Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh Trường THPT Vân Cốc

Chủ nhật - 15/11/2020 04:23    

1.

Bệnh do gen trội trên NST X ở người gây ra có đặc điểm di truyền nào sau đây?

A:

Mẹ mắc bệnh thì tất cả các con trai điều mắc bệnh

B:

Bệnh thường biểu hiện ở nam nhiều hơn nữ

C:

Bố mẹ không mắc bệnh có thể sinh ra con mắc bệnh

D:

Bố mắc bệnh thì tất cả các con gái điều mắc bệnh

Đáp án: D

2.

Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui định. Cây thân cao có kiểu gen AAa giao phấn với cây có kiểu gen Aaa thì kết quả phân tính ở F1 sẽ là:

A:

35 cao: 1 thấp.

B:

33 cao: 3 thấp.

C:

27 cao: 9 thấp.

D:

11 cao: 1 thấp.

Đáp án: D

3.

Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Biết rằng thể tứ bội giảm phân bình thường cho các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Cho giao phấn hai cây cà chua tứ bội (P) với nhau, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 75% cây quả đỏ : 25% cây quả vàng. Kiểu gen của P là

A:

AAaa × aaaa.

B:

AAaa × Aaaa

C:

Aaaa × Aaaa

D:

AAaa × AAaa.

Đáp án: C

A: quả đỏ ; a: quả vàng

Cho 2 cây tứ bội lai với nhau (P) => F1: 3 quả đỏ: 1 quả vàng, có 4 tổ hợp giao tử , => 2 bên bố mẹ , mỗi bên cho 2 loại giao tử với tỷ lệ ngang nhau.

Ta thấy cặp bố mẹ C thỏa mãn điều kiện này: Aaaa x Aaaa

4.

Ở một loài sinh vật, một tế bào sinh tinh có bộ NST kí hiệu AaBbDd. Khi tế bào này giảm phân hình thành giao tử, ở giảm phân I cặp Aa và Dd phân li bình thường ; cặp Bb  không phân  li; giảm phân II diễn ra bình thường. Số loại giao tử được tạo ra tử cơ thể có chứa tế bào sinh tinh trên là:

A:

6

B:

4

C:

2

D:

8

Đáp án: D

Tế bào có kiểu gen AaBbDd => giảm phân tạo ra 2 = 8 giao tử

Đáp án đúng D

5.

Phương pháp có thể tạo ra cơ thể lai có nguồn gen khác xa nhau mà bằng phương pháp lai hữu tính không thể thực hiện được là lai:

A:

khác dòng.

B:

tế bào sinh dưỡng.

C:

khác thứ.

D:

khác loài.

Đáp án: B

6.

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng?

A:

Đột biến gen làm xuất hiện các alen khác nhau trong quần thể

B:

Đột biến gen làm thay đổi vị trí của gen trên nhiễm sắc thể

C:

Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen

D:

Đột biến gen có thể gây hại nhưng cũng có thể vô hại hoặc có lợi cho thể đột biến

Đáp án: B

7.

Khi nghiên cứu nhiễm sắc thể ở người, ta thấy những người có nhiễm sắc thể giới tính là XY, XXY hoặc XXXY đều là nam, còn những người có nhiễm sắc thể giới tính là XX, XO hoặc XXX đều là nữ. Có thể rút ra kết luận

A:

Sự biểu hiện giới tính chỉ phụ thuộc vào số lượng nhiễm sắc thể giới tính X

B:

Gen quy định giới tính nam nằm trên nhiễm sắc thể Y

C:

Nhiễm sắc thể Y không mang gen quy định tính trạng giới tính

D:

Sự có mặt của nhiễm sắc thể giới tính X quyết định giới tính nữ

Đáp án: B

Từ trên có thể rút ra kết luận gen quy định giới tính nam nằm trên nhiễm sắc thể Y

Đáp án đúng B

8.

Cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 66% cây thân cao, hoa đỏ; 9% cây thân cao, hoa trắng; 9% cây thân thấp, hoa đỏ; 16% cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán bị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, tần số hoán vị gen là:

A:

18%

B:

40%

C:

20%

D:

30%

Đáp án: C

P tự thụ phấn thu được 4 kiểu hình, trong đó thấp trắng aabb= 0,16 => ab=0,4

=> ab là giao tử liên kết, nên f được tính theo công thức:

f= 1- 2ab=0,2=20%.

