Đề thi Học kì 1, Môn: Hóa Học 12, (Đề 12)

Đề thi Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Hóa học lớp 12

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 12)

(Cho C = 12, O = 16, H = 1, Na = 23, K = 39, Mg = 24, Ca = 40, P = 31, Cl = 35,5, 

F = 19, Si = 27, N = 14, S = 32)

Câu 1: Cho các chất có công thức cấu tạo sau: (1) CH3OOC-COOC2H5; (2) CH3CH2COOCH3; (3) HCOOC2H5; (4) CH3COOH; (5) CH3OCOC2H5; (6) OHCH2CH2COOH.

Những chất thuộc loại este là

A. (2), (3), (5), (6).                                      B. (2), (3), (4), (5).

C. (1), (2), (3), (5).                                      D. (1), (2), (3), (6).

Câu 2: Fructozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong mật ong, có vị ngọt sắc. Công thức phân tử của fructozơ là

A. C12H22O11.                                              B. C2H4O2.

C. (C8H10O5)n.                                             D. C6H12O6.

Câu 3: Cho các chất sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số chất phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, tạo dung dịch màu xanh lam là

A. 4.                              B. 1.                                 C. 2.                                D. 3.

Câu 4: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là

A. 2.                              B. 4.                                 C. 1.                                D. 3.

Câu 5: Cho các phát biểu sau:

(1) Để phân biệt Gly-Gly-Ala với anbumin có thể dùng Cu(OH)2.

(2) Tính bazơ của anilin thể hiện qua phản ứng của anilin với nước brom.

(3) Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit.

(4) Các este đều không tham gia phản ứng tráng bạc.

(5) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

(6) Glucozơ có vị ngọt hơn fructozơ.

(7) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α - 1,4 – glicozit.

(8) Axit glutamic là hợp chất lưỡng tính.

Số phát biểu sai 

A. 4.                              B. 6.                                 C. 7.                                D. 5.

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và saccarozơ cần 2,52 lít O2 (đo ở đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là

A. 6,2.                           B. 3,15.                            C. 3,6.                             D. 5,25.

Câu 7: Số đồng phân amin bậc một có cùng công thức phân tử C3H9N là

A. 2                                     B. 3                         C. 1                         D. 4

Câu 8: Có 3 hóa chất sau: Etylamin, phenylamin và amonic. Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy:

  A. Phenylamin < Amoniac < Etylamin

  B. Phenylamin < Etylamin < Amoniac

  C. Amoniac < Etylamin < Phenyl amin

  D. Etylamin < Amoniac < Phenylamin

Câu 9: Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên?

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ         

B. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat

C. Cao su isopren, tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ

D. Tơ visco, tơ tằm, phim ảnh

Câu 10: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Polietilen                                                                  B. Poli (metyl metacrylat)

C. Poli (phenol-fomatđehit)                                         D. Poli (vinyl clorua)

Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng?

 A. Metyl amin là chất khí, không màu, không mùi.

  B. Ở nhiệt độ bình thường tất cả các amin đều tan nhiều trong nước.

  C. Để rưa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl.

 D. Anilin làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh.

Câu 12: Phân tử khối trung bình của polietilen (PE) là 420000. Hệ số polime hóa của PE là

A. 20000                          B. 17000                  C. 15000                  D. 18000

Câu 13: Polipeptit (HN-CH2-CO)n là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng

A. alanin.                                                    B. axit - amino propionic.

C. axit glutamic.                                          D. glyxin.

Câu 14: Một α- amino axit X trong phân tử có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 26,70 gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là

A. CH3-CH(NH2)-COOH.                           B. H2N-CH2-COOH.

C. H2N-CH2-CH2-COOH.                           D. CH3-CH2-CH(NH2)-COOH.

Câu 15: Cho các phát biểu sau:

(1) Anilin có tính bazơ, tính bazơ yếu hơn amoniac.

(2) Ở điều kiện thường metylamin, đimetylamin là những chất khí có mùi khai.

(3) Trimetyl amin là amin bậc ba.

(4) Dung dịch của các amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím.

(5) Glucozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng.

(6) Tinh bột thuộc loại polisaccarit.

