Đề thi Học kì 2, Năm học 2022 - 2023, Bài thi môn: Hóa học lớp 11, Có đáp án, (Đề số 5)

Đề thi Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Hóa học lớp 11

Thời gian làm bài:45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: C = 12, O = 16, H = 1, Na = 23, S = 32, K = 39, Ca = 40, Cl = 35,5, N = 14, Cu = 64, Br = 80, Ag = 108)

I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Axetilen thuộc dãy đồng đẳng nào?

A. Ankin.           B. Anken.            

C. Ankan.          D. Ankađien.

Câu 2: Ở đáy ấm đun nước dùng lâu ngày thường có một lớp cặn đá vôi. Để loại bỏ lớp cặn này, người ta thường đun ấm với dung dịch 

A. giấm ăn.        B. muối ăn.          

C. nước vôi.       D. cồn 70o.

Câu 3: Cho m gam một ancol đơn chức, bậc I đi qua ống chứa CuO đun nóng, sau một thời gian, khối lượng của ống CuO giảm 0,32 gam và thu được hỗn hợp X gồm các chất hữu cơ có tỉ khối so với hiđro là 15,5. Giá trị của m là

A. 0,64.            B. 6,2.                 

C. 1,28.            D. 3,1.

Câu 4: Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa

A. 2.                 B. 4.                    

C. 1.                 D. 3.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là

A. HOOC-CH2-CH2-COOH.          

B. C2H5-COOH.

C. CH3-COOH.                               

D. HOOC-COOH.

Câu 6: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hoá X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCHO.                                      

B. CH3CHO.

C. CH3CH(OH)CHO.                     

D. OHC-CHO.

Câu 7: Chất nào sau đây được sử dụng để điều chế trực tiếp C2H2 trong phòng thí nghiệm?

A. CaO.           B. Al4C3.             

C. Al.               D. CaC2.

Câu 8: Axit axetic không thể tác dụng được với chất nào?

A. Zn.                 B. Cu(OH)2.        

C. Ag.                 D. K2CO3.

Câu 9: Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm từ C2H5OH, (H2SO4 đặc, 170oC) thường lẫn các oxit như SO2, CO2. Chất dùng để làm sạch etilen là

A. dung dịch KMnO4 loãng dư.

B. dung dịch NaOH dư.

C. dung dịch brom dư.

D. dung dịch Na2CO3 dư.

Câu 10: Cho 2,8 gam anken A làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ thu được một ancol duy nhất. A có tên là

A. 2-metylpropen.                          

B. but - 1- en.

C. 2,3-dimetylbut-2-en.                  

D. but - 2- en.

Câu 11: Để điều chế anđehit từ ancol bằng một phản ứng, người ta dùng

A. ancol bậc I và ancol bậc II.        

B. ancol bậc II.

C. ancol bậc III.                              

D. ancol bậc I.

Câu 12: Để phân biệt but-1-in và but-2-in ta dùng hóa chất gì?

A. dung dịch brom.                         

B. dung dịch KMnO4.

C. dung dịch AgNO3/NH3.             

D. dung dịch HCl.

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 3 ankin A, B, C thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam nước. Số mol hỗn hợp ankin bị đốt cháy là

A. 0,15.               B. 0,05.               

C. 0,08.               D. 0,25.

Câu 14: Cho 1,52 gam hỗn hợp gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng hết với một lượng vừa đủ Na kim loại được 2,18 gam chất rắn. Công thức của hai ancol là công thức nào sau đây?

A. C2H5OH và C3H7OH.                 

B. C3H7OH và C4H9OH.                 

C. C4H9OH và C5H11OH.                

D. CH3OH và C2H5OH.

Câu 15: Cho các phát biểu sau: 

(a) Anđehit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử. 

(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen. 

(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một. 

(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2

(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hoá đỏ. 

(g) Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen. 

