c¸ch ¨n mÆc gän gµng,…cÇn cëi më khi tiÕp xóc víi hä ®Ó t¹o Ên t­îng tÝch cùc ban ®Çu.

2, Nh©n viªn x· héi(NVXH) cÇn cã sù hiÓu biÕt vÒ b¶n th©n.

- NhËn thøc ®­îc vÒ chÝnh b¶n th©n m×nh sÏ gióp cho NVXH nhËn thøc râ vÒ c¸ch thøc nh×n nhËn c¸c vÊn ®Ò cña TTN cã hoµn c¶nh khã kh¨n, th«ng th­êng cã 3 møc ®é:

+ Møc ®é c¸ nh©n: Tïy theo kinh nghiÖm sèng cña tõng ng­êi.

+ Møc ®é v¨n hãa: Theo sù ®µo t¹o chuyªn m«n hay nghiÖp d­. NVXH cÇn ph¶i cã c¸ch nh×n nhËn vÊn ®Ò theo c¸ch riªng cña m×nh. CÇn thay ®æi c¸ch nh×n theo møc ®é c«ng viÖc: Nh×n nhËn kh¸ch quan, dÑp bá c¸i t«i, nh×n c¸i cò b»ng con m¾t míi vµ nh×n vÊn ®Ò cña TTN cã hoµn c¶nh khã kh¨n tõ nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau.

3, Kü n¨ng truyÒn th«ng.

NVXH ph¶i lµ ng­êi biÕt truyÒn ®¹t c¸c th«ng ®iÖp, lêi nãi, biÕt quan s¸t vµ c¶m nhËn ý nghÜa bªn trong tõ c¸c th«ng ®iÖp ph¸t ra tõ ®èi t­îng vµ ph¶i biÕt c¸ch ph¶n håi ®Ó hä nhËn thøc vÊn ®Ò vµ b¶n th©n hä h¬n. C¸ch thøc ph¶n håi, gåm:

+ §«ng viªn hä khai th¸c søc m¹nh vµ tiÒm n¨ng cña chÝnh b¶n th©n m×nh.

+ Cung cÊp th«ng tin, d÷ kiÖn cho ®èi t­îng h¬n lµ chØ ®Ó khuyªn nhñ, ®Ò nghÞ gi¶i ph¸p.

+ ChuyÓn dÇn tõ nh÷ng diÔn t¶ chung tíi nh÷ng nÐt ®Æc thï.

+ T×m hiÓu sù im lÆng cña ®èi t­îng khi tiÕp cËn.

+ Ph¶i biÕt ®Æt c©u hái cho phï hîp ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh.

+ ChuyÓn dÞch träng t©m cña sù c¨ng th¼ng khi giao tiÕp.

II- Kü n¨ng l¾ng nghe.

1, Sù l¾ng nghe cña NVXH chøng tá m×nh ®ang quan t©m ®Õn ®èi t­îng, lµm cho hä cã c¶m gi¸c ®­îc quan t©m, ®­îc t«n träng. Tõ ®ã hä sÏ dÔ thæ lé nh÷ng khóc m¾c cña m×nh.

- “Nghe lµ mét tiÕn tr×nh sinh lý. L¾ng nghe lµ mét tiÕn tr×nh sinh lý”.

- §Ó l¾ng nghe cã hiÖu qu¶, khi tiÕp cËn ®èi t­îng NVXH cÇn chó ý:

+ Kh«ng chØ nghe lêi nãi mµ cßn nghe t©m tr¹ng cña ®èi t­îng.

+ Ph¶n håi hay khuyÕn khÝch ®èi t­îng thæ lé b»ng nh÷ng lêi nãi ng¾n ng¾n gän, s¸t ý.

+ Chó ý ®Õn nh÷ng cö chØ truyÒn th«ng b»ng lêi: ch¨m chó nh×n, nghiªng vÒ ®èi t­îng.

+ Hái thªm nh÷ng c©u hái cho râ vÊn ®Ò (kh«ng nªn hái qu¸ nhiÒu). Ph¶n håi ®iÒu m×nh c¶m nhËn ®­îc ®Ó biÕt ch¾c vÒ ®èi t­îng muèn nãi ®· ®­îc tiÕp nhËn.

2, Nh÷ng trë ng¹i chÝnh khi l¾ng nghe.

Thãi quen ®Ò nghÞ nhiÒu h¬n nghe; nghe nh­ng kh«ng tËp trung; sù döng d­ng: buån, ch¸n, mÖt mái, kh«ng quan t©m; sù thiÕu kiªn nhÉn, mÊt b×nh tÜnh; nh÷ng thµnh kiÕn tiªu cùc: tõ chèi nghe nh÷ng ®iÒu m×nh kh«ng thÝch; thiÕu quan s¸t c¸c cö chØ, hµnh vi, giäng nãi, sù c­êng ®iÖu, nÐt mÆt,…

Nh÷ng thãi quen kh«ng tèt: gi¶ bé chó ý c¾t ngang, ®o¸n tr­íc th«ng ®iÖp, kh«ng chó ý tõ ®Çu, kh«ng cã ph¶n håi.

