Danh sách bài viết

Đề thi Học kì 1, Môn: Hóa Học lớp 11, (Đề 2)

Cập nhật: 15/12/2022

Đề thi Học kì 1

Môn: Hóa Học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 1 năm học 2022 - 2023 có đáp án (30 đề)

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố (đvC): H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137;

Câu 1: Hiện tượng các chất hữu cơ khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử gọi là

 A. Đồng đẳng.

 B. Đồng vị.

 C. Đồng khối.

 D. Đồng phân.

Câu 2: Dung dịch chất nào sau đây có thể phản ứng được với CaCO3?

 A. NaCl.

 B. NaNO3.

 C. H2SO4.

 D. KOH.

Câu 3: Cho 10ml dung dịch H3PO4 1M vào 15ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Hãy cho biết thành phần chất tan trong X?

 A. H3PO4 và NaH2PO4.

 B. Na2HPO4 và Na3PO4.

 C. NaH2PO4 và Na2HPO4.

 D. Na3PO4 và NaOH.

Câu 4: Chất nào sau đây là muối axit?

 A. CuSO4.

 B. CH3COONa.

 C. KHCO3.

 D. NH4NO3.

Câu 5: Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

 A. AlCl3.

 B. Zn(OH)2.

 C. NaOH.

 D. Fe(OH)3.

Câu 6: Nhiệt phân hoàn toàn 16,8 gam NaHCO3 thu được m gam Na2CO3. Giá trị của m là

 A. 12,4.

 B. 13,2.

 C. 10,6.

 D. 21,2.

Câu 7: Cho vài giọt dung dịch phenolphtalein vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành

 A. màu hồng.

 B. màu vàng.

 C. màu xanh.

 D. màu cam.

Câu 8: Khi tiến hành thí nghiệm giữa kim loại Cu và H2SO4 đặc nóng, sinh ra khí SO2 là chất độc hại. Muốn khử độc khí SO2 cần đậy miệng ống nghiệm một miếng bông tẩm dung dịch nào sau đây là hiệu quả nhất?

 A. Muối ăn.

 B. Giấm ăn.

 C. Xút.

 D. Ancol etylic.

Câu 9: Kim loại Cu tan trong dung dịch axit HNO3 nhận thấy có khí X, không màu, là sản phẩm khử duy nhất của , khí X sau đó bị hóa nâu trong không khí. Vậy X là

 A. NO2.

 B. N2O.

 C. N2.

 D. NO.

Câu 10: Amoniac là chất được sử dụng để điều chế phân đạm, axit nitric, phân đạm urê, là chất tác nhân làm lạnh, sản xuất hiđrazin N2H4 dùng làm nhiên liệu cho tên lửa. Ngoài ra, dung dịch amoniac còn được dùng làm chất tẩy rửa gia dụng. Công thức của amoniac là

 A. NH3.

 B. NH2.

 C. N2H6.

 D. N2H4.

Câu 11: Oxit sinh ra khi đốt cháy một lượng nhỏ photpho đơn chất (P) trong bình chứa khí chứa O2 dư là

 A. PO5.

 B. P2O7.

 C. P2O3.

 D. P2O5.

Câu 12: Etilen là một hiđrocacbon có công thức: CH2=CH2. Số liên kết π (pi) trong một phân tử etilen là

 A. 1.

 B. 2.

 C. 4.

 D. 3.

Câu 13: Một loại đạm có hàm lượng nguyên tố dinh dưỡng cao, khi bón không làm thay đổi pH của đất đó là urê. Công thức của urê là

 A. KNO3.

 B. NH4Cl.

 C. NH4NO3.

 D. (NH2)2CO.

Câu 14: Hấp thụ hết V lít khí CO2 đo ở đktc bằng dung dịch Ca(OH)2 dư, kết thúc thí nghiệm thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của v là

 A. 2,24.

 B. 1,12.

 C. 3,36.

 D. 4,48.

Câu 15: Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra chất khí?

