Danh sách bài viết

Mã di truyền có tính phổ biến, tức là

Các ngành sinh học

A: tất cả các loài đều dùng chung nhiều bộ mã di truyền

B:...

 1007 Đọc tiếp

Mã di truyền mang tính thoái hoá, tức là:

Các ngành sinh học

A: nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một loại axit amin

...

Gen không phân mảnh có

Các ngành sinh học

A: cả exôn và intrôn

B: vùng mã hoá không...

Khi nói về di truyền liên kết, kết luận nào sau đây không đúng?

Các ngành sinh học

A: Số lượng gen nhiều hơn số lượng nhiễm sắc thể nên liên kết gen là phổ...

Theo quan niệm hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây sai?

Các ngành sinh học

A: Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự...

Kết luận nào sau đây không đúng?

Các ngành sinh học

A: Cơ quan thoái hóa cũng là cơ quan tương đồng.

B: Cơ quan tương...

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về mã di truyền?

Các ngành sinh học

A: Mã di truyền có tính phổ biến

B: Mã di truyền là...

Thí nghiệm của Fox và cộng sự đã chứng minh:

Các ngành sinh học

A: Sinh vật đầu tiên đã được hình thành trong điều kiện trái...

Tần số thể dị hợp ngày càng giảm, đồng hợp ngày càng tăng biểu hiện rõ nhất ở:

Các ngành sinh học

A: Quần thể ngẫu phối.

B: Quần thể giao phối có lựa chọn

C: Quần thể tự...

Ưu thế lai là hiện tượng con lai:

Các ngành sinh học

A: Có những đặc điểm vượt trội so với bố mẹ

B: Được tạo ra do chọn lọc cá...

Vùng điều hoà là vùng

Các ngành sinh học

A: quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong phân tử prôtêin...

1 2 3 ... 472 473 474  Trang sau