Đề thi Giữa Học kì 1, Năm học 2022 - 2023, Bài thi môn: Hóa Học lớp 12, Có ma trận, (Đề số 1)

MA TRẬN THAM KHẢO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN: HÓA HỌC 12 

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

% tổng

điểm

 

 

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

 

Số CH

Thời gian

(phút)

 

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian

(phút)

Số CH

Thời gian

(phút)

Số CH

Thời gian

(phút)

TN

TL

 

1

Chương 1:

 

Este 

4

3

2

2

1*

 

1**

6

6

1

11

20%

 

2

Lipit

2

1,5

2

2

1*

 

1**

 

4

 

3,5

10%

 

3

Chương 2: 

Glucozơ

2

1,5

1

1

1*

 

 

 

3

 

1,5

7,5%

 

4

Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

3

2,25

1

1

1*

 

 

 

4

 

2,25

10%

 

5

Chương 3:

 

Amin 

3

2,25

2

2

1*

 

 

 

5

 

4,25

12,5%

 

6

Amino axit

2

1,5

2

2

1*

4,5

 

 

4

1

8

20%

 

7

 

Tổng hợp kiến thức 

 

 

2

2

1*

4,5

1**

6

2

2

12,5

20%

 

Tổng

16

12

12

12

2

9

2

12

28

4

45

100%

 

Tỉ lệ % 

40%

30%

20%

10%

 

 

 

 

 

Tỉ lệ chung

70%

30%

 

 

 

 

 

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Hóa Học lớp 12

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Cho nguyên tử khối cuả một số nguyên tố: H =1; C =12; N =14; O =16; Na =23; K = 39; Ca = 40; Ba = 137; Ag =108.

 

 Câu 1. Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

      A. chỉ chứa nhóm amino.                             B. chỉ chứa nhóm cacboxyl.                           

      C. chứa nhóm hiđroxyl và nhóm amino.      D. chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino.

 Câu 2. Cho m gam glucozo lên men thành rượu etylic và tất cả khí CO2 thoát ra hấp thụ vào dung dịch NaOH dư thì thu được dung dịch chứa 3,18g Na2CO3. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của m là 

      A. 1,8                           B. 5,4                        C. 3,6                          D. 2,7                           

 Câu 3. Chất nào sau đây đổi màu quỳ tím sang xanh? 

      A. anilin                      B. etylamin               

      C. alanin                      D. glyxin 

 Câu 4. Glyxin  không tác dụng với chất:

      A. H2SO4 loãng           B. KCl                      C. CH3OH                D. Ca(OH)2                            

 Câu 5. Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng là: 

      A. glucozơ, saccarozơ và fructozơ.              B. glucozơ, tinh bột và xenlulozơ.                                                          

      C. saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.            D. fructozơ, saccarozơ và tinh bột. 

 Câu 6. Dầu mỡ động, thực vật để lâu thường có mùi khó chịu, ta gọi đó là hiện tượng 

      A. đông tụ.                  B. thủy phân.             C. oxi hóa.               D. mỡ bị ôi.                                                                                             

 Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 chất béo triglixerit cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088 gam chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là:

      A. 7,612 gam              B. 7,312 gam            C. 7,412 gam               D. 7,512 gam                         

 Câu 8. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là

      A. 4.                            B. 3.                         C. 2.                            D. 1.                                                                       

 Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức, no mạch hở, bậc 2 thu được  CO2  và H2O với tỷ lệ  mol tương ứng là 4 : 7. Tên gọi của amin đó là 

      A. iso-propylamin.      B. đietylamin.           C. đimetylamin.           D. etylamin.

 Câu 10. Cho các phản ứng :    H2N - CH2 - COOH + HCl Đề thi Hóa Học lớp 12 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1 Cl-H3N+ - CH2 - COOH. 

            H2N - CH2 - COOH + NaOH  Đề thi Hóa Học lớp 12 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1 H2N - CH2 - COONa + H2O. 

Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic.

      A. chỉ có tính bazơ                                       B. có tính chất lưỡng tính

      C. chỉ có tính axit                                        D. có tính oxi hóa và tính khử 

 Câu 11. Khẳng định nào sau đây không đúng:

      A. Thủy phân chất béo trong KOH thì thu được xà phòng.

      B. Chất béo là đieste của glixerol với axit béo.

      C. Chất béo là một loại Lipit.

      D. Thủy phân chất béo thu được glixerol

 Câu 12. Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin, nhiều nhất là trimetylamin), ta có thể rửa cá với:

      A. cồn                          B. nước muối             C. giấm                     D. nước             

 Câu 13. Đốt cháy hoàn toàn 11,1 (g) este đơn chức A, thu được 10,08 lít(đktc) CO2 và 8,1 (g) nước. Mặt khác, cho 11,1 gam A tác dụng hoàn toàn với 250 ml dd NaOH 1M và đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 14,2 gam chất rắn khan. Este A là:

      A. CH3COOC2H5        B. HCOOCH3                C. CH3COOCH3          D. HCOOCH2CH3                                                  

 Câu 14. Cho 27 gam glucozo thực hiện phản ứng tráng gương. Sau khi phản ứng kết thúc thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

      A. 32,4                        B. 5,4                       C. 21,6.                             D. 10,8                        

 Câu 15. X,Y,Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở ( trong đó Y và Z không no chứa một liên kết C=C và có tồn tại đồng phân hình học). Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X,Y,Z với oxi vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng. Mặt khác, đun nóng 21,62 gam E với 300ml dung dịch NaOH 1M ( vừa đủ), thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng. Khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn hơn trong hỗn hợp F là

      A. 8,1 gam.                 B. 4,68 gam.             C. 9,72 gam.             D. 8,64 gam.                     

 Câu 16. Cho các chất:   (1) amoniac, (2) metylamin, (3) anilin. 

