DMCA.com Protection Status

Triết học

Được đăng bởi: Phan Đức Dũng | 22/11/2017

Triết học

Phạm Văn Đức(*)

Nguồn: Tạp chí Triết học, số 2 (213), tháng 2 - 2009

Bài viết tập trung phân tích nội dung trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, vai trò của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp và một số vấn đề đặt ra trong việc thực thi trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Theo tác giả, việc các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội không chỉ giúp bản thân doanh nghiệp phát triển bền vững, mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội. Trên cơ sở làm rõ những lợi ích to lớn từ việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp và đánh giá

 179 Xem tiếp
Triết học

Vũ Văn Viên(*)

Nguồn: Tạp chí Triết học, số 2 (213), tháng 2 - 2009

Trong bài viết này, tác giả đã trình bày một cách khái quát tư tưởng về sự hài hoà của một số nhà triết học, đồng thời nêu ra một số nội dung cơ bản nhất của lý luận xây dựng xã hội hài hoà của Trung Quốc. Đặc biệt, tác giả đã phân tích để làm rõ điểm tương đồng giữa lý luận xây dựng xã hội hài hoà của Trung Quốc và đường lối đổi mới của Việt Nam hiện nay trên một số khía cạnh chủ yếu: nội hàm của khái niệm hài hoà, mục tiêu chung, cơ sở lý luận,… Theo tác giả, lý luận xây dựng xã hội hài hoà của Trung Quốc có giá trị gợi mở

 179 Xem tiếp
Triết học

Nguyễn Hữu Khiển(*)

Nguồn: Tạp chí Triết học, số 3 (214), tháng 3 - 2009

Dựa trên quan điểm của học thuyết Mác về hình thái kinh tế - xã hội nói chung, về phát triển lực lượng sản xuất nói riêng, trong bài viết này, tác giả đã làm rõ một số nguyên tắc, phương châm cơ bản trong việc vận dụng quan điểm của C.Mác nhằm phát triển và hoàn thiện các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay.

Ảnh minh họa

1. Quan niệm duy vật về lịch sử trong triết học của C.Mác được coi là bước ngoặt có tính cách mạng trong toàn bộ lịch sử triết học của nhân loại, trong đó có quan điểm về sự tồn tại và

 244 Xem tiếp
Triết học

Hoàng Thúc Lân(*)

Nguồn: Tạp chí Triết học, số 3 (214), tháng 3 - 2009

Ảnh minh họa

Nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa không chỉ là giành chính quyền về tay nhân dân, mà còn là sử dụng chính quyền cách mạng để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới tốt đẹp. Xuất phát từ bản chất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân sau khi giành được chính quyền phải tập trung xây dựng chính quyền vững mạnh, giữ vững địa vị thống trị của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý đất nước, phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao năng suất lao động là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng để

 201 Xem tiếp
Triết học

Nguyễn Tấn Hùng(*)

Nguồn: Tạp chí Triết học, số 4 (215), tháng 4 - 2009

Trao đổi về một số thuật ngữ triết học, chính trị - xã hội có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài, trong bài viết này, tác giả đã khẳng định cách phiên âm tên địa phương và tên người ra tiếng Việt tuy đã có nhiều đổi mới, nhưng vẫn còn chưa thống nhất; việc phiên dịch các thuật ngữ thì một số thiếu chính xác, một số sai cơ bản, một số khác tuy không sai nhưng cũng cần phải tìm hiểu mới có thể sử dụng đúng được.

Ảnh minh họa

 

Các thuật ngữ triết học, chính trị - xã hội trong tiếng Việt tuyệt đại đa số có nguồn gốc từ tiếng nước

 226 Xem tiếp
Triết học

Nguyễn Trọng Chuẩn(*)

Nguồn: Tạp chí Triết học, số 5 (216), tháng 5 - 2009

Trên cơ sở khái quát hoá quan niệm của C.Mác và Ph.Ăngghen về giai cấp công nhân, tác giả đã phân tích sự biến đổi của giai cấp công nhân hiện đại trên thế giới về trình độ học vấn, trình độ nghề nghiệp, về quyền sở hữu,… Đặc biệt, tác giả đã rút ra một số nhận định về xu hướng phát triển của giai cấp công nhân nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế. Việc nhận thức rõ các xu hướng này để có những đối sách thích hợp nhằm làm cho giai cấp công nhân dù trong hoàn cảnh nào cũng

 175 Xem tiếp
Triết học

Vũ Tuấn Huy(*)

Nguồn: Tạp chí Triết học, số 5 (216), tháng 5 - 2009

Khẳng định trong bối cảnh toàn cầu hoá và phát triển kinh tế thị trường, việc thảo luận những vấn đề bản thể của trách nhiệm xã hội là cần thiết, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và phân tích những quan niệm khác nhau về trách nhiệm xã hội, về vai trò của trách nhiệm xã hội đối với sự phát triển kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.