Số phát biểu đúng là 

A. 4.                    B. 3.                    

C. 5.                    D. 2.

Câu 16: Dùng H2SO4 đặc, 170oC tách nước 12 gam một ancol no, đơn chức, mạch hở thu được 8,4 gam một anken. Công thức phân tử của ancol đó là

A. C2H5OH.        

B. CH3OH.          

C. C4H9OH.        

D. C3H7OH.

Câu 17: Sắp xếp các chất sau theo chiều giảm dần tính axit: (1) CH3COOH, (2) FCH2COOH, (3) C2H5COOH, (4) ClCH2COOH.

A. (2) > (4) > (1) > (3).                   

B. (3) > (1) > (4) > (2).

C. (1) > (2) > (3) > (4).                   

D. (4) > (2) > (3) > (1).

Câu 18: Đốt cháy một hiđrocabon X thu được 2,2 gam CO2 và 1,08 gam H2O. Công thức phân tử của hiđrocacbon X là

A. C6H14.            B. C4H10.             

C. C5H12.             D. C4H8.

Câu 19: Hỗn hợp M gồm một anđehit và một ankin (có cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp M, thu được 3x mol COvà 1,8x mol H2O. Phần trăm số mol của anđehit trong hỗn hợp M là 

A. 50%.               B. 40%.               

C. 30%.               D. 20%.

Câu 20: Benzen không tham gia phản ứng với

A. H2.                  B. H2O.               

C. Br2.                 D. O2.

II. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm) 

Viết phương trình hóa học hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)

Câu 2: (2 điểm) 

Cho 10,1 gam hỗn hợp A gồm 2 ancol no, đơn chức, mạch hở là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng hết với một lượng natri vừa đủ, thu được 15,6 gam chất rắn và V lít khí hiđro (đktc).

a) Xác định công thức của hai ancol.

b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng từng ancol trong hỗn hợp A.

c) Oxi hóa hoàn toàn 5,05 gam hỗn hợp ancol trên bằng CuO, đun nóng. Sau đó, đem toàn bộ sản phẩm hữu cơ cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được a gam Ag↓. Tính a.

--- Hết ---

Giám thị không giải thích thêm

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. TRẮC NGHIỆM

1. A

2. A

3. C

4. A

5. D

6. D

7. D

8. C

9. B

10. D

11. D

12. C

13. B

14. A

15. A

16. D

17. A

18. C

19. D

20. B

Câu 1:

Đáp án A

Axetilen (C2H2) thuộc dãy đồng đẳng ankin.

Câu 2:

Đáp án A

Ở đáy ấm đun nước dùng lâu ngày thường có một lớp cặn đá vôi. Để loại bỏ lớp cặn này, người ta thường đun ấm với dung dịch giấm ăn vì giấm ăn hòa tan được đá vôi.

2CH3COOH + CaCO3Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)(CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

Câu 3:

Đáp án C

Phương trình phản ứng:

RCH2OH + CuOĐề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)RCHO + Cu + H2O

⇒ Hỗn hợp X gồm RCHO và RCH2OH dư

Khối lượng chất rắn giảm = mO (oxit) phản ứng

⇒ nO = nCuO =Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)= 0,02 mol

⇒ nanđehit = nCuO = 0,02 mol

Ta có:Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)

⇒ Hỗn hợp X gồm CH3OH (x mol) và HCHO (0,02 mol)

⇒ Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)

Câu 4:

Đáp án A

Ankin C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa.

⇒ Đồng phân ank-1-in.

Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)

Câu 5:

Đáp án D

Số C =Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)= 2

Số nhóm chức – COOH =Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)

⇒ Công thức cấu tạo của Y là HOOC – COOH.

Câu 6:

Đáp án D

Ta có:Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)

Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)⇒ X là HCHO hoặc OHC – R – CHO.

Hiđro hoá X thu được Y ⇒ Y là ancol

0,1 mol Y + 0, 2 mol Na ⇒ Y là ancol 2 chức

⇒ X có dạng OHC – R – CHO.

⇒ OHC – CHO thỏa mãn.

Câu 7:

Đáp án D

CaC2 được sử dụng để điều chế trực tiếp C2H2 trong phòng thí nghiệm.

CaC2 + 2H2O ⟶ C2H2 + Ca(OH)2

Câu 8:

Đáp án C

Axit axetic không thể tác dụng được với Ag.

