Danh sách bài viết

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 1: Pháp luật và đời sống

Giáo dục và đào tạo

Em hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

 1066 Đọc tiếp

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 2. Thực hiện pháp luật

Giáo dục và đào tạo

Thực hiện pháp luật là gì? Em hãy phân tích những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

Giáo dục và đào tạo

Em hiểu thế nào là công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí? Cho ví dụ?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống

Giáo dục và đào tạo

Nguyên tắc bình đẳng được thể hiện như thế nào trong quan hệ giữa vợ và chồng? Thực hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ giữa vợ và chồng có ý nghĩa như thế nào đối với người phụ nữ trong giai đoạn hiện nay?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Giáo dục và đào tạo

Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản

Giáo dục và đào tạo

Em hiểu thế nào là quyền tự do cơ bản của công dân? Theo em, vì sao các quyền tự do cơ bản của công dân cần phải được quy định trong Hiến pháp?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

Giáo dục và đào tạo

Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân

Giáo dục và đào tạo

Bằng ví dụ minh họa, hãy chứng minh rằng quyền học tập của công dân Việt Nam hiện nay đang được thực hiện tốt?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Giáo dục và đào tạo

Tại sao nói, thông qua các quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân và các quy định về thuế, pháp luật tác động đến sự phát triển bền vững của đất nước?

 1118 Đọc tiếp

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại

Giáo dục và đào tạo

Em hiểu thế nào là điều ước quốc tế? Tại sao các nước lại cùng nhau kí kết điều ước quốc tế?

Giải bài tập SGK GDCD 11 bài 2: Hàng hóa – tiền tệ - thị trường

Giáo dục và đào tạo

Hãy cho biết những sản phẩm tiêu dùng nào trong gia đình em là hàng hóa, hoặc không phải là hàng hóa? Vì sao?

Giải bài tập SGK GDCD 11 bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Giáo dục và đào tạo

Nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

Giải bài tập SGK GDCD 11 bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Giáo dục và đào tạo

Cạnh tranh là gì? Phân tích tính tất yếu khách quan và mục đích của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

Giải bài tập SGK GDCD 11 bài 5: Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Giáo dục và đào tạo

Cầu là gì? Cung là gì? Tại sao người bán và người mua lại quan tâm đến nhu cầu có khả năng thanh toán? Phân tích nội dung của quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

Giải bài tập SGK GDCD 11 bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Giáo dục và đào tạo

Từ khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, em hãy cho biết tại sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa? Trình bày tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta?

Giải bài tập SGK GDCD 11 bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vài trò quản lí kinh tế của nhà nước

Giáo dục và đào tạo

Trình bày khái niệm thành phần kinh tế và căn cứ để xác định thành phần kinh tế ở nước ta? Phân tích tính tất yếu khách quan của sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta?

Giải bài tập SGK GDCD 11 bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Giáo dục và đào tạo

Hai giai đoạn phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa có gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó?

Giải bài tập SGK GDCD 11 bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Giáo dục và đào tạo

Trong lịch sử xã hội loài người, nhà nước xuất hiện từ khi nào? Tại sao khi đó nhà nước xuất hiện? Giải thích tại sao nhà nước mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị? Cho ví dụ minh họa?

Giải bài tập SGK GDCD 11 bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Giáo dục và đào tạo

Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì? Em hãy nêu những nội dung cơ bản của dân chủ trong các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội?

Giải bài tập SGK GDCD 11 bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Giáo dục và đào tạo

Em hãy giải thích và nêu lên thái độ của mình đối với những quan niệm sau: Trời sinh voi, trời sinh cỏ; Đông con hơn nhiều của; Trọng nam khinh nữ?

Giải bài tập SGK GDCD 11 bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Giáo dục và đào tạo

Nêu tình hình môi trường ở nước ta hiện nay và nhận xét? Nêu mục tiêu, phương hướng cơ bản nhằm sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường?

Giải bài tập SGK GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

Giáo dục và đào tạo

Nêu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. Hãy nêu một hoạt động nhằm thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo mà em biết hoặc tham gia?

Giải bài tập SGK GDCD 11 bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh

Giáo dục và đào tạo

Trình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay? Theo em tại sao phải tăng cường quốc phòng và an ninh?

Giải bài tập SGK GDCD 11 bài 15: Chính sách đối ngoại

Giáo dục và đào tạo

Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại? Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay?

Giải bài tập SGK GDCD 10 bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Giáo dục và đào tạo

Hãy phân tích sự khác nhau giữa đối tượng nghiên cứu giữa Triết học với các môn khoa học cụ thể, cho ví dụ?

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 10 bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Giáo dục và đào tạo

Hãy phân tích sự khác nhau giữa đối tượng nghiên cứu giữa Triết học với các môn khoa học cụ thể, cho ví dụ.

Giải bài tập SGK GDCD 10 bài 2: Thế giới vật chất tồn tại khách quan

Giáo dục và đào tạo

Bằng kiến thức đã học và thực tế cuộc sống, em hãy chứng minh một vài sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên tồn tại khách quan?

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 10 bài 2: Thế giới vật chất tồn tại khách quan

Giáo dục và đào tạo

Bằng kiến thức đã học và thực tế cuộc sống, em hãy chứng minh một vài sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên tồn tại khách quan?

Giải bài tập SGK GDCD 10 bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

Giáo dục và đào tạo

Theo quan điểm triết học Mác – Lê nin, thế nào là vận động? Theo quan điểm triết học Mác – Lê nin, thế nào là phát triển?

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 10 bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

Giáo dục và đào tạo

Theo quan điểm triết học Mác – Lê nin, thế nào là vận động? Theo quan điểm triết học Mác – Lê nin, thế nào là phát triển?

1 2 3 ... 10 11 12  Trang sau