Danh sách bài viết

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh Trường phổ thông liên cấp Đa Trí Tuệ (MIS)

Cập nhật: 15/11/2020 | Lượt xem: 213

1.

Mã di truyền là

A:

mã bộ một, tức là cứ một nuclêôtit xác định một loại axit amin.

B:

mã bộ bốn, tức là cứ bốn nuclêôtit xác định một loại axit amin.

C:

mã bộ ba, tức là cứ ba nuclêôtit xác định một loại axit amin.

D:

mã bộ hai, tức là cứ hai nuclêôtit xác định một loại axit amin.

Đáp án: C

2.

Trình tự nuclêôtit trong ADN có tác dụng bảo vệ và làm các NST không dính vào nhau nằm ở

A:

điểm khởi sự nhân đôi

B:

eo thứ cấp

C:

tâm động

D:

hai đầu mút NST.

Đáp án: D

Đáp án D
Hai đầu mút NST có tác dụng bảo vệ và làm các NST không dính vào nhau

3.

Trong số các hormon chỉ ra dưới đây, những hormon nào có tác dụng chi phối sự sinh trưởng và phát triển ở người?

A:

Hormon sinh trưởng (GH), Tiroxin, Giberelin, Ostrogen.

B:

Hormon sinh trưởng (GH), Juvenin, Ostrogen, Testosteron.

C:

Hormon sinh trưởng (GH), Tiroxin, Ostrogen, Testosteron.

D:

Hormon sinh trưởng (GH), Tiroxin, Ostrogen, Testosteron, Ecdixon.

Đáp án: C

4.

Thực chất của qui luật phân li độc lập là nói về:

A:

sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ (3:1)n

B:

sự phân li độc lập của các cặp alen trong quá trình giảm phân

C:

sự phân li độc lập của các cặp tính trạng

D:

sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh

Đáp án: B

5.

Ở tế bào nhân sơ, sự điều hòa hoạt động của gen xảy ra chủ yếu ở mức độ

A:

Từ trước phiên mã đến sau dịch mã

B:

Phiên mã

C:

Dịch mã

D:

Ở giai đoạn trước phiên mã

Đáp án: B

Ở tế bào nhân sơ, sự điều hòa hoạt động của gen xảy ra chủ yếu ở mức độ phiên mã

Đáp án B

D sai, điều hòa ở giai đoạn trước phiên mã thường xảy ra ở sinh vật nhân thực, khi mà ADN là mạch thẳng, cấu thành nên NST. Độ cuộn xoắn của từng vùng  NST sẽ cho phép gen ở vị trí ấy phiên mã nhiều hay ít.

C sai, ở sinh vật nhân sơ, do màng nhân chưa được hình thành đầy đủ gen phiên mã ra xong có thể tham gia dịch mã luôn, thường không có cơ chế điều hòa ở giai đoạn này

6.

Theo quan niệm tiến hóa hiện đại

A:

sự cách li địa lí chỉ góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa

B:

các quần thể sinh vật trong tự nhiên chỉ chịu tác động của chọn lọc tự nhiên khi điều kiện sống thay đổi bất thường

C:

những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với những thay đổi của ngoại cảnh đều di truyền được

D:

mọi biến dị trong quần thể đều là nguyên liệu của quá trình tiến hóa

Đáp án: A

7.

Hình ảnh dưới đây nói về một dạng đột biến cấu trúc NST:

A:

Lặp đoạn

B:

 Mất đoạn

C:

Chuyển đoạn

D:

Đảo đoạn

Đáp án: D

8.

Dưới tác động của chọn lọc tự nhiên, gen đột biến gây hại nào dưới đây có thể bị loại bỏ khỏi quần thể nhanh nhất?

A:

Gen trội nằm trên nhiễm sắc thể thường

B:

Gen lặn nằm trên đoạn tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y

C:

Gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường

D:

Gen lặn nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X

Đáp án: A

9.

Sơ đồ bên minh họa lưới thức ăn trong một hệ sinh thái gồm các loài sinh vật: A, B, C, D, E, F, H. Cho các kết luận sau về lưới thức ăn này: 

(1) Lưới thức ăn này có tối đa 6 chuỗi thức ăn.

(2) Loài D tham gia vào 2 chuỗi thức ăn khác nhau.

(3) Loài E tham gia vào ít chuỗi thức ăn hơn loài F.

(4) Nếu loại bỏ loài B ra khỏi quần xã thì loài D sẽ không mất đi.

(5) Có 3 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 5.

(6) Nếu số lượng cá thể của loài C giảm thì số lượng cá thể của loài F giảm.

Số phương án trả lời đúng là

A:

2

B:

3

C:

4

D:

5

Đáp án: B

Từ sơ đồ trên ta có thể thấy trong hệ sinh thái có các chuỗi thức ăn:

1: A → B → D → H                            2: A → E → D → H

3: A → E → H                                   4: A → C → F → H

5: A → C → F → E→ H                      6: A → C → F → E → D → H

Xét các phát biểu của đề bài

(1) đúng

(2) sai. Loài D có thể tham gia vào 3 chuỗi thức ăn khác nhau là các chuỗi 1, 2, 6

(3) sai. Loài E có thể tham gia vào 4 chuỗi: 2, 3, 5, 6. Loài F chỉ có thể tham gia vào 3 chuỗi 4, 5, 6

(4) đúng. Khi loài B mấy đi thì loài D vẫn có thể sử dụng loài E làm thức ăn

(5) sai. Bậc dinh dưỡng cấp 5 chỉ gốm 2 loài: D, H

(6) đúng. Khi loài C giảm thì F cũng giảm do F chỉ sử dụng C làm thức ăn.

10.

