Danh sách bài viết

Hồ tử thần giết chết vô số sinh vật dưới đáy vịnh Mexico

Cập nhật: 20/06/2024

Hồ nước muối ở đáy vịnh Mexico độc đến mức giết chết và ướp xác gần như tất cả động vật không may bơi vào.