Giải bài tập SGK GDCD 11 bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Chủ nhật - 07/06/2020 06:34    

Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì? Em hãy nêu những nội dung cơ bản của dân chủ trong các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội?

Câu 1: Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì?

Hướng dẫn giải:

Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa:

* Thứ nhất, mang bản chất giai cấp công nhân

* Thứ hai, có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

* Thứ ba, lấy hệ tư tưởng Mác – Lê Nin làm nền tảng tinh thần của xã hội.

* Thứ tư, là nền dân chủ của nhân dân lao động

Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhân dân chỉ thực sự làm chủ khi họ được bảo đảm về mọi quyền lợi. Đây là các điều mà ở các xã hội khác không có được.

* Cuối tùng, dân chủ gắn với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.

Đây là nhằm bảo vệ quyền dân chủ cho mọi công dân. Cần trừng trị, ngăn chặn những hành vi đi ngược với lợi ích quần chúng lao động. Từ đó giúp mỗi cá nhân từ hoàn thiện chính bản thân mình.

Câu 2: Em hãy nêu những nội dung cơ bản của dân chủ trong các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội?

Hướng dẫn giải:

Những nội dung cơ bản của dân chủ trong các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế

Dân chủ trong lĩnh vực chính trị

Dân chủ trong lĩnh vực văn hóa

Dân chủ trong lĩnh vực xã hội

Câu 3Em hãy phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Cho ví dụ minh họa?

Hướng dẫn giải:

Bài tập GDCD lớp 11

Câu 4: Hãy nêu những ví dụ thể hiện dân chủ và thể hiện không dân chủ mà em biết?

Hướng dẫn giải:

Những hành vi thể hiện dân chủ:

Những hành vi thể hiện không dân chủ:

Câu 5Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần thực hiện nếp sống dân chủ?

Hướng dẫn giải:

Để góp phần thực hiện nếp sống dân chủ, bản thân em sẽ: