Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh THPT Trần Hữu Trang

Thứ bảy - 14/11/2020 19:55    

1.

Trong thành phần cấu trúc của một gen điển hình gồm có các phần:

A:

Vùng điều hòa,vùng mã hóa và vùng kết thúc.

B:

Vùng cấu trúc,vùng mã hóa và vùng kết thúc.

C:

Vùng khởi động, vùng vận hành và vùng cấu trúc.

D:

Vùng khởi động, vùng mã hóa và vùng kết thúc.

Đáp án: A

Phần cấu trúc của 1 gen điển hình gồm có:

Vùng điều hòa – vùng mã hóa- vùng kết thúc

2.

Ở tế  bào nhân  thực,  quá trình nhân  đôi  ADN  diễn  ra  ở vị  trí nào sau  đây?

A:

Màng tế bào

B:

Nhân tế bào, ti thể, lục lạp

C:

Trung thể

D:

Màng nhân

Đáp án: B

ADN được nhân đôi ở nhân tế bào, ti thể và lục lạp
Chọn B

3.

Ở người, bộ cơ quan đảm nhận chức năng tiêu hóa hóa học chính và tham gia vào quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu cho cơ thể là:

A:

Dạ dày

B:

Ruột non

C:

Thực quản

D:

Ruột già

Đáp án: B

4.

Tia tử ngoại tác động đến quá trình sinh trưởng của trẻ nhỏ như thế nào?

A:

Các dạng tia tử ngoại gây ra còi cọc, chậm lớn ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

B:

Tia tử ngoại hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thu canxi từ thức ăn khiến trẻ nhanh lớn.

C:

Tia tử ngoại thúc đẩy biến tiền vitamin D thành vitamin D, vitamin này thúc đẩy quá trình chuyển hóa canxi và tạo xương.

D:

Tia tử ngoại chuyển canxi vô cơ thành canxi hữu cơ và thúc đẩy quá trình tạo xương.

Đáp án: C

5.

Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Biết rằng cơ thể tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng?

A:

AAAa × AAAa.

B:

AAaa × Aaaa.

C:

Aaaa × Aaaa.

D:

AAaa × AAaa.

Đáp án: D

Đáp án D
Cây hoa trắng chiếm 1/36 = (1/6)2 → cây P: AAaa × AAaa.
AAaa → 1AA:4Aa:1aa

6.

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở động vật?

  1. Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục
  2. Nhiễm sắc thể giới tính chỉ chứa các gen quy định tính trạng giới tính.
  3. Hợp tử mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY bao giờ cũng phát triển thành cơ thể đực.
  4. Nhiễm sắc thể giới tính có thể bị đột biến về cấu trúc và số lượng.

A:

3

B:

4

C:

1

D:

2

Đáp án: C

NST giới tính ở động vật có các đặc điểm

+ Ở loài; bộ NST chứa 2n có n cặp NST, trong đó có 1 cặp NST giới tính và có n – 1 cặp NST thường:

+ NST giới tính ngoài việc quy định giới tính còn có chứa các gen quy định các tính trạng được gọi là gen di truyền liên kết với giới tính

+ Tuỳ loài cặp NST giới tính XY hình thành cá thể đực ở người, thú, ruồi giấm… và hình thành giới cái ở các loài chim, bướm tằm…

+ NST giới tính có thể bị đột biến về cấu trúc và số lượng

=> Căn cứ vào các đặc điểm trên ta thấy chỉ có duy nhất 1 phát biểu đúng (4).

=>  Đáp án C

7.

Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Trong trường hợp không xảy ra đột biến, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 2ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?

A:

XAXB× XAY

B:

XAXA× XaY

C:

XAXB× XaY

D:

Xa aX × XAY

Đáp án: A

F2 có 4 tổ hợp = 2 x 2 vậy mỗi bên cho 2 loại giao tử. như vậy ruồi cái có KG XAXa, ruồi đực là 1 trong 2 KG XAY, XaY tuy nhiên F1 chỉ cho ruồi cái mắt đỏ nên KG cỏ con đực là XAY

=>  đáp án A

8.

