Đề thi Học kì 1, Môn: Hóa Học 12, (Đề 14)

Đề thi Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Hóa học lớp 12

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 14)

(Cho C = 12, O = 16, H = 1, Na = 23, K = 39, Mg = 24, Ca = 40, P = 31, Cl = 35,5, 

F = 19, Si = 27, N = 14, S = 32)

Câu 1: Chất béo triolein không phản ứng với chất nào sau đây (có đủ điều kiện cần thiết)?

A. H2                          B. NaOH(dd).              C. Br2(dd)                   D. Cu(OH)2

Câu 2: Chất nào sau đây không thuộc cacbohiđrat

A. Glyxin.                   B. Glucozơ.                 C. Saccarozơ.              D. xenlulozơ

Câu 3: Phân biệt glucozơ và fructozơ bằng

A. nước brom.                                               B. dung dịch AgNO3/NH3.   

C. giấy quì tím.                                             D. Cu(OH)2.

Câu 4: Phản ứng giữa dung dịch I2 và hồ tinh bột tạo ra phức có màu?

A. xanh tím.                B. đỏ gạch                  C. trắng                       D. vàng

Câu 5: Thủy phân saccarozơ trong dung dịch axit thu được

A. glucozơ và axit axetic                                B. fructozơ và axit axetic

C. glucozơ và fructozơ.                                 D. glucozơ và etanol.

Câu 6: Các chất đồng phân với nhau là

A. glucozơ và fructozơ.                                 B. tinh bột và xenlulozơ

C. saccarozơ và glucozơ                                D. saccarozơ và fructozơ

Câu 7: Đun nóng dung dịch chứa 21,60 gam glucozơ với dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư), khối lượng Ag thu được là

A. 21,60 gam.             B. 32,40 gam.             C. 25,92 gam         D. 16,20 gam.

Câu 8: Cứ 0,01 mol aminoaxit (A) phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 0,25M. Mặt khác 1,5 gam aminoaxit (A) phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M. Khối lượng phân tử của A là: 

A. 150.                       B. 75.                        C. 105.                     D. 89.

Câu 9: Để phân biệt dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là

A. dung dịch HCl.       B. dung dịch NaOH    C. quỳ tím.                  D. natri kim loại. 

Câu 10: Cho 0,1 mol α-amino axit X tác dụng vừa hết với 100 ml dung dịch HCl 1M tạo ra 12,55 gam muối Y. Mặt khác nếu cho 0,1mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần vừa đúng 50 ml dd NaOH 2M. Công thức cấu tạo của X là:

A. H2NCH2COOH.                                        B. CH3CH(NH2)COOH.

C. H2NCH2CH2COOH.                                 D. H2NCH2CH(NH2)COOH.

Câu 11: Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C3H7O2N?

A. 4 chất.                    B. 3 chất.                    C. 5 chất.                    D. 2 chất.

Câu 12: Ứng với CTPT C7H9N có bao nhiêu đồng phân amin thơm tác dụng được với Axit nitrơ ở nhiệt độ thường giải phóng khí Nitơ.

 A. 2                            B. 3                             C. 4                            D. 5

Câu 13: Tính bazơ của các amin tăng dần theo dãy:

A. NH3 < C6H5NH2 < CH3NHCH3 < CH3 NH2                                 

B. C6H5NH2 < NH3 < CH3NHCH3 < CH3NH2

C. C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < CH3NHCH3                                  

D. NH3 < CH3NH2 <   CH3NHCH3 < C6H5NH2

Câu 14: Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2. Chất hữu cơ này thuộc loại hợp chất nào trong số các hợp chất cho dưới đây?

A. Cacbohiđrat.           B. Amin.                     C. Ancol.                    D. Chất béo.

Câu 15: Trong các loại tơ sau đây: tơ tằm, tơ nilon -6,6, tơ capron, tơ vísco, tơ xenluloz axetat,tơ lapsan , tơ nitron. Có bao nhiêu chất thuộc loại tơ tổng hợp:

A. 6                             B. 4                             C. 5                            D. 3

Câu 16: Nilon -6,6 được điều chế bằng phản ứng

A. Trùng hợp hexametylenđiamin và axit ađipic

B. Trùng ngưng hexametylenđiamin và axit ađipic

C. Trùng hợp hexametylenđiamin và axit terephtalic.

D. Trùng ngưng đimetylamin và axit ađipic.

Câu 17: Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit?

