Danh sách bài viết

Đề thi Học kì 1, Môn: Hóa Học lớp 11, (Đề 4)

Cập nhật: 15/12/2022

Đề thi Học kì 1

Môn: Hóa Học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40; Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Br = 80, Ag = 108, Ba = 137.

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Cho Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng tạo ra khí A không màu hóa nâu ngoài không khí. Cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 thì tạo ra khí B có màu nâu đỏ. Khí A và B lần lượt là?

 A. NO2 và NO.

 B. NO và N2O.

 C. N2 và NO.

 D. NO và NO2.

Câu 2: Hiđrocacbon nào sau đây có tỉ khối so với H2 bằng 15 ?

 A. C2H4.

 B. C2H6.

 C. HCHO.

 D. C2H2.

Câu 3: Để nhận biết ion PO43- ta dùng thuốc thử nào sau đây ?

 A. NaCl.

 B. AgNO3.

 C. K3PO4.

 D. NaOH.

Câu 4: Cấu hình electron của N ( Z = 7 ) là ?

 A. 1s22s22p3.

 B. 1s22s22p5.

 C. 1s22s22p4.

 D. 1s22s22p6.

Câu 5: Nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 thu được sản phẩm gồm ?

 A. Ag, NO, O2.

 B. Ag, NO2, O2.

 C. Ag2O, NO, O2.

 D. Ag2O, NO2, O2.

Câu 6 : Cho 3,84g Cu phản ứng với 80ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5M thấy thoát ra V(l) NO ở (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Tìm V ?

 A. 0,448.

 B. 0,896.

 C. 1,792.

 D. 1,344.

Câu 7: Theo thuyết arenius có bao nhiêu chất sau đây là bazơ : NaOH, KOH, HCl, HClO4, Al(OH)3?

 A. 1.   B. 2.   C. 3.   D. 4.

Câu 8 : Cho 200ml dung dịch KOH 0,3M tác dụng với 200ml dung dịch HCl 0,1M thu được dung dịch sau phản ứng có pH là ?

 A. 12.   B. 2.   C. 13.   D. 1.

Câu 9: Oxit nào sau đây không tạo muối ?

 A. NO2.

 B. CO2.

 D. P2O5.

 D. CO.

Câu 10: Oxit nào sau đây không bị khử bởi CO khi đun nóng ?

 A. CuO.

 B. MgO.

 C. Fe2O3.

 D. Fe3O4.

Câu 11: Để khắc chữ lên thủy tinh người ta ứng dụng phản ứng nào sau đây ?

 A. SiO2 + 2Mg → 2MgO + Si.

 B. SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O.

 C. Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2.

 D. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O.

Câu 12: Chất nào sau đây chỉ chứa liên kết đơn ?

 A. C2H6.

 B. C2H4.

 C. C3H6.

 D. C4H6.

Câu 13: Hợp chất nào sau đây C có số oxi hóa cao nhất?

 A. Al4 C3.

 B. CH4.

 C. CO2.

 D. CO.

Câu 14: Cho các phát biểu sau:

  1/ Hằng số K = 10-14 là hằng số phân ly của nước ở 25°C.

  2/ Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi sản phẩm có đủ các điều kiện: có chất kết tủa, chất khí, chất điện ly yếu.

  3/ Dung dịch NaCl có pH = 7.

  4/ (NH4)2CO3 dùng làm thuốc đau dạ dày

  5/ Ure có công thức (NH2)2CO.

Số phát biểu đúng là?

 A. 2.   B. 3.   C. 4.   D. 5.

Câu 15 : Để khử hoàn toàn 26g hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3, MgO cần dùng 5,6 lít CO (đktc). Khối lượng chất rắn sau phản ứng là bao nhiêu ?

 A. 22.   B. 24.   C. 26.   D. 28.

Câu 16 : Sục 2,24(l) CO2 ở đktc vào 150ml NaOH 1M thu được dung dịch Y. Khối lượng muối có trong dung dịch Y là bao nhiêu gam ?

 A. 4,2.   B. 5,3.   C. 9,5.   D. 8,2.

Câu 17: Nhiệt phân hoàn toàn 18,8g Cu(NO3)2 thu được 12,32g chất rắn. Xác định hiệu suất của phản ứng nhiệt phân là ?

 A. 40%.

 B. 50%.

 C. 60%.

 D. 80%.

Câu 18: Dung dịch NH3 trong phenol phtalein có màu ?

