DMCA.com Protection Status

VẤN ĐỂ TÂM LÝ TRONG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 16:25 ngày 12/01/2018

VẤN ĐỂ TÂM LÝ TRONG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG

(Dưới đây là tòan bộ nội dung bài học và nội dung cơ bản của NQ TW5 - khóa X về công tác tư tưởng,tùy theo nội dung câu hỏi để các bạn chọn lọc thông tin vào bài làm của mình nhé)

 

Khái niệm công tác tư tưởng: Công tác tư tưởng có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau:

  1.  

- Theo nghĩa rộng: CTác tư tưởng là toàn bộ hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội nhằm hình thành, củng cố và phát triển hệ tư tưởng và biến chúng thành sức mạnh tinh thần chi phối mọi hoạt động của xã hội cũng như từng thành viên trong xã hội.

Theo đó, chủ thể của ctác tư tưởng là các tổ chức chính trị -XH của 1 g/c (thống trị hoặc không thống trị); đối tượng của ctác tư tưởng là tòan bộ đảng viên và quần chúng nói chung sống và hoạt động trong 1 nhóm quốc gia, dân tộc nhất định; nội dung của ctác ttưởng là toàn bộ những quan điểm, niềm tin của 1 g/c, 1 tập đòan XH nhất định; phương thức tác động bằng cách gián tiếp thông qua các cơ quan chức năng với các phương pháp và phương tiện đặc biệt như cơ quan thông tin, báo chí, xuất bản,…

- Theo nghĩa hẹp: CTác tư tưởng là quá trình tác động của người lãnh đạo quản lý nhằm biến đổi tư tưởng (nhận thức, tình cảm, ý chí) của đối tượng lãnh đạo quản lý và cuối cùng là biến đổi hành vi, hành động của họ theo những mục tiêu lãnh đạo quản lý khác nhau.

Theo nghĩa này, chủ thể của ctác tư tưởng là 1 con người cụ thể làm công tác tư tưởng, người lãnh đạo quản lý; đối tượng là những con người cụ thể với đầy đủ nhân cách của họ; nội dung của ctác ttưởng là những quan điểm, đường lối, chính sách….phản ánh nội dung thực hiện theo mđích và nhiệm vụ của công tác tư tưởng; phương thức tác động trực tiếp bằng nhân cách của chính chủ thể.

 

Đối với VN, ctác tư tuởng là họat động của Đảng, NN và các tchức CT-XH nhằm khẳng định, phát triển và bảo vệ CNMLN, TTHCM, những quan điểm, chính sách của Đảng và pháp luật của NN, tư tưởng tình cảm, ý chí trở thành sức mạnh tinh thần chủ đạo tòan XH.

 

Nội dung tâm lý trong công tác tư tưởng

  1.  

Yếu tố quyết định đến thắng lợi của công tác tư tưởng là biến kiến thức KHọc, qđiểm, đường lối của Đảng thành thế giới quan, niềm tin và hoạt động của quần chúng; đó là sự tác động vào thế giới nội tâm của con người, cải biến thế giới nội tâm, làm cơ sở chỉ đạo những hành động CM của QC hay nói 1 cách khác mục đích cuối cùng của ctác ttưởng là biến đổi hành vi, hành động mà muốn thế người làm ctác ttưởng cần phải tính và nắm được các ytố ảnh hưởng đến nó:

a. Nhu cầu là cơ sở khách quan của tính tích cực hoạt động.

Ncầu là những đòi hỏi tất yếu cần phải được thỏa mãn của con người tồn tại và ptriển. Ncầu của con người được nảy sinh từ mối qhệ giữa hcảnh bên ngoài (các điều kiện KTXH, địa lý, phong tục tập quán,…) và những đkiện bên trong (yếu tố về tlý – ý thức của từng con người cụ thể những nhóm nhất định); hai ytố này tđộng bchứng với nhau tạo nên các ncầu rất đa dạng và phong phú của con người. Có các lọai ncầu: vật chất - tinh thần, chính đáng – ko chính đáng, cần thiết – ko cần thiết,… Nhu cầu mỗi cá nhân khác nhau là khác nhau. Thang bậc nhu cầu sắp xếp khác nhau ở mỗi người khác nhau. Nhu cầu của con người mang tính chu kỳ và chu kỳ sau cao hơn chu kỳ trươc và do con người đã nhận thức được ncầu đó nên nó mang tính XH hóa cao.

Việc thỏa mãn ncầu gắn bó mật thiết với việc xác định đối tượng và khả năng hoạt động của con người, nó lquan trực tiếp quy định tính tích cực họat động của con người. Chính mqhệ giữa ncầu – đtượng – hđộng tao nên 1 cơ chế tlý trong hành vi và hoạt động của con người, do đó khi gdục con người cần phải chú ý ncầu và đặc điểm của ncầu để ctác tư tưởng đạt hiệu quả. Muốn thúc đẩy tính tích cực hđộng của con người, của quần chúng nói chung nhất thiết phải nắm vững các mqhệ cơ bản này và chủ động tác động 1 cách tích cực nhất theo các ycầu sau:

Nắm bắt được các nhu cầu của đối tượng quần chúng: ở con người, từ những ncầu khác nhau dẫn đến những suy nghĩ và tình cãm khác nhau gắn bó trực tiếp với các mqhệ XH hiện thực của nó, vì vậy tiếp cận đối tượng, tìm hiểu và nắm bắt các ncầu của qchúng là 1 khâu qtrọng đ/v người làm ctác tư tưởng

Lấy việc thoả mãn nhu cầu (chính đáng, cần thiết) là điều kiện, động lực trong công tác tư tưởng: mđích cơ bản của ctác tư tưởng là hình thành qđiêm, tư tưởng và vđộng mọi người tích cực họat động để thỏa mãn ncầu chính đáng của mình , vì vậy, song song với việc thực hiện nvụ ctác ttưởng phải lấy việc thỏa mãn những ncầu cần thiết đối với dtượng làm điều kiện và động lực để thực hiện những nvụ cụ thể.