Ở người, những bệnh, hội chứng nào sau đây liên quan đến đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

A:

Bệnh phêninkêto niệu, bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm

B:

Bệnh ung thư máu ác tính, hội chứng tiếng mèo kêu

C:

Bệnh máu khó đông, hội chứng Tớcnơ

D:

Bệnh bạch tạng, hội chứng Đao

Đáp án: B

11.

Theo quan niệm của Lamac, tiến hoá là:

A:

sự phát triển có kế thừa lịch sử, theo hướng từ đơn giản đến phức tạp.

B:

sự hình thành các đặc điểm hợp lí trên cơ thể sinh vật.

C:

sự hình thành nhiều loài mới từ một vài dạng tổ tiên ban đầu.

D:

tăng trưởng số lượng cá thể của quần thể.

Đáp án: A

12.

Theo Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là

A:

Các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên các quần thể sinh vật có kiểu gen quyđịnh kiểu hình thích nghi với môi trường

B:

Quần thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên các loài sinh vật có sự phân hoá về mức độthành đạt sinh sản

C:

Các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghivới môi trường

D:

Quần thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có kiểu gen quy định các đặcđiểm thích nghi với môi trường

Đáp án: C

13.

Trong trường hợp không xảy ra đột biến, phép lai nào sau đây có thể cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất?
 

A:

\(AB \over ab\)Dd x \(AB \over ab\)Dd

B:

\(AB \over ab\)DD x \(AB \over ab\)dd

C:

\(AB \over ab\)Dd x \(Ab \over ab\)dd

D:

\(Ab \over ab\)Dd x \(Ab \over ab\) dd

Đáp án: A

Giả sử có hoán vị gen ở tất cả các phép lai => cho số kiểu gen tối đa

A- 10 x 3 = 30 kiểu gen

B- 10 x 1 = 10 kiểu gen

C- 7 x 2 = 14 kiểu gen

D- 3 x 2 = 6 kiểu gen

Đáp án A :
 

14.

Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên

A:

kiểu gen

B:

alen

C:

kiểu hình

D:

gen

Đáp án: C

Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình

Đáp án C
 

15.

Trên tro tàn núi lửa xuất hiện quần xã tiên phong. Quần xã này sinh sống và phát triển làm tăng độ ẩm và làm giàu thêm nguồn dinh dưỡng hữu cơ, tạo thuận lợi cho cỏ thay thế. Theo thời gian, sau cỏ là trarg cây thân thảo, thân gỗ và cuối cùng là rừng nguyên sinh. Theo lí thuyết, khi nói về quá trinh này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Đây là quá trình diễn thể sinh thái.
II. Rừng nguyên sinh là quần xã đỉnh cực của quá trình biến đổi này.
III. Độ đa dạng sinh học giảm dần trong quá trình biến đổi này.
IV. Một trong những nguyên nhân gây ra quá trình biến đổi này là sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã. 

A:

1

B:

4

C:

2

D:

3

Đáp án: D

Vaccine Oxford giá chỉ 3 USD cho các nước có thu nhập thấp và trung bình

Sinh học

Hãng dược AstraZeneca và Đại học Oxford cam kết bán vaccine ChAdOx với giá phi lợi nhuận vĩnh viễn cho các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Coronavirus liên tục gây ngạc nhiên khi được phát hiện có khả năng chịu nhiệt, tự phục hồi và rất đàn hồi

Sinh học

Các thử nghiệm mới trong phòng thí nghiệm cho thấy Sars-CoV-2 vẫn còn ẩn chứa rất nhiều bất ngờ đối với giới khoa học.

Nghiên cứu của Anh: Tinh dầu bạch đàn chanh diệt được virus corona

Sinh học

Phòng thí nghiệm quốc phòng Anh vừa công bố nghiên cứu cho thấy một chất hóa học chiết xuất từ tinh dầu cây bạch đàn chanh có trong thuốc xịt côn trùng có thể tiêu diệt virus SARS-CoV-2.

Không đeo khẩu trang, cách 2m vẫn hứng giọt bắn nCoV gấp 10.000 lần

Sinh học

Nếu bạn ho khi không đeo khẩu trang có thể bắn ra 3.000 giọt hô hấp vào những người xung quanh ở khoảng cách 2m.

Hình ảnh chưa từng thấy về virus SARS-CoV-2

Sinh học

Đây có thể là chìa khóa giúp chế phẩm sinh học xâm nhập cỗ máy phân tử của virus SARS-CoV-2 và bất hoạt nó.

Quy tắc khoảng cách an toàn cần biết để bảo vệ bạn khỏi nguy cơ lây nhiễm virus corona

Sinh học

Biện pháp phòng tránh Corona chính là biết khoảng cách an toàn nên giữ với người bình thường, người nghi nhiễm để tránh nguy cơ nhiễm bệnh.

Xác định thời gian virus SARS-CoV-2 có thể sống trong nước

Sinh học

Hầu như tất cả các phần tử virus SARS-CoV-2 (90%) trong nước có nhiệt độ phòng sẽ chết sau 24 giờ, 99,9% chết sau 72 giờ

Làm gì để phòng lây nhiễm nCoV nơi công cộng?

Sinh học

Người đến nơi công cộng cần đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch... khử khuẩn hàng ngày.

Tiết lộ cách tiêu diệt virus corona trong 25 giây

Sinh học

Các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm bệnh truyền nhiễm quốc gia trong Đại học Boston (Mỹ) cho biết virus corona chủng mới có thể được loại bỏ hoàn toàn bằng bức xạ tia cực tím xa.

Cậu bé chiến đấu với hội chứng bí ẩn liên quan đến virus corona

Sinh học

Jack McMorrow, học lớp 9 tại thành phố Queens, là một trường hợp giúp giới y học hiểu thêm về sự nguy hiểm của virus corona.