Danh sách bài viết

Robot AI tiên đoán và cười cùng lúc với người đối diện

Cập nhật: 12/04/2024

Robot Emo có thể dự đoán nụ cười khoảng 840 mili giây trước khi người đối diện cười, sau đó cười cùng lúc.