Giáo dục, định hướng nhu cầu cho các đối tượng: Chính sự phong phú, đa dạng của ncầu kéo theo sự phong phú về các phương thức thỏa mãn ncầu. Có những ncầu và pthức thỏa mãn là thiết thực, đúng đắn sẽ thúc đẩy sự ptriển của XH và ngược lại có thể làm tha hóa con người, làm băng họai truyền thống VH dtộc, đi ngược lại với mtiêu mà Đảng và ndân ta đã XD. Bên cạnh đó, sự tồn tại của con người bao giờ cũng đặt trong sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân, tập thể và XH; và hơn nữa gdục đóng 1 vtrò chủ đạo trong sự hình thành và phát triển nhân cách; do đó ngòai việc lấy thỏa mãn ncầu chính đáng làm đkiện và động lực của ctác tư tưởng phải thường xuyên chăm lo tới việc gdục định hướng thỏa mãn ncầu chính đáng để con người, đối tượng quản lý có thói quen tốt, hành động đúng và hình thành nhân cách sống tốt; đây là quá trình khó khăn, bắt đầu từ gia đình, nhà trường và xã hội.

  •  
  •  
  •  

Thực tiễn cho thấy, các nhà lđạo càng hiểu thấu đáo về những ncầu của con người đối với các tầng lớp của XH, từ những ncầu đơn giản (ăn, mặc,…) đến những ncầu cao hơn như yêu thương, kính trọng, tự tôn, tự do,… thì công tác ttưởng càng mang lại hiệu quả.

 

b. Cơ chế thống nhất giữa tư tưởng và hành động:

Mqhệ giữa tư tưởng và hành động là mối qhệ bchứng giữa tlý, ý thức và họat động;

  •  

-Tư tưởng đóng vtrò hạt nhân tâm lý, đinh hướng, chỉ đạo, điều khiển, điều chỉnh hành động của con người, tư tưởng như thế nào thì hành động của con người như thế, tư tưởng chính là động cơ và mđích của hành động. Công tác chỉ đạo này rất phức tạp bởi trong tư tưởng gồm nhiều yếu tố hợp thành: nhận thức, tình cảm, ý chí; 03 yếu tố này đúng đắn phù hợp với nhau thì tư tưởng đúng, hành động đúng.; nếu không phù hợp, sai lệch thì tư tưởng sai, hành vi sai nên muốn điều khiển hành vi tốt trước hết phải XD tư tưởng tiến bộ của con người (cho VD)

- Hành động là hiện thực hoá của tư tưởng: phương thức tồn tại của tâm lý là họat động, không có hđộng của chủ thể thì sẽ không có bất kỳ một hiện tượng tlý nào, do đó muốn đánh giá tư tưởng phải qua hành động và kết quả của hành động.

Người làm công tác tư tưởng phải làm cho đối tượng nhận thức, tình cảm, ý chí đúng

Hạt nhân của tư tưởng chính là thế giới quan và niềm tin; đây là thành phần tlý phức tạp nhất, chi phối tòan bộ họat động và hành vi của con người.

  •  

- Thế giới quan: là hệ thống các quan điểm, qniệm của con người về tự nhiên, XH và tư duy, là cơ sở của mọi hđộng tâm lý của cá nhân. Ở mỗi người, thế giới quan là phẩm chất tlý phức tạp nhất chi phối mọi động cơ, mđích hành động, có sức tđộng mạnh mẽ đến hành vi, giữ vtrò chủ đạo trong nhân cách con người. TG quan là nền tảng của tòan bộ đsống tlý của con nguời, chi phối mọi phẩm chất tlý khác của con người.

TGQ vừa là cơ sở để định hướng thái độ, điều khiển hành vi; vừa là cơ sở để mọi người nhận thức về ncầu của mình, biết được điều hay, lẻ phải, những điều nên hoặc ko nên trong hđộng để thỏa mãn những ncầu đó -> TGQ trở thành nguyên tắc căn bản để điều chỉnh hành vi.

TGQ trong quần chúnh ND được hình thành thông qua việc lĩnh hội kiến thức, thông qua gdục, hoạt động và rèn luyện trong thực tiễn. Ctác ttưởng lấy việc hình thành TGQ MLN và tư tưởng HCM cho các đảng viên và đại bộ phận quần chúng ND là tạo cơ sở vững chắc để ND xem xét, đánh giá chính xác tình hình và nhiệm vụ của Đảng và NN, góp phần giải quyết đúng đắn mọi vấn đề về nhận thức, tư tưởng, quan điểm, đường lối CM, hình thành tình cảm với quê hương, đất nước và con người, bồi dưỡng ý chí CM con người VN -> tạo nên những suy nghĩ và hành động, nói và làm phù hợp với yêu cầu khách quan của nhiệm vụ CM đặt ra.

Đối với ctác ttưởng, việc hình thành TGQ MLN và tư tưởng HCM đối với quần chúng ND là một nhiệm vụ có tính chất sống còn của nvụ CM. TGQ MLN và TTHCM là hệ thống chứa đựng tinh thần khoa học, tinh thần CM triệt để, tính nhân văn cao cả. Lsử đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ, chỉ thực sự tin tưởng và thực hiện theo sự dẫn đường của CNMLN và TTHCM thì chúng ta mới có thể thực hiện được mtiêu gphóng XH, gphóng con người; đạt được những mtiêu định hướng XHCN mà Đảng và nhân dân ta quyết tâm thực hiện.

