Đề thi Giữa Học kì 1, Năm học 2022 - 2023, Bài thi môn: Hóa Học lớp 12, Có ma trận, (Đề số 3)

MA TRẬN THAM KHẢO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN: HÓA HỌC 12 

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

% tổng

điểm

 

 

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

 

Số CH

Thời gian

(phút)

 

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian

(phút)

Số CH

Thời gian

(phút)

Số CH

Thời gian

(phút)

TN

TL

 

1

Chương 1:

 

Este 

4

3

2

2

1*

 

1**

6

6

1

11

20%

 

2

Lipit

2

1,5

2

2

1*

 

1**

 

4

 

3,5

10%

 

3

Chương 2: 

Glucozơ

2

1,5

1

1

1*

 

 

 

3

 

1,5

7,5%

 

4

Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

3

2,25

1

1

1*

 

 

 

4

 

2,25

10%

 

5

Chương 3:

 

Amin 

3

2,25

2

2

1*

 

 

 

5

 

4,25

12,5%

 

6

Amino axit

2

1,5

2

2

1*

4,5

 

 

4

1

8

20%

 

7

 

Tổng hợp kiến thức 

 

 

2

2

1*

4,5

1**

6

2

2

12,5

20%

 

Tổng

16

12

12

12

2

9

2

12

28

4

45

100%

 

Tỉ lệ % 

40%

30%

20%

10%

 

 

 

 

 

Tỉ lệ chung

70%

30%

 

 

 

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Hóa Học lớp 12

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Công thức của etyl fomat là

    A. CH3COOC2H5.   B. HCOOCH3.        C. HCOOC2H5.       D. CH3COOCH3.

Câu 2: Xà phòng hóa este CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH, thu được ancol C2H5OH và muối có công thức là

    A. CH3COONa.      B. CH3ONa.            C. C2H5COONa.     D. C2H5ONa.

Câu 3: Este nào sau đây có phản ứng trùng hợp tạo ra polime dùng để sản xuất chất dẻo?

    A. CH3COOCH=CH2.                            B. CH3COOCH2CH3.         

    C. CH3CH2COOCH3.                             D. CH3COOCH3.

Câu 4: Phản ứng giữa ancol và axit cacboxylic (tạo thành este và nước) gọi là

    A. phản ứng trung hòa.                           B. phản ứng trùng hợp.

    C. phản ứng este hóa.                             D. phản ứng xà phòng hóa.

Câu 5: Chất béo là trieste của axit béo với

    A. ancol etylic.        B. ancol metylic.     C. glixerol.              D. etylen glicol.

Câu 6: Mỡ động vật, dầu thực vật đều không tan trong chất nào sau đây?

    A. Nước.                 B. Benzen.               C. Hexan.                D. Clorofom.

Câu 7: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân? 

    A. Glucozơ.                B. Metyl fomat.           C. Tristearin.               D. Xenlulozơ.

Câu 8: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

    A. Fructozơ.                B. Saccarozơ.              C. Tinh bột.                D. Xenlulozơ.

Câu 9: Hòa tan Cu(OH)2 bằng dung dịch saccarozơ, thu được dung dịch màu

    A. xanh lam.               B. tím.                         C. nâu đỏ.                   D. vàng nhạt.

Câu 10: Trong quá trình sản xuất xăng sinh học, xảy ra phản ứng lên men glucozơ thành ancol etylic và chất khí X. Khí X là

    A. CO2.                       B. CO.                         C. O2.                         D. H2O.

Câu 11: Nhỏ dung dịch iot vào ống nghiệm đựng hồ tinh bột thấy xuất hiện màu

    A. hồng nhạt.              B. tím.                         C. xanh tím.                D. vàng nhạt.

Câu 12: Amin CH3CH2NH2 có tên gọi là

    A. metylamin.             B. propylamin.            C. etylamin.                D. đimetylamin.

Câu 13: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất khí có mùi khai?

    A. Ancol etylic.           B. Axit axetic..            C. Metylamin.             D. Anilin.

Câu 14: Chất nào sau đây là amin bậc 2?

    A. H2N–[CH2]6–NH2.                                     B. CH3–CH(CH3)–NH2.    

    C.  CH3–NH–CH3.                                         D. (CH3)3N.

Câu 15: Chất nào sau đây là amino axit?

    A. CH3NH2.                B. C2H5COOCH3.       C. H2N-CH2-COOH.  D. CH3COOH.

Câu 16: Xà phòng hoá hoàn toàn 12 gam metyl fomat, thu được m gam ancol. Giá trị của m là

    A. 6,4.                         B. 9,2.                         C. 6,8.                         D. 3,2.

Câu 17: Phân tử alanin có số  nguyên tử cacbon là

    A. 5.                            B. 4.                            C. 3.                            D. 2.

Câu 18: Este X có công thức phân tử C4H8O2. Đun nóng X trong dung dịch NaOH, thu được ancol metylic và muối có công thức nào sau đây?

    A. C3H7COONa.           B. HCOONa.             C. C2H5COONa.         D. CH3COONa.

Câu 19: Phát biểu nào sau đây sai?

 A. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.                                                                             

 B. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit gọi là phản ứng xà phòng hóa.

 C. Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm tạo ra glixerol và muối của axit béo.
 D. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều.

Câu 20: Thủy phân chất nào sau đây trong dung dịch NaOH, thu được muối có công thức C17H33COONa?

    A. Propyl fomat.         B. Triolein.                  C. Tripanmitin.           D. Vinyl axetat.

Câu 21: Cho dung dịch glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 2,16 gam Ag. Khối lượng glucozơ   tham gia phản ứng là

    A. 1,8.                         B. 3,6.                         C. 2,7.                         D. 4,8.

Câu 22: Cho amin X tác dụng với HCl tạo ra muối công thức có dạng CxHyNH3Cl. Amin X thuộc loại amin nào sau đây?

    A. Amin đa chức, bậc 1.                                 B. Amin đơn chức, bậc một.                                

    C. Amin đa chức, bậc ba.                               D. Amin đơn chức, bậc hai.

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 13,5 gam etylamin C2H5NH2, thu được H2O, N2 và x mol CO2. Giá trị của x là

    A. 0,6.                         B. 0,3.                         C. 0,2.                         D. 0,4.

Câu 24: Cho dãy gồm các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ và tinh bột. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng bạc là

    A. 3.                            B. 4.                            C. 2.                            D. 1.

Câu 25: Phát biểu nào sau đây sai?

    A. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức.                                       

    B. Ở điều kiện thường, amino axit là chất lỏng dễ tan trong nước.

    C. Amino axit có tính chất lưỡng tính.                                               

    D. Amino axit phản ứng với ancol khi có mặt axit vô cơ mạnh sinh ra este.

Câu 26: Cho dãy các chất có công thức: CH3COOCH3, C2H5COONH3CH3, HCOOC6H5, NH2CH2COOH. Có bao nhiêu chất trong dãy thuộc loại este?

    A. 3.                            B. 1.                            C. 4.                            D. 2.

Câu 27: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?

    A. Glyxin.                   B. Alanin.                    C.  Lysin.                    D. Valin.

Câu 28: Glucozơ có nhiều trong hoa quả chín, đặc biệt là quả nho, công thức phân tử của glucozơ là

    A. C6H12O6.            B. C12H22O11.          C. (C6H10O5)n.        D. C12H24O11.

 

Tags : Đề thi Giữa Học kì 1 Năm học 2022 - 2023 Hóa Học lớp 12 ma trận Đề số 3