Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông

Thứ sáu - 13/11/2020 21:00    

1.

Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kép?

A:

Tôm

B:

Chim bồ câu

C:

Giun đất

D:

Cá chép

Đáp án: B

Chim bồ câu có hệ tuần hoàn kép
Chọn B

2.

Trong số các sản phẩm chỉ ra dưới đây, đâu không phải là sản phẩm xuất hiện trong pha sáng của quá trình quang hợp ở thực vật C3?

A:

NADPH

B:

O2

C:

H+

D:

H2O

Đáp án: D

3.

Theo lý thuyết, nếu không xét đến sự ảnh hưởng của các nhân tố tiến hóa, quần thể mang cấu trúc di truyền nào dưới đây sẽ không bị thay đổi thành phần kiểu gen qua các thế hệ giao phối không ngẫu nhiên?

A:

25%AA: 50% Aa: 25%aa.

B:

100%aa

C:

50%AA: 50%aa

D:

100%Aa

Đáp án: B

4.

Sinh vật nhân sơ sự điều hoà ở các operôn chủ yếu diễn ra trong giai đoạn:

A:

trước phiên mã.

B:

dịch mã.

C:

phiên mã.

D:

sau dịch mã.

Đáp án: C

5.

Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với  gen a qui định tính trạng lặn quả vàng. Cho cây có kiểu gen Aaa giao phấn với cây có kiểu gen AAaa, kết quả phân tính đời lai là :

A:

35đỏ: 1 vàng.

B:

33đỏ: 3 vàng.

C:

27đỏ: 9 vàng..

D:

11đỏ: 1 vàng.

Đáp án: D

6.

Ở một loài côn trùng, màu sắc cánh được chi phối bởi mô hình di truyền sau:

                     E1             E2               E3
Tiền chất trắng 1 --> Tiền chất trắng 2 --> Sắc tố cam --> Sắc tố đỏ
Mỗi bước của quá trình chuyển hóa trên được xúc tác bởi 1 enzyme E1, E2 và E3 như mô tả, mỗi enzyme do alen trội của locus chi phối, alen lặn không tạo ra sản phẩm hoạt động. Cho những cá thể có kiểu gen dị hợp 3 cặp gen giao phối với nhau, ở đời con xác suất bắt gặp cá thể cánh có màu khác màu trắng chiếm tỷ lệ:

A:

18/64

B:

18/32

C:

28/64

D:

7/32

Đáp án: B

7.

Nếu cho Lừa đực giao phối với Ngựa cái sinh ra con La có sức khỏe tốt, leo núi giỏi trong khi đó nếu cho con ngựa đực giao phối với lừa cái sinh ra con Quyết đề thấp hơn con La, móng nhỏ giống con Lừa. Những con lai này tạo ra mặc dù giống nhau ở chỗ chúng không có khả năng sinh sản, nhưng sự khác nhau giữa chúng được giải thích là do:

A:

Con lai thường giống mẹ

B:

Hiện tượng di truyền ngoài nhân.

C:

Hiện tượng lai xa khác loài

D:

Số lượng NST trong bộ NST khác nhau.

Đáp án: B

8.

Nhiều bộ ba khác nhau có thể cùng mã hóa một axit amin trừ AUG và UGG, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền?

A:

Mã di truyền có tính phổ biến.

B:

Mã di truyền có tính đặc hiệu.

C:

Mã di truyền luôn là mã bộ ba.

D:

Mã di truyền có tính thoái hóa.

Đáp án: D

9.

Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a
quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Thế hệ P của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,4 AaBb : 0,6 aaBb. Cho biết các giao tử có 2 alen lặn không có khả năng thụ tinh và quần thể không chịu tác động của các nhân tổ tiến hóa khác. Theo lí thuyết, ở F1 số cây thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ

A:

17/36

B:

2/4

C:

9/16

D:

19/36

Đáp án: D

[VDC_Lớp 12_Ch.III_ Di truyền quần thể].
Đáp án đúng là D.
Ta có : A cao >> a thấp, B đỏ >> b trắng.
(P) : 0,4 AaBb : 0,6 aaBb.
G(p) = 0,1 AB : 0,1 Ab : 0,4 aB : 0,4 ab.
Do giao tử ab không có khả năng thụ tinh nên tỉ lệ giao tử sống sót có khả năng thụ tinh là :
G(P’)\({0,1 \over 0,6} AB:{0,1 \over 0,6} Ab:{0,4\over 0,6} aB={1 \over 6} AB:{1 \over 6} Ab:{1 \over6} aB\)

F1 có tỉ lệ cây cao, đỏ (A_B_) = \({1\over 6} + {1 \over 6} . ({1 \over 6} + {4 \over6}) +{4 \over 6} . ({1 \over 6} + {1 \over6})= {19 \over 36}\)

10.