- Niềm tin:là phẩm chất tlý cao nhất thúc đẩy con người họat động, có niềm tin thực sự vững chắc và có cơ sở thì người ta sẽ hành động 1 cách dễ dàng và có kết quả cao.

Niềm tin là phẩm chất của TGQ, là sự hòa quyện của nhận thức, tình cảm và ý chí -> Niềm tin có thể mang nhiều sắc thái khác nhau. Bản thân niềm tin là sự thừa nhận của con người đối với các đối tượng của hiện thực. Nếu sự thừa nhận đó trên cơ sở 1 hiểu biết đúng đắn, 1 tình cảm mạnh mẽ, 1 kinh nghiệm thực tiễn phong phú thì niềm tin đó bao giờ cũng bền vững và ngược lại.

Đối với sự nghiệp CM của Đảng ta, XD niềm tin cho quần chúng chính là làm cho quần chúng tin tưởng vào sự lđạo của Đảng CSVN, vào sự nghiệp CM mà toàn Đảng và nhân dân ta đang quyết tâm thực hiện, tin tưởng vào con người và tin tưởng vào khả năng lao động và sáng tạo của chính bản thân mình.

* Việc hình thành TGQ và niềm tin ở quần chúng diễn ra rất phức tạp, thể hiện thông qua các con đường cơ bản: hình thành nhận thức, XD tình cảm và bồi dưỡng ý chí.

- Hình thành nhận thức: Mđíchvà nvụ của ctác ttưởng trong việc hình thành nhận thức ở Đảng viên và quần chúng, về thực chất đó là quá trình tạo nên hoặc cải tiến ở họ để hình thành những hiểu biết đúng đắn và quan điểm, đường lối của Đàng, chính sách và PL của NN; về tính ưu việt của chế độ mà chúng ta đang XD; và về vtrò, vtrí và bổn phận của chính bản thân các đảng viên và qchúng đ/với sự nghiệp CM của Đảng , của dtộc nói chung, đ/v chính bản thân mình trong sự nghiệp đó nói riêng. Đây chính là gđọan tác động vào quá trình nhận thức của đối tượng. Vì vậy, đòi hỏi ctác ttưởng phải tuân theo những quy luật cơ bản của quá trình nhận thức. Việc hình thành nhận thức phải đi từ dễ đến khó, từ dấu hiệu bên ngòai vào bản chất bên trong, từ cụ thể đến trừu tượng, từ thấp đến cao. Lnin đã kết luận rằng: từ trực quan sinh động đến tư duy truy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn là con đường nhận thức chân lý; nhận thức hiện thực khách quan.

Nhận thức bao giờ cũng có tính chọn lọc và kế thừa. Không phải cái gì cũng được con người nhận thức mà nhận thức luôn gắn liền với ncầu và nguyện vọng, với tình cảm và ý chí của cá nhân; nhận thức là 1 quá trình đòi hỏi phải trải qua nhiều mức độ khác nhau mới có thể hiểu được đúng đắn về sự vật và hiện tượng của hiện thực khách quan. Nhận thức của con người gắn liền với hòan cảnh sống cụ thể của người ấy. Nhận thức của con người nói chung và nhận thức của mỗi cá nhân nói riêng bao giờ cũng chịu sự quy định của những đkiện XH. XH quy định nhận thức của con người, của cá nhân không chỉ dừng lại ở nội dung, trình độ mà ở cả phương thức nhận thức. Chúng ta có thể biết được khả năng nhận thức của mỗi người thông qua quá trình hoạt động và sản phẩm hoạt động của họ.Nhận thức diễn ra không đồng đều và là quá trình khó khăn phức tạp, ở mỗi người khác nhau khả năng nhận thức khác nhau, trong mỗi người tùy vào khả năng, kinh nghiệm, các lĩnh vực tri thức cũng được nhận thức ở các mức độ khác nhau. Nhận thức là 1 quá trình tìm hiểu, nắm bắt và tiếp cận chân lý do đó đòi hỏi mỗi cá nhân phải nổ lực ý chí vượt qua các khó khăn, trở ngại mới có thể thực hiện được mục đích nhận thức đề ra. Như vậy, nhận thức đóng vai trò qtrọng đ/với việc tạo nên và biến đổi những hành vi và hoạt động ở con người; quá trình hình thành nhận thức cho XH và mỗi cá nhân đòi hỏi phải tuân thủ theo những quy luật nhất định, nhận thức là cơ sở quan trọng nhất để hình thành nên TG quan đúng đắn làm động cơ thúc đẩy hoạt động.

-Hình thành tình cảm :

TG quan và niềm tin ở đảng viên và quần chúng nhân dân gắn liền với tình cảm tốt đẹp của họ - đó là: tình cảm ctri – đạo đức (tình yêu nước, yêu Đảng, yêu CNXH, yêu con người,…), tình cảm trí tuệ (lòng khát khao hiểu biết, say mê nghiên cứu học hỏi,…), tình cảm thẩm mỹ (yêu cái đẹp, hướng tới chân, thiện mỹ,…), Các tình cảm này được hình thành và vận động trên các quy luật của đời sống tình cảm: quy luật về sự tương phản cảm xúc – tình cảm, quy luật lây lan,… do đó, người làm công tác tư tưởng phải hiểu và vận dụng những quy luật này , song song với quá trình nâng cao nhận thức phải kết hợp sự khơi dậy những yếu tố nhân bản của con người, khơi dậy được ý thức tự hào dân tộc, lòng tự tôn dtộc, lòng mong muốn phấn đấu vươn lên, ghét cái xấu, cái lạc hậu trì trệ,….Việc hình thành tình cảm trong TG quan MLN và TTHCM phải gắn liền với việc thỏa mãn những nhu cầu nhận thức đúng đắn về những quan điểm thông qua đường lối chính sách, PL của NN; gắn liền nhận thức và thực tiễn, thỏa mãn những nhu cầu thiết thực và tiến bộ về đời sống CTrị XH của nhân dân.

