Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT Dạy nghề và GDTX Bảo Thắng

Thứ năm - 02/07/2020 13:13    

1.

Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có hạn chế trong việc xác định

A:

nhiệm vụ hàng đầu cùa cách mạng

B:

quan hệ giữa cách mạng Đông Dương với cách mạng thế giới

C:

phương pháp, hình thức đấu tranh cách mạng

D:

vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản

Đáp án: A

2.

Sự kiện ngày 11 - 9 - 2001 ở nước Mỹ cho thấy

A:

nhân loại đang phải đối mặt với một nguy cơ và thách thức lớn

B:

hòa bình, hợp tác không phải là xu thế chủ đạo của quan hệ quốc tế

C:

cục diện hai cực trong quan hệ quốc tế chưa hoàn toàn chấm dứt

D:

tình trạng Chiến tranh lạnh vẫn còn tiếp diễn ở nhiều nơi

Đáp án: A

3.

Cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A:

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

B:

Chính phủ

C:

Tòa án nhân dân tối cao

D:

Quốc hội

Đáp án: D

4.

Nhận xét nào sau đây đúng nhất nói về ý nghĩa chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ?

A:

Thể hiện lối đánh tài tình của nhân dân ta

B:

Thể hiện lòng yêu nước, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta

C:

Thể hiện lòng yêu nước, ý chí quyết tâm sẵn sàng tiêu diệt giặc của nhân dân ta

D:

Thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của nhân dân ta trong việc phá thế vòng vây của địch

Đáp án: C

5.

Sau khi Chiến ừanh lạnh chấm dứt, thế giới chuyển dần sang xu thế nào?

A:

Tiếp xúc, thỏa hiệp và mở rộng liên kết

B:

Thỏa hiệp, nhân nhượng và kiềm chế đối đầu

C:

Hòa hoãn, cạnh tranh và tránh mọi xung đột

D:

Hòa dịu, đối thoại và hợp tác phát triển

Đáp án: D

6.

Những thủ đoạn của thực dân Pháp về chính trị và văn háo giáo dục nhằn nô dịch lâu dài nhân dân ta sau chiến tranh thế giới thứ nhất:

A:

Lôi kéo, mua chuộc người Việt nam thuộc tầng lớp trên của xã hội.

B:

Thâu tóm quyền lực vào tay người Pháp.

C:

“Chia để trị” và thục hiện có văn hóa nô dịch, ngu dân.

D:

Mở trường dạy tiếng Pháp để đào tạo bọn tay sai.

Đáp án: C

7.

Tại sao gọi là "trật tự hai cực Ianta"?

A:

Thế giới chịu sự ảnh hưởng của Mĩ.

B:

Đại diện hai nước Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng.

C:

Tại Hội nghị Ianta, Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho hai phe.

D:

Thế giới đã xãy ra nhiều cuộc xung đột ở Ianta.

Đáp án: C

8.

Mặt trận Phản đế Đông Dương được thành lập vào thời gian nào?

A:

Tháng 7/ 1936

B:

Tháng10/1930

C:

Tháng 11/1939

D:

Tháng 11/1940

Đáp án: C

9.

Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đưa đến hệ quả gì? 

A:

Mỹ từ bỏ tham vọng bá chủ thế giới 

B:

Vị thế của Mỹ và Liên Xô suy giảm nghiêm trọng

C:

Cực Xô không còn nữa, trật tự hai cực Ianta sụp đổ 

D:

Các tổ chức quân sự NATO, VACXAVA....bị giả thể

Đáp án: C

10.

Yếu tố khách quan tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong những năm 1936-1939 là:

A:

Chính phủ Pháp cử phái viên sang điều tra tình hình Đông Dương

B:

Quốc tế Cộng sản tổ chức Đại hội lần thứ VII

C:

ở Đông Dương có Toàn quyền mới

D:

Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp

Đáp án: D

Phương pháp : Sgk 12 trang 98, suy luận

Cách giải:

Tháng 6-1936, chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp đã thi hành nhiều chính sách tiến bộ ở thuộc địa. Chính điều kiện khách quan thuận lợi này đã tạo điều kiện cho ta đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ.

11.

Trong những năm 1960-1973, nền kinh tế của quốc gia nào có sự phát triển "thần kì" ?

A:

Brunây.

B:

Miến Điện.

C:

Angiêri.

D:

Nhật Bản.

Đáp án: D

12.

Tháng 6- 1947 diễn ra sự kiện gì ở Mĩ có liên quan đến các nước Tây Âu?

A:

Mĩ thành lập khối quân sự NATO

B:

Mĩ thành lập khối CENTO

C:

Mĩ thành lập khối SEATO

D:

Mĩ đề ra “kế hoạch Mác- san”

Đáp án: D

13.

Kẻ thù cụ thể, trước mắt của nhân dân Đông Dương được xác định trong thời kì 1936-1939 là

A:

 Thực dân Pháp nói chung

B:

 Địa chủ phong kiến

C:

 Phản động thuộc địa và tay sai không chấp nhận thi hành chính sách của Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp

D:

 Các quan lại của triều đình Huế

Đáp án: C

14.

Sự kiện nào đã đánh dấu Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới có tàu cùng con người bay vào vũ trụ?

A:

Tháng 11/2011, phóng tàu “Thần Châu 8” bay vào vũ trụ

B:

Tháng 10/2003, phóng tàu “Thần Châu 5” bay vào vũ trụ

C:

Tháng 3/2003, phóng tàu “Thần Châu” bay vào vũ trụ

D:

Tháng 6/2013, phóng tàu “Thần Châu 10” bay vào vũ trụ

Đáp án: B

15.

Pháp chính thức hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam bằng Hiệp ước nào sau đây?

A:

Hiệp ước Nhâm Tuất 1862

B:

Hiệp ước Giáp Tuất 1874

C:

Hiệp ước Hácmăng 1883

D:

Hiệp ước Patơnốt 1884

Đáp án: D