Danh sách bài viết

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 12 (có đáp án): Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á

Cập nhật: 09/06/2022

Câu 1. Vương quốc Sri Kse-tra của người Môn được thành lập ở

A. lưu vực sông I-ra-oa-đi.

B. lưu vực sông Mê Nam.

C. đảo Xu-ma-tra.

D. đảo Gia-va.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: A.

Vương quốc Sri Kse-tra của người Môn được thành lập ở lưu vực sông I-ra-oa-đi (SGK Lịch Sử 6/ trang 55)

Câu 2. Vương quốc Pa-gan của người Miến được thành lập ở

A. lưu vực sông I-ra-oa-đi.

B. lưu vực sông Mê Nam.

C. đảo Xu-ma-tra.

D. đảo Gia-va.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: A.

Vương quốc Pa-gan của người Miến được thành lập ở lưu vực sông I-ra-oa-đi (SGK Lịch Sử 6/ trang 55)

Câu 3. Vương quốc Đva-ra-va-ti của người Môn được thành lập ở

A. lưu vực sông I-ra-oa-đi.

B. lưu vực sông Mê Nam.

C. đảo Xu-ma-tra.

D. đảo Gia-va.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: B.

Vương quốc Đva-ra-va-ti của người Môn được thành lập ở lưu vực sông Mê Nam (SGK Lịch Sử 6/ trang 55)

Câu 4. Vương quốc Chân Lạp của người Khơ-me được thành lập ở

A. lưu vực sông I-ra-oa-đi.

B. lưu vực sông Mê Nam.

C. đảo Xu-ma-tra.

D. đảo Gia-va.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: B.

Vương quốc Chân Lạp của người Khơ-me được thành lập ở lưu vực sông Mê Nam (SGK Lịch Sử 6/ trang 55)

Câu 5. Vương quốc Sri Vi-giay-a của người Mã Lai được thành lập ở

A. lưu vực sông I-ra-oa-đi.

B. lưu vực sông Mê Nam.

C. đảo Xu-ma-tra.

D. đảo Gia-va.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: C.

Vương quốc Sri Vi-giay-a của người Mã Lai được thành lập ở đảo Xu-ma-tra (SGK Lịch Sử 6/ trang 55)

Câu 6. Vương quốc Ca-lin-ga của người In-đô-nê-xi-a được thành lập ở

A. lưu vực sông I-ra-oa-đi.

B. lưu vực sông Mê Nam.

C. đảo Xu-ma-tra.

D. đảo Gia-va.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: C.

Vương quốc Ca-lin-ga của người In-đô-nê-xi-a được thành lập ở đảo Gia-va (SGK Lịch Sử 6/ trang 55)

Câu 7. Trong khoảng mười thế kỉ đầu công nguyên, ở Đông Nam Á đã xuất hiện một số thương cảng sầm uất, như

A. Đại Chiêm, Pa-lem-bang…

B. Pi-rê, Mác-xây…

C. Pa-lem-bang, Pi-rê…

D. Mác-xây, Am-xtét-đam…

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: A.

Trong khoảng mười thế kỉ đầu công nguyên, ở Đông Nam Á đã xuất hiện một số thương cảng sầm uất, như Đại Chiêm, Pa-lem-bang… (SGK Lịch Sử 6/ trang 57).

Câu 8. Vương quốc nào của người Môn được thành lập tại lưu vực sông I-ra-oa-đi?

A. Sri Kse-tra.

B. Sri Vi-giay-a.

C. Ca-lin-ga.

D. Chân Lạp.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: A.

Vương quốc Sri Kse-tra của người Môn được thành lập tại lưu vực sông I-ra-oa-đi (SGK Lịch Sử 6/ trang 55).

Câu 9. Vương quốc nào của người Mã Lai được thành lập trên đảo Xu-ma-tra?

A. Sri Kse-tra.

B. Sri Vi-giay-a.

C. Ca-lin-ga.

D. Chân Lạp.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: B.

Vương quốc Sri Vi-giay-a của người Mã Lai được thành lập trên đảo Xu-ma-tra (SGK Lịch Sử 6/ trang 55).

Câu 10. Vương quốc nào của người In-đô-nê-xi-a được thành lập trên đảo Gia-va?

A. Sri Kse-tra.

B. Sri Vi-giay-a.

C. Ca-lin-ga.

D. Chân Lạp.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: C.

Vương quốc Ca-lin-ga của người In-đô-nê-xi-a được thành lập trên đảo Gia-va (SGK Lịch Sử 6/ trang 55).

Câu 11. Tộc người nào chiếm đa số ở vương quốc Chân Lạp?

A. Người Môn.

B. Người Miến.

C. Người Mã Lai.

D. Người Khơ-me.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: D.

Vương quốc Chân Lạp của người Khơ-me được thành lập tạo lưu vực sông Mê Nam (SGK Lịch Sử 6/ trang 55).

Câu hỏi thông hiểu

Câu 12. Ngành kinh tế chính ở các vương quốc ở vùng Đông Nam Á lục địa là

A. nông nghiệp.

B. thủ công nghiệp.

C. khai thác thủy sản.

D. buôn bán đường biển.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: A.

Ngành kinh tế chính ở các vương quốc ở vùng Đông Nam Á lục địa là nông nghiệp (SGK Lịch Sử 6/ trang 56).

Câu 13. Vương quốc phong kiến nào dưới đây được hình thành ở vùng Đông Nam Á lục địa?

A. Chân Lạp.

B. Sri Vi-giay-a.

C. Ca-lin-ga.

D. Ma-ta-ram.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: A.

Vương quốc Chân Lạp được hình thành ở vùng Đông Nam Á lục địa (SGK Lịch Sử 6/ trang 55).

Câu 14. Vương quốc phong kiến nào dưới đây được hình thành ở vùng Đông Nam Á hải đảo?

A. Chân Lạp.

B. Chăm-pa.

C. Ca-lin-ga.

D. Pa-gan.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: C.

Vương quốc Ca-lin-ga được hình thành ở vùng Đông Nam Á hải đảo (SGK Lịch Sử 6/ trang 55).

Câu hỏi vận dụng

Câu 15. Với nguồn sản vật phong phú, đặc biệt là gia vị, các vương quóc Đông Nam Á đã góp nhiều mặt hàng chủ lực trên những tuyến đường biển kết nối Á – Âu, mà sau này gọi là

A. Con đường tơ lụa.

B. Con đường gốm sứ.

C. Con đường Gia vị.

D. Con đường xạ hương.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: C.

Với nguồn sản vật phong phú, đặc biệt là gia vị, các vương quóc Đông Nam Á đã góp nhiều mặt hàng chủ lực trên những tuyến đường biển kết nối Á – Âu, mà sau này gọi là Con đường Gia vị (SGK Lịch Sử 6/ trang 56).

Nguồn: / vietjack.com

Tags : lịch sử  đề thi 

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 20 (có đáp án): Vương quốc Phù Nam

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 20: Vương quốc Phù Nam có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 19 (có đáp án): Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 13 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 18 (có đáp án): Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 17 (có đáp án): Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

 2857 Đọc tiếp

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 16 (có đáp án): Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 15 (có đáp án): Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc...

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 14 (có đáp án): Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 13 (có đáp án): Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 11 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 12 (có đáp án): Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 11 (có đáp án): Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.