Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 15: Cấu tạo trong của thân non

Câu 1. Mạch rây và mạch gỗ sắp xếp như thế nào trong thân non của cây gỗ ?

A. Mạch rây và mạch gỗ xếp vuông góc với nhau

B. Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau

C. Mạch rây nằm bên trong, mạch gỗ nằm phía ngoài

D. Mạch gỗ nằm bên trong, mạch rây nằm phía ngoài

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mạch rây nằm ngoài, mạch gỗ nằm trong – hình 15.1 SGK trang 49

Câu 2. Diệp lục được tìm thấy ở bộ phận nào của thân non ?

A. Ruột      B. Biểu bì

C. Bó mạch      D. Thịt vỏ

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Ở thịt vỏ: 1 số tế bào chứa chất diệp lục – Bảng SGK trang 49

Câu 3. Lớp biểu bì của thân non có đặc điểm nào dưới đây ?

A. Gồm những tế bào có hình đĩa, có vách mỏng màu nâu nhạt.

B. Gồm một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau

C. Gồm nhiều loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau

D. Gồm những tế bào có vách dày hóa gỗ và không có chất tế bào

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Bảng SGK trang 49

Câu 4. Sự khác biệt trong cấu tạo thân non và miền hút của rễ thể hiện qua đặc điểm nào dưới đây ?

1. Hàm lượng chất dự trữ chứa trong ruột

2. Số lớp tế bào ở phần biểu bì

3. Cách sắp xếp tương quan giữa mạch rây và mạch gỗ.

4. Màu sắc của phần thịt vỏ

A. 1, 2, 3

B. 1, 3

C. 3, 4

D. 1, 3, 4

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Cấu tạo miền hút và thân non khác nhau ở:

+ Cách sắp xếp tương quan giữa mạch gỗ và mạch rây: Miền hút (Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau.); Thân non (Mạch rây nằm ngoài và mạch gỗ nằm trong)

+ Màu sắc của thịt vỏ: Miền hút (không màu); Thân non: một số có chất diệp lục (màu xanh).

Câu 5. Chức năng chủ yếu của lớp biểu bì thân non là gì ?

A. Bảo vệ

B. Dự trữ

C. Dẫn truyền

D. Tổng hợp chất dinh dưỡng

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Biểu bì gồm 1 lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau có chức năng bảo vệ các bộ phân bên trong của thân non.

Câu 6. Thân non của cây được phân chia làm 2 thành phần chính, đó là

A. bó mạch và ruột.

B. vỏ và trụ giữa.

C. vỏ và ruột.

D. biểu bì và thịt vỏ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Thân non gồm phần vỏ (biểu bì và thịt vỏ) và trụ giữa (mạch rây, mạch gỗ, ruột.

Câu 7. Thành phần nào của trụ giữa thân non chỉ bao gồm những tế bào chết, không có chất tế bào ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Ruột

C. Mạch rây

D. Mạch gỗ

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mạch gỗ của trụ giữa gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào

Câu 8. Cây nào dưới đây có bó mạch xếp lộn xộn ?

A. Cam      B. Đậu

C. Lúa      D. Đa

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Các bó mạch trong thân một số cây như ngô, mía, tre… không xếp thành vòng mà xếp lộn xộn.

Câu 9. Trong các bộ phận dưới đây của thân non, bộ phận nào nằm trong cùng ?

A. Bó mạch      B. Ruột

C. Thịt vỏ      D. Biểu bì

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Ruột gồm những tế bào có vách mỏng – nằm trong cùng của thân non

Câu 10. Cấu tạo thân non và miền hút của rễ giống nhau ở đặc điểm nào sau đây ?

A. Mạch rây gồm những tế bào sống có vách mỏng và mạch gỗ gồm những tế bào có vách dày hóa gỗ, không có chất tế bào.

B. Ruột gồm những tế bào có vách mỏng

C. Biểu bì gồm có một lớp tế bào xếp sát nhau

D. Tất cả các phương án đưa ra

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Cấu tạo thân non và miền hút của rễ giống nhau ở đặc điểm:

+ Mạch rây gồm những tế bào sống có vách mỏng.

+ Mạch gỗ gồm những tế bào có vách dày hóa gỗ, không có chất tế bào.

+ Ruột gồm những tế bào có vách mỏng.

+ Biểu bì gồm có một lớp tế bào xếp sát nhau.