 A. Ca(OH)2 và NH4Cl

 B. NaOH và H2SO4

 C. Na2CO3 và BaCl2.

 D. NH4Cl và AgNO3

Câu 16: Hòa tan hoàn toàn m gam Fe bằng dung dịch HNO3, dư thu được 1,68 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của m là

 A. 11,2.

 B. 4,2.

 C. 8,4.

 D. 5,6.

Câu 17: Sử dụng than củi hoặc than tổ ong để đốt sưởi ấm về mùa đông giá rét, nếu đóng chặt cửa phòng sẽ rất nguy hiểm vì trong quá trình cháy sẽ sinh ra một khí rất độc, có thể gây nôn nao, nếu mạnh hơn có thể gây tử vong do ngạt. Vậy khí đó là gì

 A. CO.

 B. CO2.

 C. NO2.

 D. H2.

Câu 18: Oxi hóa hoàn toàn 6,15 gam hợp chất hữu cơ X bằng oxi nguyên chất thu được 2,25 gam H2O ; 6,72 lít CO2 và 0,56 lít N2 (đkc). Phần trăm khối lượng O trong X xấp xỉ là

 A. 26,0%.

 B. 48,9%

 C. 49,9%.

 D. 59,4%.

Câu 19: Dung dịch Y chứa Ba2+ 0,05 mol ; Mg2+ 0,15 mol; Cl- 0,2 mol; HCO3- y mol. Đun nóng đến cạn dung dịch Y thu được muối khan có khối lượng là

 A. 24,9 gam.

 B. 22,7 gam.

 C. 18,7 gam.

 D. 23,55 gam.

Câu 20: Nung nóng muối rắn X thấy sinh ra khí làm que đóm còn tàn đỏ bùng cháy trở lại. Vậy X là

 A. NH4NO3.

 B. K2CO3.

 C. CaCO3.

 D. NaNO3.

Câu 21: Cho 3,36 lít khí CO (đktc) phản ứng vừa đủ với 20 gam hỗn hợp X gồm CuO và Al2O3 nung nóng. Phần trăm khối lượng của Al2O3 trong X là

 A. 60%.

 B. 40%.

 C. 80%.

 D. 20%.

Câu 22: Cho hình vẽ thí nghiệm dùng để phân tích hợp chất hữu cơ X như hình vẽ.

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Hãy cho biết hiện tượng muối CuSO4 từ màu trắng chuyển màu xanh, chứng tỏ hợp chất hữu cơ X có chứa nguyên tố nào?

 A. C và H.

 B. C và N.

 C. C.

 D. H.

Câu 23: Để trung hòa hoàn toàn 20 ml dung dịch HCl 0,1M cần V ml dung dịch KOH nồng độ 0,1mol/l. Giá trị của V là

 A. 30

 B. 20

 C. 10

 D. 40

Câu 24: Phân đạm đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố dinh dưỡng là

 A. Cacbon.

 B. Photpho.

 C. Nitơ.

 D. Kali.

Câu 25: Chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?

 A. HCN.

 B. C2H5OH.

 C. CaC2.

 D. CaCO3.

Câu 26: Ở nhiệt độ cao, khí CO có thể khử được oxit nào sau đây ?

 A. Fe2O3.

 B. CaO.

 C. MgO.

 D. Al2O3.

Câu 27: Nung 8,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 6,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng

 A. 1.

 B. 2.

 C. 3.

 D. 4.

Câu 28: Dẫn 0,55 mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2) qua cacbon nung đỏ, thu được 0,95 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2. Cho Y hấp thụ vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 A. 15,0.

 B. 6,0.

 C. 4,0.

 D. 7,5.

Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ E bằng O2 thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và N2. Dẫn sản phẩm thu được lần lượt qua bình chứa dung dịch NaOH dư, được bố trí như hình vẽ

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Biết các quá trình đều xảy ra hoàn toàn. Nhận xét nào sau đây là sai về hợp chất E và thí nghiệm trên?

