Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 1 - Đề 1

1. Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 1 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Số bé nhất có một chữ số là 1: ……

Số bé nhất có một chữ số là 0:..……..

b, Số lớn nhất có hai chữ số là 90:……

Số lớn nhất có hai chữ số là 99: …….

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Số liền trước của 19 là 20:……

Số liền trước của 19 là 18:………

b) Số liền sau của 99 là 100: ……

Số liền sau của 99 là 98: ……….

Câu 3. Nối ( theo mẫu)

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 1 - Đề 1

Câu 4. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Đặt tính rồi tính tổng của hai số hạng là 5 và 32

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 1 - Đề 1

Phần 2: Học sinh trình bày bài làm:

Câu 5. Viết các số 33 , 42 , 24 , 22 , 34 , 43 , 23 , 44 , 32

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……….

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:………..

Powered By
 

Câu 6. Cửa hàng buổi sáng bán được 20 hộp kẹo, buổi chiều bán được 32 hộp kẹo. Hỏi cả 2 buổi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp kẹo?

Tóm tắt: Bài giảiBuổi sáng:….. hộp ………….. ………

Buổi chiều:…..hộp …………. ………

Cả hai buổi:…hộp? ......... ….. ………

Câu 7. Nhà bạn Hà nuôi 36 con gà. Mẹ vừa mua thêm 12 con gà gà nữa . Hỏi nhà bạn Hà có tất cả bao nhiêu con gà ?

Tóm tắt: Bài giải

Cố:….. con …………… ……………..

Thêm:…con …............... ……………

Có tất cả: …con? .................. ………

Câu 8. Mảnh vải dài 75 dm. Hỏi sau khi cắt đi 15 dm thì mảnh vải còn lại dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Tóm tắt: Bài giải

Có: ….... ……………… ….................

Cắt:…... ……………. …………….. …

Còn lại:…dm? …………….. …………

Câu 9. Điền dấu + hoặc dấu – vào ô trống để có kết quả đúng:

40

 

30

 

20

 

10

=

20

40

 

30

 

20

 

10

=

40

2. Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 tuần 1- Đề 1

Câu 1. a) Số 0: Đ b) Số 99: Đ

Câu 2. a) Số 18: Đ b) Số 100: Đ

Câu 6. 52 hộp kẹo

Câu 7. 48 con gà

Câu 8. 60 dm vải

Câu 9.

40

-

30

+

20

-

10

=

20

40

+

30

-

20

-

10

=

40

hoặc:

40

-

30

+

20

+

10

=

40

Ngoài Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 1 - Đề 1 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

Tags : Toán lớp 2 Tuần 1 - Đề 1 toán