Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh Trường THPT Minh Quang

Chủ nhật - 08/11/2020 18:18    

1.

Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có 2 alen, alen A quy định mắt đỏ hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu được F1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng. Cho F1 giao phối tự do với nhau thu được F2. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi F2, ruồi cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ

A:

6,25%

B:

31,25%

C:

75%

D:

18,75%

Đáp án: B

P: XAXa x XaY

F1: ¼ XAXa: 1/4 XaXa:1/4 XAY:1/4 XaY

  • Tần số alen Xa ớ giới cái là: ¾; Tần số alen Xa ở giới đực: ½
  • tần số kiểu gen XaXa ở giới cái là: ¾ x ½ = 3/8 = 37.5%
  • Tỷ lệ kiểu hình mắt đỏ ở giới cái là: 100% - 37,5% = 62,5%
  • Tỷ lệ kiểu hình mắt đỏ trong quần thể là: 62,5%/2 = 31,25% (vì tỷ lệ đực cái là 1:1)

2.

Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Trong trường hợp không xảy ra đột biến, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 2ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?

A:

XAXB× XAY

B:

XAXA× XaY

C:

XAXB× XaY

D:

Xa aX × XAY

Đáp án: A

F2 có 4 tổ hợp = 2 x 2 vậy mỗi bên cho 2 loại giao tử. như vậy ruồi cái có KG XAXa, ruồi đực là 1 trong 2 KG XAY, XaY tuy nhiên F1 chỉ cho ruồi cái mắt đỏ nên KG cỏ con đực là XAY

=>  đáp án A

3.

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một chiều hướng nhất định?

A:

Đột biến.

B:

Các yếu tố ngẫu nhiên.

C:

Di - nhập gen.

D:

Chọn lọc tự nhiên.

Đáp án: D

4.

Cho cây hoa đỏ ( P) tự thụ phấn, đời F1 có tỷ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 3 cây hoa hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Nếu lấy tất cả các cây hoa hồng ở F1 cho giao phấn ngẫu nhiên thì tỷ lệ thu được ở F2 là

A:

100% cây hoa hồng

B:

5 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng

C:

3 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng

D:

8 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng

Đáp án: D

Tỷ lệ kiểu hình ở F1: 9 đỏ:3 hồng: 3 vàng: 1 trắng → tính trạng màu sắc hoa do 2 gen tương tác bổ sung tạo nên

Quy ước gen:

A-B- hoa đỏ                       aaB- hoa vàng

A-bb hoa hồng                   aabb hoa trắng

Vậy số hoa hồng ở F1 có kiểu gen: 1AAbb: 2 Aabb cho hoa hồng tự thụ phấn ta được

(2A:1a)(2A: 1a)bb= 8/9 A-bb: 1/9 aabb hay 8 hồng: 1 trắng

5.

Ở một loài thực vật, gen A quy định cây thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định cây thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này nằm trên hai cặp NST tương đồng khác nhau. Cho hai cây đều dị hợp tử hai cặp gen lai với nhau thu được F1. Ở F1, lấy ngẫu nhiên một cây thân thấp, hoa đỏ cho lai với một cây thân cao, hoa đỏ thì ở F2 xuất hiện cây thân thấp, hoa trắng với tỉ lệ là

A:

2/3.

B:

1/27.

C:

8/27.

D:

4/9.

Đáp án: B

Đáp án B

6.

Ưu thế nổi bật của kĩ thuật di truyền là:

A:

sản xuất một loại prôtêin nào đó với số lượng lớn trong một thời gian ngắn.

B:

khả năng cho tái tổ hợp thông tin di truyền giữa các loài rất xa nhau trong hệ thống phân loại.

C:

tạo ra được các động vật chuyển gen mà các phép lai khác không thể thực hiện được.

D:

tạo ra được các thực vật chuyển gen cho năng xuất rất cao và có nhiều đặc tính quí.

Đáp án: B

7.

Khi đánh bắt ngẫu nhiên một loài cá ở ba vùng khác nhau người ta thống kê được tỉ lệ các loại cá theo độ tuổi ở từng vùng như sau:

Một số nhận xét được rút ra từ lần đánh bắt này như sau:

(1) Quần thể ở vùng A đang có mật độ cá thể cao nhất trong ba vùng.
(2) Quần thể ở vùng C đang có tốc độ tăng trưởng kích thước quần thể nhanh nhất.
(3) Vùng B đang được khai thác một cách hợp lý.
(4) Nên thả thêm cá con vào vùng C để giúp quần thể phát triển ổn định.