 A. Khí X thoát ra khỏi bình là khí N2.

 B. Khối lượng bình tăng lên chính là khối lượng H2O và khối lượng CO2

 C. Khối lượng bình tăng lên chính là khối lượng khí CO2.

 D. Trong hợp chất hữu cơ E chắc chắn có C, H, N.

Câu 30: Thực hiện các thí nghiệm sau:

 (1) Nhiệt phân muối NaNO3.

 (2) Nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch NH4Cl.

 (3) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3 dư.

 (4) Hòa tan Si trong dung dịch NaOH

 (5) Hòa tan SiO2 trong dung dịch HF

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm sinh ra chất khí là

 A. 5.

 B. 3.

 C. 2.

 D. 4.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. D

Những hợp chất hữu cơ khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử được gọi là các chất đồng phân của nhau.

Câu 2. C

 CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2↑ + H2O

Câu 3. C

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Vậy sau phản ứng thu được hai muối NaH2PO4 và Na2HPO4.

Câu 4. C

Muối axit là muối mà gốc axit vẫn còn hiđro có thể phân li ra H+.

 KHCO3 → K+ + HCO3-

 HCO3- ⇌ H+ + CO32-

Câu 5. B

Phân li kiểu bazơ: Zn(OH)2 ⇌ Zn2+ + 2OH-

Phân li kiểu axit: Zn(OH)2 ⇌ ZnO22- + 2H+

Câu 6. C

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Câu 7. A

 NH3 + H2O ⇌ NH4+ + OH-

Câu 8. C

 SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O.

Câu 9. D

NO là khí không màu, bị hóa nâu trong không khí.

 2NO (không màu) + O2 → 2NO2 (nâu )

Câu 10. A

 Amoniac: NH3.

Câu 11. D

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Câu 12. A

 Liên kết đôi gồm 1 liên kết pi và 1 liên kết xích ma.

Câu 13. D

 Ure: (NH2)2CO.

Câu 14. B

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Câu 15. A

 Ca(OH)2 + 2NH4Cl → CaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O

Câu 16. B

Bảo toàn electron có: nFe = nNO = 0,075

→ m = 0,075.56 = 4,2 gam.

Câu 17. A

Câu 18. A

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Câu 19. D

Bảo toàn điện tích: 2.0,05 + 2.0,15 = 0,2 + y → y = 0,2 mol

Đun nóng Y:

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Khối lượng muối khan: 0,05.137 + 0,15.24 + 0,2.35,5 + 0,1.60 = 23,55 gam.

Câu 20. D

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Câu 21. B

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Câu 22. D

Màu trắng của CuSO4 khan chuyển sang màu xanh của muối ngậm nước chứng tỏ có H trong hợp chất cần nghiên cứu.

Câu 23. B

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Câu 24. C

Phân đạm cung cấp N cho cây.

Câu 25. B

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của Cacbon (trừ CO, CO2, muối cacbua, cacbonat, xianua ...)

Câu 26. A

CO khử được các oxit của kim loại sau Al trong dãy hoạt động hóa học.

→ Fe2O3 bị khử.

Câu 27. A

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Bảo toàn khối lượng có:

mtrước = msau → mX = 8,58 – 6,96 = 92x + 16x → x = 0,015 mol.

Cho X vào nước:

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Câu 28. A

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

→ nC = nY – nX = 0,4 (mol)

Bảo toàn electron có: 4.nC pư = 2.nH2 + 2.nCO → nH2 + nCO = 0,8 (mol)

nCO2 (Y) = 0,95 – 0,8 = 0,15 mol

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Câu 29. C

C sai vì Khối lượng bình tăng lên chính là khối lượng H2O và khối lượng CO2

Câu 30. B

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Nguồn: /