Tình cảm là 1 thuộc tính tlý rất quan trọng đ/v con người, nó có thể lây lan từ người này sang người khác để hình thành nên tâm trạng chung có ảnh hưởng không nhỏ tới tính tich cực họat động của con người; do đó quá trình làm công tác tư tưởng cần chú ý đến tính lây lan của nó để chủ động XD những tình cảm tốt đẹp, hạn chế những tình cảm tiêu cực.

- Bồi dưỡng ý chí: Ý chí là mặt năng động của ý thức, biểu hiện năng lực thực hiện những hành động có mục đích, đòi hỏi phải nổ lực khắc phục khó khăn. Ý chí thể hiện tính tích cực của ý thức trên cơ sở sự phát triển cao hơn của nhận thức và tình cảm. Ở mỗi cá nhân, ý chí được thể hiện thông qua các phẩm chất: tính mục đích, tính độc lập, tự chủ, tính quyết đóan, tính sáng tạo, tính bền bỉ cần cù, tính kỷ luật,…những phẩm chất này có ý nghĩa rất quan trọng đối với hiệu quả họat động, là cơ sở tạo nên tính ổn định và bền vững của TGQ và niềm tin.

Việc rèn luyện những phẩm chất ý chí đòi hỏi ctác ttưởng chú trọng việc động viên, cổ động các phong trào quần chúng và đưa quần chúng vào thực hiện những nvụ KT-XH nhất định, gắn liền với những lợi ích thiết thực của họ, qua đó tích lũy và rèn luyện kinh nghiệm hành động thực tiễn.

Ý chí của cá nhân luôn gắn bó mật thiết và thống nhất với ý chí nhóm, ý chí g/c. Vì vậy, ngòai mặt tích lũy kinh nghiệm hành động thực tiễn, ctác ttưởng cần phải đảm bảo tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, giữa lời nói và việc làm, tránh tuyên truyền hình thức, lấy lệ, phải thật sự giải quyết được những đòi hỏi về nhận thức và lợi ích chính đáng của nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ nhân dân, Đồng thời, những người làm ctác tư tưởng và các cơ quan của Đảng và NN phải thật sự gương mẫu về mọi mặt trong việc thực hiện những nvụ hoạt động đã đề ra. Có như vậy mới tạo nên được 1 môi trường XH tốt, là cơ sở để thống nhất giữa ý chí và hành động, là đkiện qtrọng để bồi dưỡng những phẩm chất ý chí ở quần chúng nhân dân.

3. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác tư tưởng: Hiệu quả của ctác ttưởng chịu sự ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố tlý – XH, trong đó có các yếu tố cơ bản sau:

Đặc điểm của chủ thể làm công tác tư tưởng: đó là: quan điểm, tư tưởng, trình độ, năng lực,… -> nhân cách của người làm công tác tư tưởng.

  •  

Để tác động một cách có hiệu quả đến ttưởng quần chúng thực hiện những mđích và nvụ của ctác ttưởng, nhân cách của người làm ctác ttưởng có 1 ý nghĩa đbiệt qtrọng. đó chính là nhân tố con người quyết định đến việc thành, bại, hiệu quả hay không hiệu quả của ctác ttưởng. Khi nói đến nhân cách của người làm ctác ttưởng là nói đến những nét nhân cách phù hợp được xét trên hai bình diện: dức và tài. Chính những nét nhân cách này nó thể hiện cụ thể, sinh động tấm gương cho quần chúng học tập noi theo, tin yêu và chịu thuyết phục.

+ Lập trường g/c của người làm ctác ttưởng là yếu tố qtrọng bậc nhất, nó thể hiện bản lĩnh ctrị của người làm ctác ttưởng. Muốn tác độn tới quần chúng, người làm ctác ttưổng phải quán triệt 1 cách đầy đủ những qđiểm của CNMLN và TTHCM, hệ thống qđiểm và đường lối của Đảng,…

Lập trường g/c được thể hiện thông qua quá trình sống và họat động của người làm ctác ttưởng; đó là sự thống nhất giữa lời nói và việc làm, giữa quan hệ và cách cư xử, giữa lời kêu gọi với quan điểm và hành vi của chính mình. Người làm ctác ttưởng phải biết kết hợp xung quanh mình những cộng sự đắc lực, có trí tuệ, làm việc 1 cách tận tâm, tận lực; phải biết lđạo cả tập thể cùng họat động chứ không thể họat động đơn lẻ một mình. Trong quá trình làm việc phải hết sức tôn trọng cấp dưới, tôn trọng và gắn bó mật thiết với quần chúng, phải biết tự kiềm chế, trong bất kỳ hòan cảnh nào cũng không được bức xúc khi tiếp xúc với quần chúng.

Ctác ttưởng là 1 quá trình phức tạp và lâu dài, lập trường g/c đòi hỏi người làm ctác ttưởng phải kiên trì trong công tác, không dao động, giảm sút ý chí trong nvụ của mình. Thực tiễn luôn sinh động và sáng tạo, vì vậy người làm ctác ttưởng phải thường xuyên thực hiện ngtắc phê bình và tự phê bình làm cho bản thân minh ngày càng hoàn thiện để thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ của ctác ttưởng theo ycầu và nhiệm vụ CM.