(7) Liên kết peptit là liên kết –CO-NH- giữa hai đơn vị - amino axit.

(8) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

Số phát biểu đúng là

A. 7.                              B. 6.                                 C. 4.                                D. 5.

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Poli acrilonitrin được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

B. Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol.

C. Saccarozơ làm mất màu nước brom.

D. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

Câu 17: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?

A. Li.                            B. Na.                              C. K.                               D. Hg.

Câu 18: Kim loại Fe không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

A. AgNO3.                    B. CuSO4.                        C. HCl.                           D. NaNO3.

Câu 19: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH?

A. Al.                            B. Cu.                              C. Fe.                              D. Ag.

Câu 20: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

A. Fe                             B. Cu                               C. Mg                             D. Ag

Câu 21: Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phản ứng nhiệt nhôm?

A. Na.                         B. Al.                       C. Ca.                      D. Fe.

Câu 22: Cho từ từ đến dư kim loại Na vào dung dịch có chứa muối FeCl2. Số phản ứng xảy ra là

A. 3.                              B. 2.                                 C. 5.                                D. 6.

Câu 23: Sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh được gọi chung là

A. Sự ăn mòn điện hóa.                                         B. Sự khử kim loại.

C. Sự ăn mòn kim loại.                                         D. Sự ăn mòn hóa học.

Câu 24: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho Al vào dung dịch HNO3 loãng, nguội.

(b) Cho Na vào dung dịch CuSO4.

(c) Cho Ag vào dung dịch H2SO4 loãng (không có oxi không khí).

(d) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 1.                              B. 2.                                 C. 3.                                D. 4.

Câu 25: Hòa tan hoàn toàn 7,68 gam Cu bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Giá trị của V là

A. 0,896.                       B. 2,688.                          C. 5,376.                         D. 1,792.

Câu 26: Cho a gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít khí. Mặt khác, ở cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí. Thể tích các khí đo ở đktc. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 7,8.                           B. 6,45.                            C. 10,2.                           D. 14,55.

Câu 27: Cho các phát biểu sau:

(1) Các kim lọai Na, K, Ba đều phản ứng mạnh với nước.

(2) Kim loại Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4 (loãng).

(4) Dung dịch Fe2(SO4)3 dư có thể tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag và Cu.

(5) Kim loại cứng nhất là Cr.

Số phát biểu đúng là

A. 2.                              B. 3.                                 C. 4.                                D. 5.  

Câu 28: Cho các nhận định sau:

(1) Ở điều kiện thường, các amino axit là chất rắn kết tinh, tương đối dễ tan trong nước.

(2) Tất cả các dung dịch protein đều có phản ứng màu biure.

(3) Tinh bột bị thủy phân khi có xúc tác axit vô cơ loãng hoặc các enzim.

(4) Các amino axit đều có tính chất lưỡng tính.

(5) Anilin tác dụng với nước Br2 tạo kết tủa trắng.

(6) Tripanmitin và tristearin đều là những chất béo rắn.

(7) Amilozơ thuộc loại polisaccarit.

Số nhận định đúng là

A. 4.                              B. 5.                       C. 7.                                 D. 6.

Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol hỗn hợp X gồm ba triglixerit cần vừa đủ 4,77 mol O2, thu được 3,14 mol H2O. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 78,9 gam X (xúc tác Ni, to), thu được hỗn hợp Y. Đun nóng Y với dung dịch KOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam muối. Giá trị của m là

A. 86,10.                    B. 57,40.                     C. 83,82.                    D. 57,16.                            

Câu 30: Để m gam hỗn hợp E gồm Al, Fe và Cu trong không khí một thời gian, thu được 34,4 gam hỗn hợp X gồm các kim loại và oxit của chúng. Cho 6,72 lít khí CO qua X nung nóng, thu được hỗn hợp rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 là 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa 1,7 mol HNO3, thu được dung dịch chỉ chứa 117,46 gam muối và 4,48 lít hỗn hợp khí T gồm NO và N2O. Tỉ khối của T so với H2 là 16,75. Giá trị của m là

  A. 27.                            B. 31.                     C. 32.                               D. 28.

Tags : Đề thi Học kì 1 Hóa Học 12 Đề 12