A. H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)–COOH.

B. H2N–CH2–CO–NH–CH2–CH(CH3)–COOH.

C. H2N–CH(CH3)–CO–NH–CH2–CH2–COOH.

D. H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH2–COOH.

Câu 18: Phân tử khối trung bình của cao su tự nhiên là 104720. Số mắt xích gần đúng của cao su nói trên là

A. 1450                      B. 1540                       C. 1054                      D. 1405.

Câu 19: Tính chất hóa học chung của kim loại là

A. tính oxi hóa           B. tính dẻo.                 C. tính khử.                D. tính dẫn điện.

Câu 20: Phát biểu nào sau đây:

A. Ag tan trong dd Fe(NO3)2.                      B. Fe3+ oxi hóa Cu2+ thành Cu.

C. Al, Fe, Ni, Cu tan trong dd FeCl2.           D. Ag+ oxi hóa Fe2+ thành Fe3+.

Câu 21: Hòa tan Fe2O3 bằng dd HCl vừa đủ thu được dung dịch X. X không phản ứng với:

A. Fe.                          B. Ag.                         C. Cu.                         D. KOH.

Câu 22: Thổi CO dư vào hỗn hợp chứa m gam MgO và m g CuO. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn tòan khối lượng chất rắn là:

A. 1,6m gam               B. 1,4m gam               C. 1,8m gam               D. 1,2m gam

Câu 23: Dãy các kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là:

 A. Na, Fe, Cu              B. Fe, Cu, Zn              C. Mg, K, Cu              D. Na, Ca, Ba

Câu 24: Dãy gồm các kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Mg, Au, Al, Zn.     B. Ca, Mg, Al, Cu.      C. K, Fe, Mg, Al.        D. Zn, Fe, Na, Ag.

Câu 25: Trường hợp nào sau đây xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học?

A. Nhúng thanh sắt nguyên chất vào dung dịch HCl

B. Cho mẫu đồng vào dung dịch HNO3

C. Đốt dây sắt nguyên chất trong khí clo.      

D. Hợp kim Fe-C để ngoài không khí ẩm

Câu 26: Dãy nào sau đây sắp xếp các kim loại theo thứ tự tính khử tăng dần?

A. Pb, Ni, Sn, Zn.       B. Pb, Sn, Ni, Zn        C. Ni, Sn, Zn, Pb         D. Ni, Zn, Pb, Sn.

Câu 27: Hòa tan 10,0 gam hỗn hợp Al và Cu trong dung dịch HCl (dư) thấy có 6,72 lít khí H2 (ở đktc) bay ra. Khối lượng của Cu trong hỗn hợp trên là

A. 6,4 gam.                 B. 5,6 gam                  C. 4,6 gam.                 D. 5,4 gam.

Câu 28: Trong phản ứng: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. Phát biểu đúng là

A. Cu bị khử thành ion Cu2+                          B. Ion Ag+ bị oxi hóa thành Ag

C. Ion Cu2+ bị khử thành Cu                          D. Ion Ag+ bị khử thành Ag

Câu 29: Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ hai α-amino axit có công thức dạng (H2NCxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 6,38 gam muối. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 4,34 gam X bằng dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

    A. 6,53                    B. 5,06.                   C. 8,25.            D. 7,25.

Câu 30: X, Y là hai axit đều đơn chức, Z là este thuần chức, mạch hở được tạo bởi X, Y và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn 22,72 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 1,05 mol O2, thu được 11,88 gam nước. Mặt khác hiđro hóa hoàn toàn 22,72 gam E cần dung 0,19 mol H2 (xúc tác Ni, to), thu được hỗn hợp T. Đun nóng toàn bộ T với 400ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là:

A. 30,46             B. 30,84            C. 28,32            D. 28,86

Tags : Đề thi Học kì 1 Hóa Học 12 Đề 14