+ Phẩm chất ctrị - đạo đức: là ytố quan trọng làm cơ sở, nền tảng cho việc thực hiện ctác ttưởng. Muốn tác động làm thay đổi suy nghĩ và hành động của quần chúng theo yêu cầu của nhiệm vụ CM thì người cán bộ CM phải có đạo đức CM. Người có đạo đức CM là người được kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng và Hồ Chủi tịch, biết vận dụng những truyền thống tốt đẹp đó và trong cuộc sống và họat động của mình, gắn bó và hòa minh vào quần chúng. Phải thực sự là người cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

Trong hoạt động với quần chúng, đạo đức của người làm ctác ttưởng được thể hiện thông qua tính cách giản dị, thẳng thắn và trung thực trong lời nói và việc làm; có thái độ hòa nhã, gần gũi và yêu mến quần chúng, giàu lòng nhân ái, vị tha; cẩn trọng, tỉ mỉ và công bằng, khách quan trong công việc. Phải biết lấy tấm gương sáng của mình để cảm hóa và thuyết phục quần chúng.

+ Khả năng sử dụng phương pháp và thủ thuật. Công tác ttưởng đòi hỏi 1 trình độ chuyên môn cao, người làm ctác ttưởng phải nhạy cảm về những vđề chính trị - XH, kịp thời tổng kết 1 cách nhanh nhạy những biểu hiện sinh động của đời sống thực tiễn, đồng thời phải hết sức khôn khéo trong việc chuyển tải những qđiểm ttưởng của Đảng đến quần chúng.

Sự vững vàng về phương pháp cùng với kinh nghiệm thực tiễn phong phú là cơ sở của việc vận dụng sáng tạo phương pháp của chủ thể để không ngừng nâng cao hiệu quả của ctác ttưởng.

+ Mức độ vữngvàng về lập trường, quan điểm ở người làm ctác tư tưởng: là ytố qua trọng quyết định việc thành công hay thất bại trong ctác tư tưởng. Đòi hỏi người làm ctác ttưởng phải có những hiểu biết sâu rộng về CNMLN và TTHCM; về qđiểm đường lối của Đảng, về hệ thống chính sách và phap luật của NN,về nội dung những vđề ttưởng cần chuyển đến quần chúng, về những kiến thức văn hóa cơ bản, làm cơ sở cho quá trình thực hiện mục đích và nhiệm vụ của công tác ttưởng.

Đặc điểm của đối tượng quần chúng quản lý: đối tượng của ctác ttưởng là những con người cụ thể, là quần chúng đông đảo với những hịat động simh động của họ. Những đtượng này vừa là khách thể chịu sự tđộng của ctác ttưởng, vừa là chủ thể chủ động , sáng tạo trong quá trình họat động. Muốn định lượng được thời gian, ndung, phương pháp của quá trình thực hiện ctác ttưởng, người làm ctác ttưởng phải xđịnh rõ ràng về trình độ nhận thức, tâm tư, tình cảm, ý chí, tâm thế và truyền thống trên các lvực họat động của đối tượng quần chúng.

Một số yếu tố tâm lý XH :

  •  
  •  

+ Dư luận XH: giúp cho ctác ttửơng những thông tin cần thiết về đối tượng và có vtrò quan trọng trong sự điều chỉnh hành vi, thái độ của đại bộ phận quần chúng nhân dân. Cần chú ý nắm vững và sử dụng khoa học, hợp lý, thường xuyên các phương tiện thông tin đại chúng, các loại hình hoat động văn hóa, văn nghệ, ctác báo chí xuất bản,…để điều chỉnh và định hướng dư luận theo hướng tích cực.

+ Tâm trạng XH: là những rung động biểu thị cảm xúc chung của quàn chúng đ/với những sự kiện và hiện tượng xảy ra trong đời sống XH có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến lợi ích của các thành viên.

Một nhóm XH có tâm trạng XH tích cực sẽ tạo nên 1 tâm thế ở quần chúng r6át có lợi cho ctác ttưởng. Nó làm cho các thành viên tin tưởng, gắn bó chặt chẽ với nhau tạo nên sự hăng hái, nhiệt thành và thống nhất trong họat động và ngược lại, tâm trạng tiêu cực sẽ tạo nên sự nghi ngờ, bi quan, thiếu đkết nhất trí ->giảm hiệu quả.

+ Tâm thế của đối tượng quần chúng: là 1 trạng thai tlý thể hiện sự chờ đợi, mong mỏi của họ đ/với những vấn đề có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến việc thỏa mãn những nhu cầu và lợi ích trong 1 thời gian nhất định. Việc nắm bắt được tâm thế của đối tượng giúp cho người làm ctác ttưởng thực hiện nvụ đạt hiệu quả cao nhất, việc nắm bắt kịp thời tâm thế của qchúng đôi khi quyết định đến vấn đề thời cơ trong CM.

+ Ngòai ra, để làm tốt công tác ttưởng, quá trình tìm hiểu đtượng quần chúng cần nắm bắt được truyền thống trên các lĩnh vực họat động của họ, còn phải sử dụng 1 số cơ chế tâm lý – XH khác nhau: sự lan truyền tlý, giao tiếp trong nhóm và tập thể, định hướng giá trị trong nhóm và tập thể,….

4. Biện pháp làm công tác tư tưởng

- Giáo dục, dạy học trong ctác ttưởng: nhằm trang bị tri thức, phát triển trí tuệ và hình thành thế giới quan – niềm tin cho đtượng làm cho đtượng hiểu biết, nhận thức đúng, có tinh cảm đúng và đi đến có hành động đúng. Thường sử dụng 2 phương pháp cơ bản: thuyết trình và thảo luận chuyên đề. Sử dụng phương pháp này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong ctác tư tưởng vì nó góp phần vào việc nâng cao nhận thức, XD phương pháp tư duy khoa học, bồi dưỡng ttưởng hình thành TG quan, niềm tin vào đường lối CM của Đảng và của dtộc, của quần chúng nhân dân.