9.

Khi nói về quá trình sinh sản ở thực vật, cho các phát biểu sau đây:
I. Ở rêu, có hiện tượng tạo ra tinh trùng và noãn nên rêu sinh sản hữu tính.
II. Phần lớn thời gian sống của rêu ở thể đơn bội, chỉ một phần rất nhỏ cơ thể rêu ở trạng thái lưỡng bội.
III. Một hoa lưỡng tính chứa cả bộ nhị mang giao tử đực và bộ nhụy mang giao tử cái, các hoa này có khả năng tham gia quá trình tự thụ phấn.
IV. Sau quá trình thụ phấn và thụ tinh, bao noãn phát triển thành hạt và bầu nhụy phát triển thành quả.
Số phát biểu chính xác là:

A:

1

B:

4

C:

3

D:

2

Đáp án: C

10.

Sự trao đổi chéo không cân giữa hai crômatit khác nguồn trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng xảy ra ở kì đầu của giảm phân I có thể làm phát sinh các loại đột biến nào sau đây?

A:

Mất đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể

B:

Lặp đoạn và chuyển đoạn nhiễm sắc thể

C:

Mất đoạn và lặp đoạn nhiễm sắc thể

D:

Lặp đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể

Đáp án: C

11.

Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của 2 căn bệnh trong một gia đình.

Bệnh P được quy định bởi gen trội nằm trên nhiễm sắc thể thường; bệnh Q được quy định bởi gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra. Trong số các khẳng định dưới đây:
(1). Người nam giới ở thế hệ thứ 3 không mang alen lặn tương ứng với locus chi phối bệnh P.
(2). Xác suất để cá thể đánh dấu ? là nam giới và bị bệnh P là 25%.
(3). Xác suất để cá thể đánh dấu ? là nam giới và mắc cả hai bệnh là 6,25%.
(4). Đối với locus chi phối bệnh P, tất cả các cá thể trong phả hệ đều có thể xác định được kiểu gen.
Số khẳng định chính xác là:

A:

2

B:

1

C:

3

D:

4

Đáp án: C

12.

Trong thực tế, khi tuổi của cây mía đã đạt đến một giá trị nhất định chúng sẽ ra hoa vào trong điều kiện ngày ngắn, để ngăn cản sự ra hoa tránh làm mất lượng đường tích lũy, người ta:

A:

Trồng mía trong nhà kính để tạo môi trường có nhiệt độ thấp, hạn chế ra hoa.

B:

Trồng mía trong nhà kính để tạo môi trường có nhiệt độ cao, hạn chế ra hoa.

C:

Bắn pháo hoa trong đêm hoặc chiếu sáng vào ban đêm cho cây mía.

D:

Hạn chế tưới nước cho cây để ức chế sự ra hoa.

Đáp án: C

13.

Sinh vật bi gen không đượ ằng phương pháp nào sau đây?

A:

Tổ hợp lại các gen vốn có của bố mẹ bằng lai hữu tính

B:

Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen

C:

Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen

D:

Đưa thêm một gen của loài khác vào hệ gen

Đáp án: A

14.

Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự

A:

Mất ổn định tần số các thể đồng hợp trong quần thể ngẫu phối 

B:

Ổn định về tần số alen và thành phần kiểu gentrong quần thể ngẫu phối

C:

Mất ổn định tần số tương đối của các alen trong quần thể ngẫu phối

D:

Mất cân bằng thành phần kiểu gen trong quần thể ngẫu phối

Đáp án: B

Định luật Hac đi Vanbec phản ánh sự ổn định về tần số alen và thành phần kiểu gentrong quần thể ngẫu phối 

Đáp án đúng B

15.

Ở một loài thực vật, đột biến lệch bội không làm ảnh hưởng đến sức sống của các cá
thể. Alen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho các phép lai
dưới đây:
(1). Aaa x AAa      (2). Aa x Aaaa      (3). AAaa x Aaaa
(4). AAaa x Aa      (5). AAa x AAa     (6). AAa x AAaa
(7). AAaa x aaa     (8). Aaa x AAaa
Số lượng các phép lai tạo ra quần thể đời sau có cây quả vàng chiếm 8,33% là:

A:

2

B:

4

C:

3

D:

6

Đáp án: B