Các quy định liên quan đến chính sách cho người lao động

Công ty TNHH Millennium Furniture được thành lập theo Chứng nhận đầu tư số : 4300804979 đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 18/5/2018 tại số 1, đường số 1, KCN VSIP Quảng Ngãi. Hiện nay chúng tôi đang gặp một số vướng mắc liên quan đến chính sách tiền lương và thuế TNCN cho NLĐ như sau:

1. Xác định mốc thời gian tính lương thêm giờ ca đêm:

Theo quy định tại Điều 105 Bộ Luật lao động năm 2012, “Giờ làm việc ban đêm được tính từ 10 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau”. 

Để đảm bảo an toàn trong việc đi lại cho người lao động, Công ty dự kiến giờ vào ca bắt đầu từ 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau:

- Trong trường hợp này, tổng thời gian làm việc là 10 giờ, vậy 2 giờ  tăng ca được tính là tăng ca ca ngày hay tăng ca ca đêm?

- Nếu Thứ 2 là 29/4, thứ 3 là 1/5 – giờ làm việc giao nhau giữa ngày thường và ngày nghỉ/ ngày Lễ, thì thời gian từ 0 giờ đến 6 giờ được tính như thế nào?. Nếu tính đủ 8 giờ làm việc chính thức là giờ làm việc của ngày hôm trước thì số giờ tăng ca phát sinh rơi vào ngày nghỉ/ ngày Lễ hay ngày thường? 

Ví dụ: Thứ 2 ngày 29/4 vào ca lúc 20 giờ, tan ca lúc 6 giờ ngày 30/4.

- Trường hợp 1: Từ 20 giờ đến 22 giờ là giờ làm thêm, từ 22 giờ (29/4) đến 6giờ (ngày 30/4) được tính 8 tiếng của ngày 29/4 hay 30/4.

- Trường hợp 2: Từ 20 giờ đến 04 giờ sáng ngày 30/4 là giờ làm việc chính thức của ngày 29/4, từ 04 giờ đến 06 giờ sáng ngày 30 là giờ làm thêm ca đêm ngày thường hay ngày Lễ?

Công ty nên quy định thế nào để đảm bảo thực hiện đúng luật và quyền lợi hợp pháp cho người lao động

2. Tính thuế TNCN cho người lao động làm việc tại Khu Kinh tế Dung Quất

- Căn cứ điểm 1.2, mục II, Thông tư 119/2005/TT-BTC hướng dẫn chế độ Tài chính áp dụng tại Khu Kinh tế Dung Quất người lao động có thu nhập cao làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân (Thông tư này hướng dẫn  cụ thể cho Khu Kinh tế Dung Quất)

- Căn cứ Khoản 5, Điều 16, Chương III, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế :  Giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế

- Căn cứ khoản 2, Điều 67, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, Nghị định số 29 hết liệu lực kế từ ngày Nghị định 82/2018/NĐ –CP có hiệu lực.

Vậy xin hỏi: TT 119/2005/TT-BTC hướng dẫn chế độ Tài chính áp dụng cho Khu kinh tế Dung Quất còn hiệu lực hay không? 

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 246/LĐTBXH-QHLĐTL trả lời doanh nghiệp như sau:

1. Về tiền lương làm thêm giờ

- Theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật lao động thì giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

- Tại Điều 97 của Bộ luật lao động, tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm được quy định như sau:

"1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; b) Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều nay, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày."

Căn cứ các quy định trên và đối chiếu với nội dung tại công văn số 3128/VPCP-ĐMDN thì khi doanh nghiệp bố trí người lao động làm việc rơi vào | thời gian nào (ban ngày, ban đêm) hoặc làm thêm giờ rơi vào ngày nào (ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương) thì phải trả lượng tương ứng với thời gian đó theo quy định của pháp luật lao động.

2. Về tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động, đề nghị công ty trao đổi với Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để công ty TNHH Millennium Furniture biết, thực hiện theo quy định.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH)

http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=29402

Tags : công ty thành lập chứng nhận đăng ký thay đổi quảng ngãi hiện nay liên quan tiền lương