DMCA.com Protection Status

Triết học

Được đăng bởi: Phan Đức Dũng | 22/11/2017

Triết học

Đặng Hữu Toàn(*)

Nguồn: Tap chí Triết học, số 8 (219), tháng 8 - 2009

Coi xây dựng và chỉnh đốn Đảng là “việc cần phải làm trước tiên” đối với một Đảng duy nhất cầm quyền, trong bản Di chúc lịch sử để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Xây dựng và chỉnh đốn Đảng là làm cho Đảng xứng đáng vừa là người lãnh đạo sáng suốt, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân; mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trước hết phải giữ gìn sự đoàn kết

 160 Xem tiếp
Triết học

Lê Thi(*)

Nguồn: Tap chí Triết học, số 8 (219), tháng 8 - 2009

Trên cơ sở làm rõ nội dung của các khái niệm dân chủ, xã hội dân chủ, nhà nước dân chủ, quyền và trách nhiệm công dân, tác giả đã luận giải việc triển khai pháp lệnh của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở. Theo tác giả, để thực thi pháp lệnh này có hiệu quả cần: 1/ Phát huy trách nhiệm và quyền hạn của người dân; 2/ Nâng cao vai trò của chính quyền nhà nước các cấp trong việc phát huy dân chủ ở cơ sở.

Ảnh minh họa

          Ngày 30/4/2007, Pháp lệnh thực hiện

 133 Xem tiếp
Triết học

Nguồn: Tap chí Triết học, số 8 (219), tháng 8 - 2009

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam, đã có khá nhiều ý kiến thông qua các cuộc hội thảo hoặc các bài viết đăng tải trên các phương tiện báo chí cùng bàn về khái niệm “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”. Bài viết này  bàn góp thêm về khái niệm đó và liên hệ với thực tiễn vận dụng ở Việt Nam hiện nay. 

Ảnh minh họa

1. Thế nào là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?

Đã có nhiều cách định nghĩa của các học giả khác nhau về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp(Corporate Social

 220 Xem tiếp
Triết học

Nguồn: Tap chí Triết học, số 8 (219), tháng 8 - 2009

Trong bài viết này, trước hết tác giả đưa ra và phân tích những quan niệm khác nhau về chủ nghĩa dân tộc, về nội dung của khái niệm “dân tộc”. Tiếp đó, tác giả tập trung luận giải vấn đề quan hệ giữa các dân tộc trong thế giới hiện đại và trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau giữa các dân tộc.

Ảnh minh họa

Thế kỷ XX không chỉ được gọi là thế kỷ của hệ tư tưởng, mà còn là thế kỷ của chủ nghĩa dân tộc. Trên thực tế, ngay sau khi ra đời ở thế kỷ XIX, chủ nghĩa dân tộc đã trở thành ngọn cờ

 246 Xem tiếp
Triết học

  Diễn đàn quốc tế xã hội chủ nghĩa lần thứ V "Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào xây dựng chủ nghĩa xã hội"

 

Tin: Kiều Phương; Ảnh: Vũ Mạnh Toàn

Nguồn: Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

GS.TS. Phạm Văn Đức - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Tiếp nối thành công từ các Diễn đàn trước, trong hai ngày 22 và 23 - 11 - 2017, Diễn đàn quốc tế xã hội chủ nghĩa lần thứ V giữa Việt Nam, Trung Quốc và Lào đã diễn ra tại Thủ đô Vientiane (Lào) với chủ đề “Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Tham dự Diễn đàn lần này có đoàn học giả

 196 Xem tiếp