Số phát biểu đúng là:

A:

1

B:

2

C:

3

D:

4

Đáp án: A

8.

Về quá trình sinh sản ở cây trồng, cho các phát biểu sau đây:
(1). Hiện tượng thụ tinh kép xảy ra khi mỗi hoa được thụ phấn và thụ tinh bởi 2 hạt phấn khác nhau, một hạt phấn thụ tinh với noãn tạo hợp tử, hạt phấn còn lại thụ tinh với nhân trung tâm để tạo ra nhân tam bội.
(2). Để duy trì các đặc tính vốn có của một giống cây trồng nào đó từ thế hệ này sang thế hệ khác, người ta sử dụng phương pháp nhân giống hữu tính.
(3). Để tạo ra các loài cây ăn quả (trái) không hạt, có thể sử dụng các thể đột biến đa bội lẻ.
(4). Dủng hormone auxin có thể kích thích quá trình đậu của quả (trái) và tạo ra quả không hạt.
Số phát biểu đúng là:

A:

4

B:

2

C:

3

D:

1

Đáp án: B

9.

Trường hợp mỗi gen cùng loại (trội hoặc lặn của các gen không alen) đều góp phần như nhau vào sự biểu hiện tính trạng là tương tác

A:

cộng gộp

B:

át chế

C:

bổ trợ.

D:

đồng trội.

Đáp án: A

Trường hợp mỗi gen cùng loại (trội hoặc lặn của các gen không alen) đều góp phần như nhau vào sự biểu hiện tính trạng là tương tác cộng gộp
Chọn A

10.

Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai AABB x AABb cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen?

A:

4

B:

1

C:

3

D:

2

Đáp án: D

P: AABB x AABb → 1AABB : lAABb

Vậy đời con có 2 kiểu gen

11.

Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thêm 1 cặp G-X thì số liên kết hidro sẽ

A:

tăng 3.

B:

tăng 1.

C:

giảm 1.

D:

giảm 3.

Đáp án: A

Đáp án A

12.

Khẳng định nào dưới đây về vai trò của cách ly địa lý trong quá trình hình thành loài mới là chính xác?

A:

Không có cách ly địa lý không thể dẫn đến quá trình hình thành loài mới.

B:

Cách ly địa lý có thể dẫn tới sự hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian, chuyển tiếp.

C:

Cách ly địa lý ngăn cản sự gặp gỡ và giao phối giữa các cá thể cùng loài ở các quần thể khác nhau do đó cách ly địa lý là hình thức đơn giản nhất của cách ly sinh sản.

D:

Môi trường địa lý khác nhau với các điều kiện tự nhiên khác nhau là yếu tố trực tiếp tác động làm biến đổi tần số alen của các quần thể cách ly.

Đáp án: B

13.

Một gen không phân mảnh dài 198,9nm trong đó số nucleotide loại G chiếm 40%. Xử lý đột biến gen nói trên tạo alen đột biến, ký hiệu là Mt. Biết rằng alen Mt nếu được dịch mã sẽ tạo ra chuỗi polypeptide ngắn hơn so với gen gốc là 1 axit amin. Tách alen Mt và tiến hành tự sao invitro (trong ống nghiệm) 3 lần thì nhu cầu của alen Mt với bazơ A thấp hơn so với gen gốc 14 phân tử. Số liên kết hydro bị phá vỡ trong quá trình tái bản của alen Mt là:

A:

11417.

B:

11428.

C:

11466.

D:

13104.

Đáp án: A

14.

Một loài động vật có 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Trong các cơ thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể ba?

I. AaaBbDdEe. II. ABbDdEe. III. AaBBbDdEe.
IV. AaBbDdEe. V. AaBbDdEEe. VI. AaBbDddEe.

A:

5

B:

3

C:

2

D:

4

Đáp án: D

15.

Một quần thể thực vật gồm 400 cây có kiểu gen AA, 400 cây có kiểu gen Aa và 200 cây có kiểu gen aa. Tần số kiểu gen Aa của quần thể này là?

A:

0,4.

B:

0,5.

C:

0,6.

D:

0,2.

Đáp án: A

[NB_Lớp 12_Ch.III_Di truyền quần thể].
Đáp án đúng là A.

Tần số kiểu gen \(Aa= {sốcây mang kiểu gen Aa \over {tổng số cây của quần thể xét về gen đó}}\)

như vậy tần số kiểu gen \(Aa= {400 \over {400+400+200}}= 0,4\)