Danh sách bài viết

Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 12: Biến dạng của rễ

Cập nhật: 15/12/2022

Câu 1. Cây nào dưới đây không có rễ thở ?

A. Bần      B. Bụt mọc

C. Si      D. Mắm

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Các cây có rễ thở - rễ mọc ngược lên trên mặt đất là: cây bụt mọc, bần, mắm. Như vậy, cây si không có rễ thở - bảng SGK trang 40

Câu 2. Rễ móc được tìm thấy ở loại cây nào dưới đây ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Vạn niên thanh

C. Trầu không

D. Hồ tiêu

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Các cây có rễ móc – rễ mọc ra từ phần thân hoặc cành trên mặt đất: cây trầu không, vạn niên thanh, hồ tiêu – bảng SGK trang 40

Câu 3. Cây nào dưới đây không có rễ củ ?

A. Khoai lang      B. Khoai tây

C. Cà rốt      D. Củ đậu

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Các loại rễ củ - rễ phình to: Khoai lang, cà rốt, củ đậu. Các loại thân củ: Khoai tây. – bảng SGK trang 40

Câu 4. Nhóm nào dưới đây gồm những cây có rễ giác mút ?

A. Tầm gửi, tơ hồng

B. Mồng tơi, kinh giới

C. Trầu không, mã đề

D. Mía, dong ta

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Rễ giác mút- rễ biến đổi thành giác mút đâm vào thân hoặc cành của cây khác: tầm gửi, tơ hồng.

Câu 5. Cây nào dưới đây có loại rễ biến dạng tương tự như rễ biến dạng của cây cải củ ?

A. Gừng      B. Chuối

C. Sắn      D. Bưởi

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Rễ biến dạng của cây cải củ là rễ củ - tương tự như củ sắn

Câu 6. Trong các cây dưới đây, có bao nhiêu cây không có rễ biến dạng ?

1. Lúa

2. Sú

3. Vạn niên thanh

4. Dương xỉ

5. Su hào

6. Khoai lang

A. 5      B. 3

C. 2      D. 4

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Rễ biến dạng có 4 loại: rễ củ, rễ móc, rễ thở, giác mút. Như vậy, những cây có có rễ biến dạng: sú, vạn niên thanh, khoai lang.

Câu 7. Đối với cây lấy rễ củ, người ta nên thu hoạch khi nào ?

A. Sau khi cây ra hoa, tạo quả

B. Sau khi cây ra hoa, trước khi cây tạo quả

C. Trước khi cây ra hoa, tạo quả

D. Khi quả đã già

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa vì: Củ là phần rễ phình to chứa chất dự trữ để cây dùng lúc ra hoa, kết quả. Nếu thu hoạch chậm, sau lúc cây ra hoa thì một phần chất dinh dưỡng của củ đã được chuyển hóa để tạo ra các bộ phận của hoa nên chất lượng củ bị giảm rõ rệt.

Câu 8. Loại rễ biến dạng nào có vai trò giúp cây bám vào giá thể để leo lên cao ?

A. Giác mút      B. Rễ củ

C. Rễ thở      D. Rễ móc

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: rễ móc - rễ mọc ra từ phần thân hoặc cành trên mặt đất - giúp cây bám vào giá thể để leo lên cao.

Câu 9. Loại củ nào dưới đây không phải là biến dạng của rễ ?

A. Củ đậu

B. Củ khoai lang

C. Củ lạc

D. Củ cà rốt

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Biến dạng của rễ: Củ đậu, củ khoai lang, củ cà rốt. Rễ không có biến dạng: củ lạc.

Câu 10. Trong các loại rễ biến dạng, loại nào có ý nghĩa đối với đời sống con người nhất ?

A. Rễ củ      B. Rễ móc

C. Giác mút      D. Rễ thở

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Rễ củ - có vai trò chứa chất dự trữ nên có ý nghĩa đối với đời sống con người nhất.

Nguồn: https://vietjack.com/ /