Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 cho các trường ngoài công lập

Thứ tư - 24/11/2021 12:00    

Baothanhhoa.vn - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 cho các trường ngoài 

 

Theo đó, đồng ý điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021- 2022 cho các trường ngoài công lập đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 20-5-2021 như sau:

TT

Đơn vị

Chỉtiêuđãgiao theoQuyếtđịnh

số1640/QĐ-UBND

Chỉtiêu bổ sung

(họcsinh)

Chỉ tiêu sau điều chỉnh, bổ

sung

Số lớp

Sốhọc sinh

Số lớp

Số học

sinh

1

TH, THCS&THPT Đông

Bắc Ga

03

105

75

04

180

2

TH, THCS&THPT Nobel

School

03

90

50

04

140

3

Phổ thông Triệu Sơn

05

210

126

08

336

4

THPT Trường Thi

06

240

75

07

315

5

THPT Hoằng Hoá

06

252

148

10

400

6

THPT Đào Duy Anh

02

50

10

02

60

 

Cộng

25

947

484

35

1.431

 

UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, giám sát các trường ngoài công lập có tên tại Mục 1 thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị; bố trí đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về cơ cấu theo quy định, triển khai tổ chức hoạt động dạy - học theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, nghiêm túc chấn chỉnh và tổ chức kiểm điểm đối với Hiệu trưởng các trường ngoài công lập nêu trên, vì đã tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021- 2022 vượt chỉ tiêu so với Kế hoạch được giao, khi chưa được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

BĐT