Quần thể ban đầu đang cân bằng di truyền có q(a)=0,01, các đồng hợp tử lặn chết trong dạ con. Hãy tính tần số các alen sau 1 thế hệ?

A:

p(A)=0,9901; q(a)=0,0099 

B:

p(A)=0,9001; q(a)=0,0999

C:

p(A)=0,9801; q(a)=0,0199

D:

p(A)=0,901; q(a)=0,099

Đáp án: A

q(a) = q0/(1+q0) =  0.01/ 1.01 = 0,0099,  p(A) = 1 - 0,0099 =  0,9901

9.

Ở sinh vật nhân thực, côđon 5’AUG 3’ mã hóa loại axit amin nào sau đây?

A:

Valin.

B:

Mêtiônin.

C:

Glixin.

D:

Lizin.

Đáp án: B

10.

Các gen alen có những kiểu tương tác nào sau đây?

Alen trội át hoàn toàn alen lặn

2: Alen trội át không hoàn toàn alen lặn

3: Tương tác bổ sung 4: Tương tác bổ trợ 5: Tương tác cộng gộp

6: Đồng trội

Câu trả lời đúng là:

A:

1, 2, 3, 4, 5, 6

B:

1, 2, 6

C:

1, 2, 3, 6

D:

3, 4, 5.

Đáp án: B

11.

Gen lặn biểu hiện kiểu hình khi:

A:

ở trạng thái đồng hợp lặn hoặc chỉ có một alen (thể khuyết nhiễm) trong tế bào lưỡng bội, chỉ có một alen ở đọankhông tương đồng của cặp XY (hoặc XO),  chỉ có một alen ở cơ thể mang cặp NST bị mất đoạn có alen trội tương ứng; ở thể đơn bội, sinh vật nhân sơ.

B:

chỉ có một alen ở đoạn không tương đồng của cặp XY (hoặc XO).

C:

chỉ có một alen ở cơ thể mang cặp NST bị mất đoạn có alen trội tương ứng; ở thể đơn bội, sinh vật nhân sơ.

D:

chỉ có một alen ở đoạn không tương đồng của cặp XY (hoặc XO),  chỉ có     một alen ở cơ thể mang cặp NST bị mấtđoạn có alen trội tương ứng; ở thể đơn bội.  

Đáp án: A

12.

Mã di truyền 5’AGU3’ trên mARN mã hóa cho axit amin Ser sẽ được dịch mã bởi phân tử tARN có bộ ba đối mã có dạng:

A:

5’AGU3’

B:

5’AGT3’

C:

3’UXA5’

D:

3’TXA5’

Đáp án: C

13.

Khi nói về opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai? I. Gen điều hòa (R) nằm trong thành phần của opêron Lac.

II. Vùng vận hành (O) là nơi ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.

III. Khi môi trường không có lactôzơ thì gen điều hòa (R) không phiên mã.

IV. Khi gen cấu trúc A và gen cấu trúc Z đều phiên mã 12 lần thì gen cấu trúc Y cũng phiên mã 12 lần

A:

4

B:

2

C:

3

D:

1

Đáp án: C

14.

Trong một hòn đảo biệt lập có 5800 người sống, trong đó có 2800 nam giới. Trong số này có 196 nam bị mù màu xanh đỏ. Kiểu mù màu này do 1 alen lặn m nằm trên NST giới tính X. Kiểu mù màu này không ảnh hưởng đến sự thích nghi của cá thể. Trong số nữ giới của hòn đảo, khả năng có ít nhất 1 người bị mù màu xanh đỏ là bao nhiêu?

A:

0,073000

B:

1 – 0,99513000

C:

(0,07 x 5800)3000

D:

3000 x 0,0056 x 0,99442999

Đáp án: B

15.

Một loài thực vật, cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó số cây thân thấp, quả chua chiếm 4%. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn; không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

A:

Hai cặp gen đang xét cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể

B:

Trong quá trình giảm phân của cây P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%

C:

Trong tổng số cây thân cao, quả chua ở F1, số cây có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 4/7

D:

F1 có 10 loại kiểu gen

Đáp án: C