Câu 9:

Đáp án B

Chất dùng để làm sạch etilen là dung dịch NaOH vì NaOH sẽ hấp thụ CO2 và SO2.

CO2 + 2NaOH ⟶ Na2CO3 + H2O

SO2 + 2NaOH ⟶ Na2SO3 + H2O

Câu 10:

Đáp án D

Gọi công thức phân tử của anken là CnH2n (n ≥ 1)

Ta có:  

Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)

Hiđrat hóa A chỉ thu được một ancol duy nhất ⇒ A là anken đối xứng có 4 nguyên tử C.

⇒ A là but – 2 – en.

Câu 11:

Đáp án D

Để điều chế anđehit từ ancol bằng một phản ứng, người ta dùng ancol bậc I.

RCH2OH + CuOĐề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)RCHO + Cu + H2O

Câu 12:

Đáp án C

Để phân biệt but-1-in và but-2-in ta dùng dung dịch AgNO3/NH3 vì but-1-in phản ứng sinh ra kết tủa màu vàng còn but-2-in thì không.

CH ≡ C – CH2 – CH3 + AgNO3 + NH3 ⟶ Ag – C ≡ C – CH2 – CH3↓ + NH4NO3

Câu 13:

Đáp án B

Ta có:

Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)

Câu 14:

Đáp án A

Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)

 ⇒ Công thức của hai ancol là C2H5OH và C3H7OH.

Câu 15:

Đáp án A

a) Đúng.

b) Sai. Phenol có nhóm OH hoạt hóa nhân thơm làm cho phản ứng thế dễ hơn benzen.

c) Đúng.

d) Đúng.

e) Sai. Dung dịch phenol có tính axit nhưng rất yếu, không làm đổi màu quỳ tím.

g) Đúng.

Câu 16:

Đáp án D

Bảo toàn khối lượng ta có:

Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)

 ⇒ Anken là C3H6.

 ⇒ Ancol là C3H7OH.

Câu 17:

Đáp án A

Các nhóm ankyl đẩy electron về phía nhóm caboxyl nên làm giảm lực axit

⇒ Tính axit của CH3COOH > C2H5COOH

Các nguyên tử có độ âm điện lớn như halogen ở gốc R hút electron của nhóm cacboxyl nên làm tính axit tăng.

⇒ Tính axit của CH3COOH < ClCH2COOH < FCH2COOH

⇒ Tính axit giảm dần: (2) > (4) > (1) > (3).

Câu 18:

Đáp án C

Ta có:

Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)

Nhận thấy:  ⇒ X là ankan có công thức dạng CnH2n + 2.

Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)

 ⇒ Công thức phân tử của X là C5H12.

Câu 19:

Đáp án D

Số C của anđehit và ankin là:Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)

⇒ Ankin là CH ≡ C – CH3 (a mol)

SốĐề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)

⇒ Anđehit có số C là 3, số H là 2.

⇒ Công thức cấu tạo của anđehit là CH ≡ C – CHO (b mol)

Giả sử x = 1 mol

Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)

Phần trăm số mol của anđehit trong hỗn hợp M là

Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)

Câu 20:

Đáp án B

Benzen không tác dụng với nước.

II. TỰ LUẬN 

Câu 1:

2CH4Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)C2H2 + 3H2

C2H2 + H2Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)C2H4

C2H4 + H2OĐề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)CH3CH2OH

C2H5OH + CuOĐề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)CH3CHO + Cu + H2O

Câu 2:

a) Gọi công thức chung của hai ancol no, đơn chức, mạch hở làĐề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)

Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)

 ⇒ Công thức của hai ancol đồng đẳng kế tiếp là CH3OH và C2H5OH.

b) Gọi số mol của CH3OH và C2H5OH là a và b (mol).

Theo bài ta có hệ:

Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề) 

⇒  Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)

c) Ta có:Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề) 

⇒ Trong 5,05 gam hỗn hợp ancol có CH3OH (0,05 mol) và C2H5OH (0,075 mol)

Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (6 đề)

⇒ a = mAg = (0,05.4 + 0,075.2).108 = 27 gam

Tags : Đề thi Học kì 2 Năm học 2022 - 2023 Hóa học lớp 11 đáp án Đề số 5