- Thuyết phục: là phương pháp bằng lời nói và việc làm của người làm ctác tư tưởng tác động vào nhận thức, tình cảm, ý chí của đtượng, làm cho đtượng hiểu rõ chân lý, tin tưởng và hành động theo chân lý đó. Phương pháp thuyết phục giúp cho ctác ttưởng biến những hiểu biết, quan điểm, niềm tin thành những hành động tích cực ở đối tượng làm ctác tư tưởng. Thường sử dụng bằng 2 hình thức cơ bản: thuyết phục bằng lời nói và bằng việc làm sinh động của người làm ctác ttưởng; hiệu quả nhất là sử dụng phối hợp mềm dẽo cả 2 hình thức.

Hiệu quả thuyết phục cảm hóa đối tượng sẽ không cao, thậm chí không có kết quả khi người thuyết phục không gây được thiện cảm với quần chúng và lời nói, hành động của người làm ctác ttưởng trái ngược nhau.

- Nêu gương: là dùng những gương điển hình để tác động vào nhận thức, tình cảm, ý chí của đtượng làm nảy sinh nhu cầu và hành động theo gương tốt, tránh những gương xấu ở quần chúng nhân dân. Phương pháp này dựa trên cơ sở bắt chước XH – yếu tố qtrọng thể hiện bản chất XH trong hành vi con người – mong muốn vươn tới cái đẹp của con người. Thường sử dụng bằng các hình thức: nêu gương điển hình tốt để học tập và gương xấu để phê phán, bài trừ. Tuy nhiên, để có tác dụng tốt đòi hỏi các gương nêu ra phải thực sự là những điển hình, mẫu mực.

Tóm lại, ctác ttưởng là quá trình tác động đến con người về mặt tinh thần – tlý nhằm thống nhất trước cách suy nghĩ và cuối cùng là cách hành động đối với cá nhân và các bộ phận trong tòan XH. Những lý luận tâm lý học là cơ sở khoa học cho việc thực hiện ctác ttưởng, người làm ctác ttưởng phải chú trọng nắm bắt và vận dụng 1 cách sáng tạo vào thực tiễn để không ngừng nâng cao hiệu quả cao của ctác tư tưởng.

* NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG THEO NGHỊ QUYẾT TW 5 – KHÓA X:

Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Ðảng. Công tác tư tưởng của Ðảng càng trở nên cấp thiết và quan trọng hơn khi cách mạng bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra những yêu cầu mới. Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang đứng trước những cơ hội mới do những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 20 năm đổi mới trên tất cả các lĩnh vực mang lại, đồng thời cũng đứng trước những yêu cầu, thách thức mới trong hoàn cảnh mới. Những yêu cầu mới đòi hỏi công tác tư tưởng phải có sự bứt phá mạnh mẽ, vươn lên, khắc phục cho được tình trạng lạc hậu trên một số lĩnh vực, phải nâng cao tầm nhìn, đổi mới sâu sắc nội dung, phương pháp, mở rộng phạm vi và năng lực hoạt động, làm tròn chức năng, vai trò đi trước, mở đường cho sự phát triển của đất nước trong những năm tới.

1. Thực trạng tình hình tư tưởng và công tác tư tưởng: Đang diễn biến phong phú, đa dạng, nhanh chóng và có phần phức tạp.

- Về tình hình tư tưởng: Trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước qua 20 năm đổi mới, trực tiếp là những kết quả nổi bật của 5 năm qua, đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển tốt đẹp của đất nước... Lòng yêu nước, ý thức tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tính năng động, chủ động, sáng tạo của con người Việt Nam được phát huy và nâng cao. Tư tưởng tích cực được mở rộng, là xu hướng chủ đạo, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc ta trong thời kỳ mới.

Tuy vậy, một số mặt tiêu cực về tư tưởng đang có biểu hiện phức tạp và nghiêm trọng hơn, tiềm ẩn các nguy cơ trực tiếp gây mất ổn định chính trị. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa được khắc phục có hiệu quả, làm giảm sức chiến đấu của Đảng và lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Trong Đảng đã xuất hiện các ý kiến khác nhau về một số  vấn đề cơ bản liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng tới sự thống nhất tư tưởng. Trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kể cả trong những lực lượng nòng cốt, gắn bó với Đảng, với chế độ, đã phát sinh một số vấn đề tư tưởng, tâm trạng bức xúc đáng lo ngại, ảnh hưởng tới tính đồng thuận xã hội. Các phần tử cơ hội chính trị trong nước móc nối với thế lực thù địch, phản động ở nước ngoài xuyên tạc, vu cáo, chống phá quyết liệt Đảng, Nhà nước ta trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng.

- Về công tác tư tưởng: Thời gian qua, công tác tư tưởng luôn được coi trọng và tăng cường, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, khẳng định và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; gắn kết chặt chẽ hơn với những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, việc đấu tranh chống lại các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vu cáo Đảng, Nhà nước ta bước đầu được đẩy mạnh, có nhiều cố gắng tìm tòi, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Các sinh hoạt văn hoá, văn học - nghệ thuật phát triển đa dạng.