Ảnh minh họa

1. Đặt vấn đề

Khái niệm trách nhiệm liên quan đến hành vi con người; dù ở cấp độ toàn cầu hay quốc gia, cộng đồng hay cá nhân đều đặt ra những vấn đề cơ bản của triết học đạo đức.

 122 Xem tiếp
Triết học

Võ Khánh Vinh(*)

Nguồn: Tạp chí Triết học, số 5 (216), tháng 5 - 2009

Xung đột xã hội và đồng thuận xã hội là những vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt trong sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội. Trong bài viết này, tác giả đã khảo sát các quan niệm khác nhau trong lịch sử về xung đột xã hội, từ thời cổ đại, cận đại đến nửa đầu thế kỷ XX. Theo tác giả, những ưu điểm và nhược điểm tạo thành thực chất của hiện tượng hết sức phức tạp như xung đột xã hội, ở mức độ đáng kể, được xác định bởi đặc điểm phương pháp luận của các phương hướng nghiên cứu; chúng ta có thể lựa chọn trong đó những

 344 Xem tiếp
Triết học

Ngô Đình Xây(*)

Nguồn: Tạp chí Triết học, số 7 (218), tháng 7 - 2009

Bài viết phân tích sự vận dụng nguyên tắc về sự thống nhất giữa lý tưởng và hiện thực của chủ nghĩa Mác - Lênin vào việc nghiên cứu lý luận chính trị ở nước ta hiện nay. Theo tác giả, sự thống nhất giữa cái lý tưởng với cái hiện thực không chỉ là yêu cầu, đòi hỏi của đời sống hiện thực, mà còn là điều kiện, sức sống nội tại mang tính động lực của hoạt động lý luận chính trị ở Việt Nam hiện nay. Hoạt động lý luận chính trị hiện nay cần tập trung vào một số nội dung ưu tiên sau: nghiên cứu mô hình phát triển riêng của Việt Nam;

 253 Xem tiếp
Triết học

Chu Văn Tuấn(*)

Nguồn: Tạp chí Triết học, số 7 (218), tháng 7 - 2009

Bài viết góp phần luận giải một số vấn đề lý luận xoay quanh đồng thuận xã hội. Cụ thể là, tác giả đã: thứ nhất, trình bày cách hiểu riêng của mình về khái niệm đồng thuận xã hội; thứ hai, phân tích các đặc điểm và bản chất của đồng thuận xã hội; thứ ba, phân tích vai trò của đồng thuận xã hội với tư cách vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội; thứ tư, làm rõ những cơ sở chủ yếu để xây dựng sự đồng thuận xã hội - lợi ích, mục tiêu và lý tưởng chung, công bằng xã hội, truyền thống văn hóa,…

Ảnh minh họa

Trong

 226 Xem tiếp
Triết học

Nguyễn Thị Huyền(*)

Nguồn: Tạp chí Triết học, số 7 (218), tháng 7 - 2009

Bài viết trình bày và phân tích một cách tương đối có hệ thống sự phát triển quan niệm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về các hình thức sở hữu cũng như sự tồn tại và phát triển của nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Quan niệm của Đảng về sự tồn tại tất yếu, khách quan của các hình thức sở hữu và nền kinh tế nhiều thành phần xuất phát từ chính nhu cầu vận động, phát triển của thực tiễn đất nước; đồng thời tác động trở lại thực tiễn, thấm vào đời sống kinh tế-xã hội, góp phần quan

 227 Xem tiếp
Triết học

Hoàng Đình Cúc(*)

Nguồn: Tap chí Triết học, số 8 (219), tháng 8 - 2009

Trong bài viết này, tác giả đã luận chứng để làm rõ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam trong thời gian qua. Theo tác giả, ngoài những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta cũng đang phải đối mặt với một số vấn đề cơ bản nảy sinh trong tiến trình phát triển đất nước. Đó là: 1/ Nền kinh tế có sự tăng trưởng nhưng chưa thật sự bền vững; 2/ Chưa thực hiện thật tốt việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội; 3/ Nguy cơ ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Trên cơ sở

 178 Xem tiếp