Tính bazơ tăng dần theo thứ tự nào sau đây? 

      A. (3) < (2) < (1).                                         B. (1) < (3) < (2) .                               

      C. (3) < (1) < (2).                                         D. (1) < (2) < (3) .                               

 Câu 17. Dung dịch đường nào sau đây dùng để tiêm hoặc truyền vào tĩnh mạch của bệnh nhân? 

      A. Fructozơ                                                 B. Glucozơ               

      C. Đường lấy từ hoa thốt nốt.                      D. Saccarozơ             

 Câu 18. Cho 2,0 gam hỗn hợp X  gồm metylamin, đimetylamin phản  ứng vừa đủ   với 0,05 mol HCl, thu được m gam muối. Giá trị của m là :

      A. 3,425.                                                      B. 2,550.                     

      C. 3,825.                                                      D. 4,725.               

 Câu 19. Đun 6 gam axit axetic với 6,9 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 6,6 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là:

      A. 75%.                       B. 62,5%.                 C. 55%.                       D. 50%. 

 Câu 20. Đốt cháy hoàn toàn m gam một hỗn hợp X (glucozơ, fructozơ, saccarozơ và metyl fomat, axit axetic) cần 4,48 lít O2 (điều kiện chuẩn), sinh ra 3,42 gam nước. Giá trị của m là

      A. 5,82                        B. 4,86          C. 6,14                     D. 2,98                              

 Câu 21. Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5 là

      A. triolein                                                     B. tristearin                  

      C. stearic                                                     D. tripanmitin              

 Câu 22. Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol metylic. Công thức của X là              

      A. CH3COOC2H5.       B. C2H5COOCH3.    C. CH3COOCH3.         D. C2H3COOC2H5.

 Câu 23. Thuốc thử cần dùng để nhận biết hồ tinh bột, glucozơ, saccarozơ là

      A. Iot, dung dịch AgNO3/NH3.                    B. Cu(OH)2.

      C. dung dịch AgNO3/NH3, Cu.                    D. C. nước, Iot.                                                      

 Câu 24. Este Metyl fomat có công thức là

      A. CH3COOCH3.                                         B. HCOOCH3.

      C. HCOOC2H5.                                           D. HCOOCH=CH2.                 

 Câu 25. Số đồng phân amin bậc 1 của công thức C4H11N là:

      A. 2                             B. 3                           C. 8                           D. 4                       

 Câu 26. Đun nóng hỗn hợp gồm 0,1 mol C6H5OOC-CH2-COOCH3 và 0,15 mol axit CH3COOH với 600 ml dd NaOH 1M đến phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 

      A.46,5 gam                 B. 44,7 gam              C.42,8 gam      D.40,5 gam                 

 Câu 27. Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra etyl axetat?

      A. Axit fomic và ancol etylic.                                                          

      B. Axit axetic và ancol metylic.

      C. Axit axetic và ancol etylic.

      D. Axit fomic và ancol metylic.                                                     

 Câu 28. Trong công nghiệp để tráng bạc vào ruột phích, người ta thường sử dụng phản ứng hoá học nào sau đây?

      A. Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

      B. Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

      C. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

      D. Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

 Câu 29. X là một aminoaxit  có trong tự nhiên. Cho 0,01 mol X tác dụng vừa đủ với 0,01 mol HCl tạo muối Y. Lượng Y sinh ra tác dụng vừa đủ với 0,02 mol NaOH tạo 1,11 gam muối hữu cơ Z. X là

      A. HOOC - CH2 - CH2 - COOH                                                   B. HOOC - CH(NH2) - COOH 

      C. CH3 - CH(NH2) - COOH                                                          D. H2N - CH2 - COOH           

 Câu 30. Cho các chất X, Y, Z, T thỏa mãn bảng sau :

Chất         Thuốc thử                            

X

Y

Z

T

NaOH

Có phản ứng

Có phản ứng

Không phản ứng

Có phản ứng

NaHCO3

Sủi bọt khí

Không phản ứng

Không phản ứng

Không phản ứng

Cu(OH)2

hòa tan

Không phản ứng

Hòa tan

Không phản ứng

AgNO3/NH3

Không tráng gương

Có tráng gương

Tráng gương

Không phản ứng

X, Y, Z, T lần lượt là

      A. CH3COOH, CH3COOCH3, glucozơ, CH3CHO.    

      B. CH3COOH, HCOOCH3 , glucozơ, phenol.

      C. HCOOH, CH3COOH, glucozơ, phenol.                  

      D. HCOOH, HCOOCH3, fructozơ, phenol.

Tags : Đề thi Giữa Học kì 1 Năm học 2022 - 2023 Hóa Học lớp 12 ma trận Đề số 1