Danh sách bài viết

Đề thi thử THPT quốc gia 2017 bộ môn Lịch sử - Nghệ An

Cập nhật: 29/08/2020 | Lượt xem: 1029

1.

Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp tại Việt Nam là ?

A:

Bù vào những thiệt hai của công cuộc khai thác lần thứ nhất.

B:

Để bù đắp những thiệt hại do chiến tranh lần thứ nhất gây ra.

C:

Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - Xã hội ở Việt Nam

D:

Để tăng cường sức mạnh về kinh tế của Pháp đối với các nước tư bản chủ nghĩa

Đáp án: B

- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nước Pháp bị tàn phá nặng nề, nền kinh tế kiệt quệ. 

--> Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp tại Việt Nam là để bù đắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra.

2.

Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là tờ báo nào?

A:

Báo Tiền Phong.

B:

Báo Thanh Niên.

C:

Tạp chí Thư tín quốc tế.

D:

Báo Nhân Dân.

Đáp án: B

3.

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (1930) là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì đã chấm dứt

A:

Vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam.

B:

Hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

C:

Vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản Việt Nam.

D:

Thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

Đáp án: D

4.

Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?

A:

Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920).

B:

Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (1925).

C:

Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (1920).

D:

Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vec-xai (1919).

Đáp án: A

5.

Nội dung nào sau đây không phải là quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945)? 

A:

Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới. 

B:

Thành lập Tòa án quốc tế để xét xử tội phạm chiến tranh. 

C:

Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. 

D:

Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít. 

Đáp án: B

6.

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2-1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên mới là 

A:

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

B:

Đảng Lao Động Việt Nam. 

C:

Đảng Cộng sản Đông Dương. 

D:

Đông Dương Cộng sản Đảng. 

Đáp án: B

7.

Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới sự phát triển "thần kì"của Nhật Bản giai đoạn từ 1960 đến 1973 là 

A:

tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển. 

B:

áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật. 

C:

con người được coi là vốn quý nhất. 

D:

vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của nhà nước. 

Đáp án: C

– Con người được coi là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định hàng đầu.
– Vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước.
– Các công ti Nhật Bản năng động, có tầm nhìn xa, quản lí tốt nên có tiềm lực và sức cạnh tranh cao.
– Biết áp dụng các thành tựu khoa học – kĩ thuật hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.
– Chi phí cho quốc phòng thấp, nên có điều kiện tập trung vốn đầu tư cho kinh tế.
– Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển: nguồn viện trợ của Mĩ, các cuộc chiến tranh ở Triều Tiên (1950 – 1953) và Việt Nam (1954 – 1975).

8.

Xu thế toàn cầu hóa từ những năm 80 của thế kỷ XX trên thế giới là hệ quả quan trọng của

A:

cuộc cách mạng khoa học – công nghệ. 

B:

quá trình thống nhất thị trường thế giới. 

C:

sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế. 

D:

sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia. 

Đáp án: A

9.

Tại mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954 ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 

A:

16000 địch, trong đó có 1 thiếu tướng, hạ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh. 

B:

16200 địch, trong đó có 1 thiếu tướng, hạ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh. 

C:

16200 địch, trong đó có 2 thiếu tướng, hạ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh. 

D:

16020 địch, trong đó có 2 thiếu tướng, hạ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh. 

Đáp án: B

10.

Vì sao ta phải thực hiện đường lối kháng chiến lâu dài với thực dân Pháp khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ? 

A:

Ta cần thời gian để chuẩn bị lực lượng. 

B:

Từ đầu cuộc kháng chiến ta yếu hơn địch. 

C:

Hậu phương của ta chưa vững mạnh. 

D:

Tất cả các lý do trên. 

Đáp án: D

11.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai Mỹ triển khai chiến lược toàn cầu nhằm mục đích gì?

A:

Làm bá chủ thế giới. 

B:

Xóa bỏ CNXH trên thế giới. 

C:

Chi phối các nước tư bản đồng minh. 

D:

Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc. 

Đáp án: A

12.

Sự kiện nào sau đây đánh dấu hoàn thành công việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước trong giai đoạn 1975 – 1976? 

A:

Đại thắng mùa xuân 1975. 

B:

Hội nghị hiệp thương chính trị tại Sài Gòn. 

C:

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước. 

D:

Kết quả của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI tại Hà Nội. 

Đáp án: D

Với kết quả của kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI, công việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã hoàn thành. Từ đây, việc tiếp tục hoàn thành thống nhất trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội sẽ gắn với việc thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa trong phạm vi cả nước.

Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, những điều kiện thuận lợi để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới

13.

Bước sang thế kỷ XXI xu thế chung của thế giới ngày nay là 

A:

cùng tồn tại trong hoà bình,các bên cùng có lợi. 

B:

xu thế hoà hoãn và hoà dịu trong quan hệ quốc tế. 

C:

hoà bình ổn định và hợp tác phát triển. 

D:

hoà nhập nhưng không hoà tan. 

Đáp án: C

14.

Sự kiện nào đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN? 

A:

Hội nghị Băng cốc ngày 8-8-1967 

B:

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tháng 2 năm 1976

C:

Hội nghị Băngcoc Thái lan năm 1999

D:

Hội nghị cấp cao Bali tháng 2 năm 1976

Đáp án: D

15.

Nguyên nhân nào là cơ bản nhất quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931? 

A:

Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933. 

B:

Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái. 

C:

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng rộng khắp cả nước. 

D:

Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột nhân dân. 

Đáp án: C

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 3 Bảo Thắng

Lịch sử

Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời, đó là sự hợp nhất của các tổ chức nào?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT Dạy nghề và GDTX Bảo Thắng

Lịch sử

Pháp chính thức hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam bằng Hiệp ước nào sau đây?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX Bảo Thắng

Lịch sử

Đối với việc bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa gì?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 1 Văn Bàn

Lịch sử

Nước Pháp gia nhập vào khối thị trường chung Châu Âu vào năm nào?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 2 Văn Bàn

Lịch sử

Hội nghị lần 6 (11-1939) của Ban chấp hành Trung ương đảng đã xác đinh nhiêm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là gì?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 3 Văn Bàn

Lịch sử

Điểm nổi bật của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc ở khu vực Mĩ – latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 4 Văn Bàn

Lịch sử

Tên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời trong thời điểm lịch sử nào?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT Dạy nghề và GDTX Văn Bàn

Lịch sử

Nguyên nhân nào khiến Xiêm trở thành vùng “ đệm” của các nước đế quốc Anh, Pháp?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX Văn Bàn

Lịch sử

Năm đời Tổng thống Mĩ nối chân nhau điều hành qua 4 kế hoạch chiến lược thực dân mới và chiến tranh xâm lược của Mỹ. Vậy tổng thống nào nếm chịu sự thất bại nặng nề cuối cùng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 1 Tp Lào Cai

Lịch sử

Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh vào cuối thập kỉ 90 của thế kỉ XX là

 1089 Đọc tiếp