Danh sách bài viết

Đề thi Học kì 1, Môn: Hóa Học lớp 11, (Đề 8)

Cập nhật: 15/12/2022

Đề thi Học kì 1

Môn: Hóa Học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 5)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Trong phòng thí nghiệm điều chế NH3 bằng cách:

A. Nhiệt phân muối NH4Cl

B. Al tác dụng với dung dịch HNO3 loãng

C. Đun muối NH4Cl với dung dịch Ca(OH)2

D. Cho nito tác dụng với hidro

Câu 2: Chất nào sau đây là tác nhân chính gây hiệu ứng nhà kính?

A. CO      B. CO2      C. N2      D. NH3

Câu 3: Chọn những chất điện li mạnh trong số các chất sau:

a. HCl      b. HClO

c. KOH      d. Mg(OH)2

e. CH3COOH      g. Mg(NO3)2

A. a, b, c, e, g      B. a, c, d, e.

C. b, e, g.      D. a, c, g

Câu 4: Dãy chất tác dụng được với dung dịch HNO3 loãng là:

A. Fe, Pt, BaSO4, Fe3O4

B. Zn, CuO, Au, CaCO3

C. Mg, Fe(OH)2, S, BaCO3

D. NaCl, Au, C, FeO

Câu 5: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 250 ml dd NaOH 1M, sau phản ứng thu được các chất có nồng độ là (thể tích dung dịch coi như không đổi):

A. Na2CO3 0,2M

B. Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,6 M

C. Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M

D. NaHCO3 0,6M

Câu 6: Trộn 200 ml dung dịch HCl 0,3M với 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,05M thu được dung dịch X. pH của dung dịch X là:

A. 1.      B. 2.      C. 11.      D. 12

Phần tự luận

Câu 1: (2,5 điểm)

Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

a) Mg + HNO3 loãng → N+ 1

b) FeS + HNO3 loãng → N0

c) Al(NO3)3 + NH3 + H2O →

d) BaCO3 + HCl →

Viết phương trình ion rút gọn của phản ứng c, d

Câu 2: (1,5 điểm)

Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn riêng biệt sau (Viết các PTHH xảy ra nếu có): Na2CO3, K3PO4, NaNO3, NH4Cl.

Câu 3: (3,0 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 11,25 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại Al và Mg vào dung dịch HNO3 (vừa đủ), sau phản ứng thu được dung dịch Y và 7,84 lít khí NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất).

a) Tính thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X. (1,5 điểm)

b) Cô cạn dung dịch Y rồi nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Tính khối lượng chất rắn Z. (Biết hiệu suất phản ứng đạt 100%) (1,0 điểm)

c) Cho 40,8 gam hỗn hợp A gồm Cu, Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 2,24 lít khí không màu hóa nâu trong không khí (đktc), dung dịch B và 1,6 gam kim loại. Cô cạn dung dịch B thu được m gam muối khan. Tính m? (0,5 điểm)

(Cho Al = 27, Mg = 24, N = 14, O = 16, H = 1, Cu = 64, Fe = 56)

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

1 2 3 4 5 6
C B D C B A

Phần tự luận

Câu 1: (2,5 điểm)

Mỗi pt đúng được 0,5 điểm

(viết đúng sản phẩm không cân bằng được 0,25 điểm)

a. 4Mg + 10HNO3 loãng → 4Mg(NO3)2 + N2O + 5H2O

b. 10FeS + 48HNO3 → 10Fe(NO3)3 + 10H2SO4 + 9N2 + 14H2O

c. Al(NO3)3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4NO3

    Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4+

d. BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2 + H2O

    BaCO3 + 2H+ → Ba2+ + CO2 + H2O

Câu 2: (1,5 điểm)

* Lấy mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử vào các ống nghiệm riêng biệt có đánh số thứ tự 1 - 4 tương ứng. (0,25 điểm).

* Trình bày được cách nhận biết các chất: 0,5 điểm

  NH4Cl Na2CO3 NaNO3 K3PO4
HCl      
Ba(OH)2 ↑ (mùi khai) X Còn lại ↓ Trắng

* Viết đúng pthh được 0,75 điểm

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 + H2O

Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3 + 2H2O

3Ba(OH)2 + 2K3PO4 → Ba3(PO4)2 + 6KOH

Câu 3: (3,0 điểm)

Đề thi Học kì 1 Hóa học 11 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 3) | Đề kiểm tra Hóa học 11 có đáp án

nNO = 7,84/22,4 = 0,35 mol

Gọi x, y lần lượt là số mol của Al và Mg

⇒ nNO = x + 2/3y = 0,35 ⇒ x = 0,15 mol

mhh = 27x + 24y = 11,25 ⇒ y = 0,3 mol

mAl = 0,15.27 = 4,05g; mMg = 0,3.24 = 7,2g;

⇒ % Al = 36%; % Mg = 64%

Đề thi Học kì 1 Hóa học 11 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 3) | Đề kiểm tra Hóa học 11 có đáp án

mrắn = 0,075.102 + 0,3.40 = 19,65 gam

c. Do kim loại dư nên tạo muối Fe2+ và Cu2+.

Gọi x, y là số mol của Cu và Fe3O4

Ta có: 64x + 232y = 40,8 – 1,6 (1) và 2x – 2y = 0,1.3 (2)

Giải hệ (1) và (2) x = 0,25; y = 0,1 ⇒ mmuối = 0,25.188 + 0,1.180.3 = 101g

Nguồn: /