Đề thi Học kì 1, Môn: Hóa Học 12, (Đề 15)

Đề thi Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Hóa học lớp 12

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 15)

(Cho C = 12, O = 16, H = 1, Na = 23, K = 39, Mg = 24, Ca = 40, P = 31, Cl = 35,5, 

F = 19, Si = 27, N = 14, S = 32)

Câu 1: Cacbohyđrat cho được đồng thời các phản ứng cộng H2, phản ứng tráng gương và phản ứng làm mất màu nước Brom là:

A. Saccarozơ và Glucozơ                             B. Glucozơ và Fructozơ

C. Mantozơ và Fructozơ                              D. Glucozơ và Mantozơ

Câu 2: Phản ứng nào sau đây chuyển Glucozơ và Fructozơ thành một sản phẩm duy nhất

A. Phản ứng với H2/Ni, to                            B. Phản ứng với Na

C. Phản ứng với Cu(OH)2; đun nóng           D. Phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3

Câu 3: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%. Toàn bộ khí CO2 sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (lấy dư), tạo ra 40,0 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 48,0.                       B. 72,0.                       C. 96,0.                         D. 54,0.

Câu 4: Nhóm chất nào sau đây hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam?

A. glucozơ, fructozơ, xenlulozơ                     B. glucozơ, fructozơ, saccarozơ

C. glucozơ, tinh bột, xenlulozơ                      D. fructozơ, tinh bột, xenlulozơ

Câu 5: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Tinh bột → X → Y → Axit axetic. X và Y lần lượt là:

A. ancol etylic, anđehit axetic.                       B. ancol etylic, glucozơ.

C. glucozơ, ancol etylic.                                D. glucozơ, etyl axetat.

Câu 6: Cho các nhận định sau: (1) Anilin làm quì tím hóa xanh, (2) Axit glutamic làm quì tím hóa đỏ, (3) Lysin làm quì tím hóa xanh, (4) phân tử đipeptit có 2 liên kết peptit, (5) Các amino axit đều tan được trong nước. Các nhận định đúng là:

 A. 2,3,4                       B. 2,3,5                      C. 1,3,5                         D. 1,2,4

Câu 7: Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

A. Phenyl amin.           B. Etyl amin.              C. Etyl metyl amin.       D. Propyl amin.

Câu 8: Cho 3,1 gam CH3NH2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, khối lượng muối thu được là 

          A. 6,85 gam                B. 6,55 gam                C. 6,65 gam                D. 6,75 gam

Câu 9: Trong các chất sau có bao nhiêu chất có thể tham gia phản ứng thủy phân: PE, PVC, xenlulozơ, nilon–6, saccarozơ, tinh bột, glucozơ, vinylaxetat, cao su Buna, poli(metyl metacrylat), axit acrylic, chất béo, metyl alanat?

 A. 9                            B. 8                             C. 11                             D. 10

Câu 10: Sản phẩm trùng ngưng axit α - aminocaproic tạo ra

A. nilon-6,6.               B. nilon-7                   C. nitron                        D. nilon-6.

Câu 11: Thể tích dd HNO3 1M ít nhất cần dùng để hòa tan hoàn toàn 1,68 gam Fe là (biết NO là sản phẩm khử duy nhất)

 A. 80ml                      B. 120ml                     C. 40ml                         D. 100ml

Câu 12: Hoà tan hoàn toàn 1,5 gam hỗn hợp bột Al và Mg vào dung dịch HCl thu được 1,68 lít H2 (ở đkc). Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp là

A. 60%.                      B. 40%.                      C. 30%.                      D. 80%.

Câu 13: Nhúng một lá sắt nhỏ vào lượng dư các dung dịch chứa một trong những chất sau đây: CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3 loãng, H2SO4 loãng. Số trường hợp sắt bị hòa tan là

A. 4                            B. 6                             C. 5                            D. 3

Câu 14: Khối lượng C2H4 cần dùng để điều chế 2,5 tấn PE là bao nhiêu? biết hiệu suất quá trình điều chế đạt 80%

A. 3,125 tấn                B. 3,215 tấn                C. 2,0 tấn                    D. 3,512 tấn

Câu 15: Dung dịch của chất làm đổi màu quỳ tím sang hồng?

A. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH.              B. H2NCH2COOH.     

C. CH3NH2.                                                   D. C6H5NH2.

Câu 16: Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên ?

A. Polistiren.              B. Polipropilen.        C. Tinh bột.             D. Polietilen.

Câu 17: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở điều kiện thường X là chất lỏng. Kim loại X là

A. W                              B. Cr                      C. Hg                    D. Pb

Câu 18: Cho dãy các kim loại: Cu, Al, Fe, Au. Kim loại dẫn điện tốt nhất trong dãy là

A. Cu                             B. Fe                      C. Al                     D. Au

Câu 19: Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa?

A. Sợi dây bạc nhúng trong dung dịch HNO3                          

B. Đốt lá sắt trong khí Cl2.

C. Thanh nhôm nhúng trong dung dịch H2SO4 loãng              

D. Thanh kẽm nhúng trong dung dịch CuSO4.

Câu 20: Teflon là tên của một polime được dùng làm:

 A. Tơ tổng hợp           B. Cao su tổng hợp     C. Keo dán                 D. Chất dẻo

Câu 21: Tơ lapsan được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng từ các monome nào sau đây?

A. Glixerol và axit Terephtalic                     B. Glixerol và axit Acrylic

C. Etylenglicol và axit Terephtalic               D. Etylenglicol và axit Metacrylic

Câu 22: Khối lượng phân tử của tơ Nylon-6,6 là 22.600.Số mắc xích trong công thức phân tử của tơ này là:

 A. 228                         B. 200                        C. 178                        D. 100

Câu 23: Đun nóng hỗn hợp gồm 0,2mol glixin và 0,3mol alanin thì khối lượng đipeptit cực đại có thể thu được là:

 A. 41,7g                      B. 20g                        C. 38,1g                     D. 37,2g

Câu 24: Chất X vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với bazơ. Chất X là

A. CH3COOH             B. CH3CHO.               C. H2NCH2COOH      D. CH3NH2.

Câu 25: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

A. poli(vinyl clorua).                    B. poli(phenol – fomanđehit).                  

C. polietilen.                         D. Polibutađien

Câu 26: Cho 2,52 gam một kim loại tác dụng với dd H2SO4 loãng tạo ra 6,84g muối sunfat. Kim loại đó là:

 A. Mg.                         B. Zn.                         C. Fe.                          D. Al.

Câu 27: Cho 1,37g hỗn hợp Mg, Al, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,12 lít khí NO (đkc). Khối lượng muối nitrat sinh ra là:

 A. 10,76g                    B. 10,67g                   C. 17,6g                     D. 16,7g

Câu 28: Đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất trong trường hợp nào sau đây?

A. Ngâm trong dd H2SO4 loãng.

B. Ngâm trong dd HCl.

C. Ngâm trong dd H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4.

D. Ngâm trong dd HgSO4.

Câu 29: Cho 0,01 mol Fe vào 50 ml dung dịch AgNO31M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng Ag thu được là:

 A. 4,32g.                    B. 2,16g                      C. 5,4g                       D. 3,24g

Câu 30: Ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch CuSO4 aM. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy khối lượng đinh sắt tăng lên 0,4 gam so với ban đầu. Giá trị của a là

A. 1,0                          B. 1,5                          C. 0,25                       D. 0,01

Tags : Đề thi Học kì 1 Hóa Học 12 Đề 15