Tuy nhiên, nhiều yếu kém, khuyết điểm của công tác tư tưởng đã được chỉ ra từ nhiều năm qua nhưng chậm được khắc phục, đó là: Công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, thiếu sức thuyết phục, tính chiến đấu còn hạn chế, chưa sát thực tiễn và chưa linh hoạt; chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, những quan điểm mơ hồ, sai trái; thiếu quan tâm giáo dục lí tưởng, đạo đức, lối sống. Chất lượng sinh hoạt tư tưởng trong tổ chức đảng thấp, thiếu tính chiến đấu. Phạm vi tác động, ảnh hưởng của công tác tư tưởng có dấu hiệu bị thu hẹp. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn bị động, hiệu quả thấp. Xuất hiện xu hướng hạ thấp chức năng giáo dục, xa rời các chức năng cao quý của văn học, nghệ thuật cách mạng. Nội dung, phương pháp công tác tư tưởng chậm đổi mới, công tác tư tưởng trở nên lạc hậu so với yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới.

+ Nguyên nhân của những yếu kém, khuyết điểm

- Về khách quan: Những biến đổi mau lẹ, phức tạp của tình hình quốc tế và trong nước, thực trạng đời sống xã hội, cùng với những yếu kém, những vấn đề chưa giải quyết tốt trong quản lý kinh tế - xã hội có tác động mạnh đến lĩnh vực tư tưởng.

- Về chủ quan, có các nguyên nhân sau:

Một là, tư duy của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng còn chậm đổi mới. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng, lý luận chưa đúng tầm trong điều kiện Đảng cầm quyền.

Hai là, một số cấp ủy chưa thật sự quan tâm và coi trọng công tác tư tưởng; có biểu hiện hữu khuynh, nể nang, né tránh đối với những quan điểm sai trái có tính nguyên tắc.

Ba là, công tác tư tưởng chưa gắn chặt chẽ với công tác tổ chức, cán bộ và kiểm tra của Đảng; công tác quản lý báo chí còn buông lỏng, bị động, xử lý sai phạm thiếu kiên quyết, nể nang, né tránh; đội ngũ cán bộ chuyên trách còn nhiều hạn chế.

Bốn là, công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu về tư tưởng, lý luận và báo chí chưa theo kịp sự phát triển của tình hình.

2. Những yêu cầu mới đối với công tác tư tưởng:

Một là, những năm tới, mục tiêu, nhiệm vụ của công tác tư tưởng nặng nề hơn, thể hiện trước hết ở chỗ phải thích ứng và phục vụ có hiệu quả cao nhất những mục tiêu lớn của cách mạng nước ta trong giai đoạn mới. Từ nay đến năm 2020, đất nước ta phải hoàn thành 2 nhiệm vụ có tính lịch sử là: ra khỏi tình trạng kém phát triển trước năm 2010 và đến năm 2020, cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nhiệm vụ nặng nề đó đòi hỏi công tác tư tưởng một sự phấn đấu mới, phải nỗ lực tìm tòi, đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung và phương pháp hoạt động.

Hai là, quá trình hội nhập sâu và trực tiếp vào đời sống kinh tế quốc tế cùng với sự mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đang đặt chúng ta trước những thách thức gay gắt hơn, phức tạp hơn rất nhiều so với trước đây. Trong điều kiện đó, lĩnh vực tư tưởng phải tiếp cận trực tiếp với các trào lưu, các khuynh hướng tư tưởng bên ngoài xâm nhập vào nước ta, đang tác động nhanh và mạnh vào tư tưởng, tâm lý, tình cảm, lối sống của con người Việt Nam. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước sẽ ngày càng điên cuồng, quyết liệt và tinh vi hơn; chúng coi tư tưởng, lý luận và báo chí là khâu đột phá để tấn công vào Ðảng ta, vào nền tảng tư tưởng của cách mạng nước ta.

Do đó, yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng, vững vàng trên trận địa tư tưởng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trước một xu thế "xâm lăng văn hóa" đặt ra một cách rất trực tiếp. Nó đòi hỏi công tác tư tưởng phải nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vững vàng, không dao động trước các trào lưu, các khuynh hướng chính trị, tư tưởng, văn hóa từ bên ngoài vào nước ta.

Ba là, ở trong nước, cùng với sự phát triển ngày càng mạnh của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập ngày càng trực tiếp vào kinh tế thế giới, bên cạnh những yếu tố tích cực, sẽ xuất hiện xu thế khách quan là sự phân hóa về thu nhập, sự khác biệt về lợi ích trong các tầng lớp và nhóm xã hội. Sự hình thành các nhóm lợi ích xã hội khác nhau chính là tiền đề để hình thành các khuynh hướng tư tưởng khác nhau, tác động trực tiếp vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vào sự đồng thuận xã hội. Công tác tư tưởng phải nhận thức rõ và có trách nhiệm lớn trong việc hóa giải những biểu hiện tiêu cực trong các xu thế này.

Bốn là, tình hình quốc tế đang tiếp tục biến đổi nhanh chóng, phức tạp, nhất là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, đặt ra những yêu cầu mới về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí. Trên thế giới đã và sẽ xuất hiện những vấn đề mới về lý luận, đòi hỏi những người làm công tác tư tưởng, công tác lý luận phải đánh giá, định hướng đúng, kịp thời lý giải thỏa đáng trong tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vì vậy, để đáp ứng đòi hỏi mới đó, công tác tư tưởng, lý luận phải có nhiều nỗ lực mới, phải nghiên cứu một cách nghiêm túc để có câu trả lời thỏa đáng, khoa học, góp phần định hướng chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Năm là, công tác tư tưởng là công tác đối với con người, cho nên phải gắn chặt lý chí với tình cảm; gắn sự định hướng với tính tự nguyện; phải quan tâm đến tính đặc thù, những quy luật đặc thù của công tác tư tưởng để từ đó định ra những yêu cầu có tính phương pháp luận đúng đắn và phương pháp khoa học, phù hợp hơn; công tác tư tưởng, một mặt, phải đấu tranh để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mặt khác cũng đồng thời nhấn mạnh vế thứ hai: "Phát triển" chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ đó yêu cầu công tác tư tưởng, lý luận phải làm rõ những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời phải bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trong điều kiện mới, đáp ứng yêu cầu phát triển và phù hợp với thực tiễn đất nước, thời đại.