Nh÷ng trë ng¹i kh¸ch quan: tiÕng ån, kh«ng khÝ ngét ng¹t, thiÕu ¸nh s¸ng.

III- Kü n¨ng t×m hiÓu vÊn ®Ò.

- §¸nh gi¸ vÊn ®Ò lµ mét b­íc quan träng trong tiÕn tr×nh gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cña TTN cã hoµn c¶nh khã kh¨n. ®¸nh gi¸ ®óng tÝnh chÊt cña vÊn ®Ò mµ ®èi t­îng th­êng quan t©m sÏ gióp NVXH chñ ®éng trong viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng.

- TiÕn tr×nh kh¸m ph¸ vÊn ®Ò gåm 5 b­íc sau ®©y:

B­íc 1: ChuÈn bÞ.

Tr­íc khi gÆp ®èi t­îng kiÓm tra l¹i nguån th«ng tin vÒ TTN; x¸c ®Þnh môc ®Ých; chuÈn bÞ th¸i ®é; vai trß cña nh©n viªn XH; c¶m gi¸c, suy nghÜ cña m×nh vÒ ®èi t­îng mµ m×nh s¾p gÆp; dÑp mäi riªng t­ ®Ó tËp trung vµo c«ng viÖc.

B­íc 2: X¸c ®Þnh.

NVXH cÇn x¸c ®Þnh thËt ch¾c ch¾n vÊn ®Ò mµ ®èi t­îng th­êng quan t©m, nªu cô thÓ cho tõng tr­êng hîp.

B­íc 3: §ång hãa.

NVXH ph¶i tr¶ lêi ®­îc c©u hái khi tiÕp cËn ®èi t­îng: “NÕu lµ lo¹i ®èi t­îng A th× sÏ ph¶n øng thÕ nµo?” NVXH cÇn cã sù ®ång c¶m vÒ ®èi t­îng.

B­íc 4: T¸ch rêi.

NVXH cÇn ph¶i t¸ch rêi khái ®èi t­îng cô thÓ ®Ó nh×n l¹i nh÷ng b­íc m×nh ®· lµm, nh×n l¹i b»ng lý trÝ, ph©n tÝch nh÷ng ¶nh h­ëng, ph¶n øng cña ®èi t­îng.

B­íc 5: Cëi më.

NVXH tiÕp cËn víi TTN cã hoµn c¶nh khã kh¨n, cÇn ph¶i cëi më hoµn toµn ®Ó tiÕp nhËn nh÷ng th«ng tin tõ phÝa hä.

IV- Kü n¨ng biÖn hé.

1, BiÖn hé.

Lµ mét chøc n¨ng quan träng cña nh©n viªn XH, mµ b¶n chÊt cña nã lµ NVXH cÇn ph¶i ®øng vÒ phÝa th©n chñ, nh­ng kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn lîi chung cña céng ®ång, cña x· héi. Nh©n viªn XH cÇn ph¶i kÕt hîp kh¶ n¨ng vèn cã cña b¶n th©n víi céng ®ång ®Ó cïng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña TTN cã hoµn c¶nh khã kh¨n.

2- Nh©n viªn XH cÇn cã nh÷ng kü n¨ng sau ®©y ®Ó biÖn hé khi gióp TTN cã hoµn c¶nh khã kh¨n: N¾m b¾t th«ng tin; thuyÕt phôc, th­¬ng l­îng; tiÕp cËn tõ thÊp ®Õn cao.

3- Nh©n viªn XH cÇn tr¸nh:

+ Xö lý vÊn ®Ò mét c¸ch c¶m tÝnh, thiÕu t«n träng ®èi t­îng.

+ T×nh tr¹ng bÕ t¾c khi tiÕp cËn víi TTN cã hoµn c¶nh khã kh¨n.

Tãm l¹i: C«ng t¸c t¸c x· héi ngµy nay nhÊn m¹nh rÊt nhiÒu ®Õn vai trß träng yÕu cña ®èi t­îng(th©n chñ) cÇn ph¶i nhí ®Õn “ hÖ sinh th¸i”: c¸ nh©n, gia ®×nh, x· héi, nÒn v¨n hãa, vµ vËn dông thËt tèt c¸c kü n¨ng ®Ó tiÕp cËn c¸c vÊn ®Ò cña TTN cã hoµn c¶nh khã kh¨n.


( ViÖt Thao- S­u tÇm).

5