 A. Hồng.

 B. Đỏ.

 C. Xanh.

 D. Không màu.

Câu 19 : Na2CO3 có tên gọi thông dụng là ?

 A. Nabica.

 B. Sođa.

 C. Photgen.

 D. Cacbonat.

Câu 20 : Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có ?

 A. H.

 B. C.

 C. C,H,O.

 D. C,H,O,N.

Phần II: Tự luận

Câu 1. Cho 12,27 gam Cu và Al tác dụng hoàn toàn dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được 16,8 lít khí NO2 ( đktc ) là sản phẩm khử duy nhất.

  a. Viết phản ứng xảy ra.

  b. Xác định % khối lượng kim loại trong hỗn hợp.

Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam một hợp chất hữu cơ X thu được 8,96 (l) CO2 (đktc) và 7,2 (g) H2O.

  a. Xác định công thức đơn giản của X.

  b. Tìm CTPT của X nếu biết MX = 88 ( g/mol).

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. D

A là khí không màu hóa nâu ngoài không khí → A là NO.

B là khí có màu nâu đỏ → B là NO2.

Câu 2. B

Hợp chất là hiđrocacbon → loại C.

Theo bài ra: M = 15.2 = 30.

Vậy hợp chất cần chọn là C2H6 (thỏa mãn là hiđrocacbon, M = 30).

Câu 3. B

 3Ag+ + PO43- → Ag3PO4 (↓ vàng).

Câu 4. A

 N (z = 7): 1s22s22p3.

Câu 5. B

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 1)

Câu 6. B

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 1)

Theo PTHH có NO3- dư, Cu và H+ hết.

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 1)

Câu 7. B

Theo thuyết arenius: NaOH; KOH là bazơ; HCl; HClO4 là axit; Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính.

Câu 8. C

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 1)

Câu 9. D

CO là oxit trung tính hay oxit không tạo muối.

Câu 10. B

CO chỉ khử được oxit của những kin loại đứng sau Al trong dãy hoạt động hóa học của kim loại → MgO không bị khử bới CO khi đun nóng.

Câu 11. D

Để khắc chữ lên thủy tinh ứng dụng phản ứng: SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O.

Câu 12. A

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 1)

Câu 13. C

Trong CO2, nguyên tố C có số oxi hóa cao nhất (+4).

Câu 14. B

1/ đúng.

2/ chưa đúng: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion có thể kết hợp với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau: chất kết tủa, chất điện ly yếu, chất khí.

3/ đúng.

4/ chưa đúng: NaHCO3 được dùng làm thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit.

5/ đúng.

Câu 15. A

Hỗn hợp oxit + CO → hỗn hợp chất rắn + CO2.

Bảo toàn C có nCO2 = nCO = 0,25 mol.

Bảo toàn khối lượng có:

mhh ban đầu + mCO = mcr sau + mCO2 → mcr sau = 26 + 0,25.28 – 0,25.44 = 22 gam.

Câu 16. C

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 1)

Vậy sau phản ứng thu được 2 muối: NaHCO3 (x mol) và Na2CO3 (y mol)

Bảo toàn Na có: x + 2y = 0,15 (1)

Bảo toàn C có: x + y = 0,1 (2)

Từ (1) và (2) có x = y = 0,05.

Khối lượng muối có trong Y là m = 0,05 (84 + 106) = 9,5 gam.

Câu 17. C

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 1)

Bảo toàn khối lượng có:

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 1)

Câu 18. A

Dung dịch NH3 trong phenol phtalein có màu hồng do dung dịch NH3 có tính bazơ.

Câu 19. B

Na2CO3 có tên thông dụng là sođa.

Câu 20. B

Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon (C).

Phần II: Tự luận

Câu 1.

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 1)

Câu 2.

a/ Đốt cháy X thu được CO2 và H2O → X chứa C, H và có thể có O.

Đặt công thức tổng quát của X là CxHyOz

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 1)

Có x : y : z = nC(X) : nH(X) : nO(X) = 0,4 : 0,8 : 0,2 = 2 : 4 : 1

Vậy công thức đơn giản nhất của X là C2H4O

b/ Công thức phân tử của X có dạng: (C2H4O)n

Có MX = 88 → 44n = 88 → n = 2.

Công thức phân tử của X là: C4H8O2.

Nguồn: /