Danh sách bài viết

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh Trường THPT Đan Phượng

Sinh học

Cho các phát biểu dưới đây về nguyên nhân dẫn đến đột biến cấu trúc NST: (1). rối loạn trong quá trình tự nhân đôi của ADN hoặc phân tử ADN bị đứt gãy. (2). do sự tổ hợp lại của các nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài. (3). nhiễm...

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Sinh học

Ở một loài thực vật, sự di truyền của tính trạng màu sắc hoa được di truyền theo quy luật sau: Alen B chi phối hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Ở một locus khác, alen A tạo ra protein ức chế enzyme tổng hợp sắc tố đỏ mà alen...

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh Trường phổ thông liên cấp Đa Trí Tuệ (MIS)

Sinh học

Trên tro tàn núi lửa xuất hiện quần xã tiên phong. Quần xã này sinh sống và phát triển làm tăng độ ẩm và làm giàu thêm nguồn dinh dưỡng hữu cơ, tạo thuận lợi cho cỏ thay thế. Theo thời gian, sau cỏ là trarg cây thân thảo, thân gỗ và cuối cùng là rừng...

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh Trường THPT Tiền Phong

Sinh học

Ở một loài thực vật, alen A quy định tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định tính trạng thân thấp, kiểu gen BB quy định hoa đỏ, Bb quy định hoa hồng, bb quy định hoa trắng. Các cặp gen phân ly độc lập. Cho phép lai AaBb AaBb ở F1...

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh Trường THPT Vân Cốc

Sinh học

Ở một loài thực vật, đột biến lệch bội không làm ảnh hưởng đến sức sống của các cá thể. Alen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho các phép lai dưới đây: (1). Aaa x AAa      (2). Aa x Aaaa      (3). AAaa x Aaaa (4)....

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm

Sinh học

Sau khi quá trình thụ phấn và thụ tinh trên hoa được thực hiện, sự phát triển tiếp theo được thể hiện qua hiện tượng:

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh THPT Thăng Long

Sinh học

1 Quần thể có 0,36AA; 0,48Aa; 0,16aa. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể trên qua 3 thế hệ tự phối

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh THPT Trần Hữu Trang

Sinh học

Một loài thực vật, cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó số cây thân thấp, quả chua chiếm 4%. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn; không xảy ra đột biến nhưng xảy...

 1034 Đọc tiếp

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Sinh học

Theo lí thuyết, quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra giao tử ab?

 1157 Đọc tiếp

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Sinh học

Giả sử một chuỗi thức ăn trong quần xã sinh vật được mô tả bằng sơ đồ sau: Cỏ → Sâu → Gà → Cáo → Hổ. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc ba là

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh Trường THPT Yên Lãng

Sinh học

Ở một loài thực vật, A - thân cao trội hoàn toàn so với a - thân thấp; B - hoa đỏ trội hoàn toàn so với b - hoa trắng. Mỗi cặp gen nằm trên 1 cặp NST tương đồng khác nhau. Cho cây thân cao, hoa đỏ dị hợp các cặp gen tự thụ phấn được F1. Cho các nhận...

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh THPT Nguyễn Khuyến

Sinh học

Loại bằng chứng tiến hóa nào dưới đây là bằng chứng tiến hóa trực tiếp:

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh Trường THPT Văn Lang

Sinh học

Trên quần đảo Mađơrơ, ở một loài côn trùng cánh cứng, gen A quy định cánh dài trội không hoàn toàn so với gen a quy định không cánh, kiểu gen Aa quy định cánh ngắn. Một quần thể của loài này lúc mới sinh có thành phần kiểu gen là 0,25AA: 0,6Aa:...

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông

Sinh học

Khi nói về quá trình thoát hơi nước ở lá, cho các phát biểu dưới đây: (1). Nước có thể thoát hơi qua khí khổng hoặc trực tiếp qua bề mặt lá. (2). Khi chuyển cây trồng từ vị trí này sang vị trí khác bằng cách đào gốc, nên cắt bỏ bớt một phần các lá...

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân

Sinh học

Theo định luật Hacđi - Vanbec, có bao nhiêu quần thể sinh vật ngẫu phối sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền? (1) 0,5AA : 0,5aa.        (2) 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa.      (3) 0,2AA : 0,6Aa : 0,2aa. (4) 0,75AA : 0,25aa.    (5) 100% AA.       ...

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh Trường THPT Mỹ Đình

Sinh học

Ở cừu, kiểu gen HH quy định có sừng, kiểu gen hh quy định không sừng, kiểu gen Hh biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng được F1, cho F1 giao phối với...

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh Trường THPT Ngọc Hồi

Sinh học

Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tác động riêng lẻ và các gen trội là trội hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDd x AaBbCcDd cho tỉ lệ kiểu hình A-bbC-D- ở đời con là:

 1022 Đọc tiếp

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh Trường THPT Ba Vì

Sinh học

Ở một loài thực vật giao phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp. Để xác định các gen này phân li độc lập hay di truyền liên kết, từ một...

 1136 Đọc tiếp

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh THPT Tạ Quang Bửu

Sinh học

Khi nói về hệ sinh thái trên cạn, phát biểu nào sau đây đúng?

 1066 Đọc tiếp

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh THPT Ngô Gia Tự

Sinh học

Trong số các phát biểu dưới đây về quá trình hô hấp ở động vật, phát biểu nào chính xác?

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều

Sinh học

Một đoạn mã gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau: 3’ TAX XXX AAA XGX TTT GGG GXG ATX 5’ Một đột biến thay thế nuclêôtit thứ 13 trên gen là T bằng A. Số axit amin của phân tử prôtêin hoàn chỉnh do gen đột biến mã hóa là:

 1027 Đọc tiếp

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh Trường THPT Phúc Thọ

Sinh học

Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền bệnh M ở người do một trong hai alen của một gen quy định: Biết rằng không phát sinh đột biến ở tất cả những người trong phả hệ. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về phả hệ trên?I. Bệnh M do alen lặn nằm ở...