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về gen cấu trúc?

A:

Phần lớn các gen của sinh vật nhân thực có vùng mã hoá không liên tục, xen kẽ các đoạn mã hoáaxit amin (êxôn) là các đoạn không mã hoá axit amin (intron)

B:

Vùng điều hoà nằm ở đầu 5’ của mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quátrình phiên mã

C:

Gen không phân mảnh là các gen có vùng mã hoá liên tục, không chứa các đoạn không mã hoá axitamin (intron)

D:

Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm ba vùng trình tự nuclêôtit: vùng điều hoà, vùng mã hoá,vùng kết thúc

Đáp án: B

11.

Để tìm hiểu về quá trình hô hấp ở thực vật, một bạn học sinh đã làm thí nghiệm theo đúng quy trình với 50g hạt đậu đang nảy mầm, nước vôi trong và các dụng cụ thí nghiệm đầy đủ. Nhận định nào sau đây đúng?

A:

Thí nghiệm này chỉ thành công khi tiến hành trong điều kiện không có ánh sáng.

B:

Nếu thay hạt đang nảy mầm bằng hạt khô thì kết quả thí nghiệm vẫn không thay đổi.

C:

Nếu thay nước vôi trong bằng dung dịch xút thì kết quả thí nghiệm cũng giống như sử dụng nước vôi trong.

D:

Nước vôi trong bị vẩn đục là do hình thành CaCO3.

Đáp án: D

12.

Trong tế bào, ATP có vai trò:
(1) nguyên liệu để tổng hợp nên axit nuclêic
(2) Nguyên liệu để tế bào tổng hợp tất cả các chất.
(3) Cung cấp năng lượng cho tế bào
(4) Xúc tác cho quá trình tổng hợp các chất.

A:

(1), (2)

B:

(1), (3)

C:

(1), (3), (4)

D:

(1), (2), (3), (4)

Đáp án: B

Phân tử ATP là nguyên liệu để tổng hợp nên axit nuclêic (1) và cung cấp năng lượng cho tế bào hoạt động (3)

13.

Ở cà chua quả đỏ trội hoàn toàn so với quả vàng, khi lai 2 giống cà chua thuần chủng quả đỏ với quả vàng đời lai F2 thu được:

A:

3 quả đỏ: 1 quả vàng.

B:

đều quả đỏ.

C:

1 quả đỏ: 1 quả vàng.

D:

9 quả đỏ: 7 quả vàng.

Đáp án: A

14.

Sự thiếu hụt nguyên tố khoáng Mg dẫn tới hiện tượng vàng lá, cơ chế nào dưới đây giải thích cho hiện tượng trên?

A:

Thiếu Mg dẫn đến thiếu hụt các enzyme phục vụ cho quá trình quang phân li nước, lục lạp không thực hiện quang hợp được, thiếu sinh chất nên lá mất màu xanh.

B:

Thiếu Mg dẫn tới thiếu nguyên liệu tổng hợp phân tử diệp lục vì Mg nằm trong cấu trúc của diệp lục, thiếu diệp lục nên lá bị vàng.

C:

Cơ thể thiếu Mg khiến nguyên tố này phải di chuyển từ lá xuống nuôi thân và rễ nên lá mất màu xanh.

D:

Mg tham gia vai trò cấu trúc enzyme tham gia vào quá trình tổng hợp diệp lục nên thiếu Mg diệp lục không được tổng hợp, lá có màu vàng.

Đáp án: B

15.

Khi nói về quá trình thoát hơi nước ở lá, cho các phát biểu dưới đây:
(1). Nước có thể thoát hơi qua khí khổng hoặc trực tiếp qua bề mặt lá.
(2). Khi chuyển cây trồng từ vị trí này sang vị trí khác bằng cách đào gốc, nên cắt bỏ bớt một phần các lá của cây.
(3). Thoát hơi nước ở lá là một quá trình thụ động, được điều chỉnh bởi các yếu tố vật lí.
(4). Các lá trưởng thành, tốc độ thoát hơi nước qua khí khổng cao hơn tốc độ thoát hơi nước qua cutin.
Có bao nhiêu phát biểu chính xác?

A:

1

B:

3

C:

2

D:

4

Đáp án: B