Về phương thức tiến hành, cần phát huy sức mạnh tổng hợp để phát triển công tác tư tưởng; phải đề cao việc phát huy dân chủ, tự do tư tưởng, khai thác mọi tiềm năng sáng tạo của toàn Ðảng và toàn xã hội, tạo bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên lĩnh vực này.

3. Mục tiêu và quan điểm của Đảng ta về ctác ttưởng:

a. Mục tiêu

- Công tác tư tưởng phải củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân, giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, của đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Công tác tư tưởng, lý luận phải góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, khắc phục một bước quan trọng tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

- Công tác tư tưởng, lí luận phải vượt qua tình trạng lạc hậu, yếu kém, công tác báo chỉ phải khắc phục được những khuyết điểm, yếu kém kéo dài; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần củng cố tư tưởng, phát triển trình độ lí luận chính trị, tri thức của toàn Đảng và hệ thống chính trị, khẳng định vai trò tiên phong của Đảng.

b. Quan điểm chỉ đạo

- Công tác tư tưởng, lí luận là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lí luận, trí tuệ, văn hoá và đạo đức; thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Công tác tư tưởng, lí luận, báo chí phải đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, làm cho hệ tư tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, lí tưởng xã hội chủ nghĩa, những giá trị tốt đẹp trong truyền thống văn hoá dân tộc, những tinh hoa văn hoá thế giới chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội.

- Công tác tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng, của tất cả đảng viên, trước hết là cấp uỷ các cấp và đồng chí bí thư cấp uỷ, của cả hệ thống chính trị với sự tham gia, đóng góp của nhân dân, trong đó lực lượng nòng cốt là đội ngũ chuyên trách làm công tác tư tưởng, lí luận, báo chí của Đảng; phải phát huy dân chủ, khai thác mọi tiềm năng sáng tạo của toàn Đảng và toàn xã hội để tạo bước phát triển mạnh mẽ trên lĩnh vực tư tưởng, lí luận, báo chí.

- Công tác tư tưởng của Đảng là công tác đối với con người, một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải nắm vững những quy luật riêng của tư tưởng, có thái độ, phương pháp khoa học, kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu định hướng tư tưởng với sự tự nguyện, giữa lí trí và tình cảm, giữa lời nói và việc làm, giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm chính, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; phải gắn bó mật thiết và phục vụ có hiệu quả công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao đời sống và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

4. Nhiệm vụ và giải pháp

- Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác tư tưởng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng. Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ; làm cho toàn Đảng, toàn dân nắm vững, nhất trí với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kiên trì đấu tranh bảo vệ lí tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thường xuyên gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực, phát huy chủ nghĩa yêu nước, năng lực thực thi dân chủ, tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường, tạo ra phong trào hành động cách mạng của toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Đề cao trách nhiệm của toàn Đảng đối với công tác tư tưởng. Xây dựng và thực hiện quy chế, quy định toàn Đảng, từ Trung ương đến cơ sở và mọi đảng viên có trách nhiệm trực tiếp làm công tác tư tưởng, tham gia tổng kết thực tiễn. Bí thư cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hàng năm phải lập kế hoạch chỉ đạo công tác tư tưởng, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của đơn vị mình, có biện pháp giải quyết kịp thời. Thường xuyên nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, khắc phục tình trạng mơ hồ về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Xây dựng cơ chế các cấp uỷ đảng tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lí nhà nước từ Trung ương đến cơ sở với cơ quan làm công tác tư tưởng trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình tuyên truyền, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền miệng phù hợp với trình độ, nhu cầu của từng đối tượng.

- Triển khai sâu rộng nhiệm vụ xây dựng đạo đức đối với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ. Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng đối tượng, xây dựng cơ chế giám sát về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tổ chức thực hiện rộng khắp, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu, xây dựng, tổng kết và truyền bá rộng rãi những giá trị mới của con người Việt Nam trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đồng thời bảo vệ và phát huy bản sắc dân tộc, đấu tranh chống lai căng, bắt chước, lệ thuộc nước ngoài.

- Xây dựng và thực hiện chiến lược, các kế hoạch cụ thể về phát triển văn học - nghệ thuật, tạo ra những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có tác dụng giáo dục sâu sắc. Đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả chính trị - kinh tế - xã hội của cuộc vận động.

- Triển khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước ta, làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình”, thực hiện đa nguyên chính trị, hình thành lực lượng đối lập, gây bạo loạn, lật đổ của các thể lực thù địch; thường xuyên cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ tự diễn biến ở cả Trung ương và các ngành, các cấp.

- Củng cố tổ chức, tăng cường cán bộ và phương tiện để mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, giúp cho cộng đồng quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có nhận thức và thái độ đúng đắn về đất nước ta, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kĩ thuật cho công tác tư tưởng theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của hoạt động tư tưởng trước những đòi hỏi mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Khẩn trương xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng đến năm 2020 từ Trung ương đến cơ sở, cả cán bộ cấp chiến lược, các chuyên gia đầu ngành, đội ngũ kế cận và cán bộ trẻ. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, có chế độ, chính sách đãi ngộ thoả đáng đối với đội ngũ này. Chú trọng công tác nghiên cứu, điều tra xã hội học, nắm bắt đư luận xã hội phục vụ công tác tư tưởng. Xây dựng chiến lược công tác tư tưởng trong tình hình mới./.