Danh sách bài viết

Đề thi Học kì 1, Môn: Hóa Học lớp 11, (Đề 9)

Cập nhật: 15/12/2022

Đề thi Học kì 1

Môn: Hóa Học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 9)

Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau:

    1. Na3PO4 + AgNO3

    2. K2CO3 + HCl

    3. MgCl2 + Ca(OH)2

    4. CuSO4 + BaCl2

Câu 2: (2 điểm) Hòa tan 0,62 gam Na2O vào nước dư thu được 2 lít dung dịch A. Tính giá trị pH của dung dịch A.

Câu 3: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các dung dịch chứa trong các lọ mất nhãn sau: NH4Cl, K3PO4, NaCl, AgNO3. Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra nếu có.

Câu 4: (3 điểm) Cho 11,8 gam hỗn hợp gồm Al và Cu hòa tan vừa đủ trong 400 ml dung dịch HNO3 đặc, nóng. Sau phản ứng thu được 17,92 lít khí NO2 (đktc). Hãy tính:

    1. Phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

    2. Khối lượng muối thu được sau phản ứng.

Câu 5: (1 điểm) Hợp chất hữu cơ X (chứa 3 nguyên tố C, H, O) có phần trăm khối lượng C, H và O lần lượt bằng 64,86%, 13,51% và 21,63%.

Khối lượng mol phân tử của X bằng 74,0 g/mol. Hãy lập công thức phân tử của X.

     (Cho biết: Na = 23, Al = 27, Cu = 64, H = 1, N = 14, O = 16, C = 12)

Đáp án và Thang điểm

Câu 1: (2 điểm)

a. Na3PO4 + AgNO3

    + Phương trình phân tử:

Na3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 + 3NaNO3

    + Phương trình ion rút gọn:

PO43- + 3Ag+ → Ag3PO4

b. K2CO3 + HCl

    + Phương trình phân tử:

K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2 + H2O

    + Phương trình ion rút gọn:

CO32- + 2OH- → CO2 + H2O

c. MgCl2 + Ca(OH)2

    + Phương trình phân tử:

MgCl2 + Ca(OH)2 → CaCl2 + Mg(OH)2

    + Phương trình ion rút gọn:

Mg2+ + 2OH → Mg(OH)2

d. CuSO4 + BaCl2

    + Phương trình phân tử:

CuSO4 + BaCl2 → CuCl2 + BaSO4

    + Phương trình ion rút gọn:

SO42- + Ba2+ → BaSO4

Câu 2: (2 điểm)

Số mol Na2O: n = 0,01 mol

Đề thi Học kì 1 Hóa học 11 có đáp án (Tự luận) | Đề kiểm tra Hóa học 11 có đáp án

Nồng độ mol NaOH: CM = 0,01 M

[OH] = 0,01 M

Ta có: [OH-].[OH] = 10-14

[OH-] = 10-12 (M)

Giá trị pH của dung dịch A: pH = -lg[OH-] = -lg10-12 = 12

Câu 3: (2 điểm)

Lấy 4 mẫu thử: NH4Cl, K3PO4, NaCl, AgNO3

– Cho dung dịch AgNO3 vào 4 mẫu thử:

    + Mẫu xuất hiện kết tủa vàng là: K3PO4

Phương trình phản ứng : K3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 + 3KNO3

    + Mẫu xuất hiện kết tủa trắng là : NH4Cl, NaCl (*)

Phương trình phản ứng :

NH4Cl + AgNO3 → AgCl + NH4NO3 ;

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

    + Mẫu không hiện tượng là : AgNO3

– Cho tiếp dung dịch KOH vào (*), đun nhẹ

    + Mẫu xuất hiện khí mùi khai là : NH4Cl

Phương trình phản ứng: NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

    + Mẫu không hiện tượng là: NaCl

Câu 4: (3 điểm)

nNO2 = 0,8 mol

– Gọi x, y lần lượt là số mol của Al, Cu trong hỗn hợp ban đầu

Đề thi Học kì 1 Hóa học 11 có đáp án (Tự luận) | Đề kiểm tra Hóa học 11 có đáp án

Theo đề bài ta có hệ pt:

Đề thi Học kì 1 Hóa học 11 có đáp án (Tự luận) | Đề kiểm tra Hóa học 11 có đáp án

Giải hệ ta được: x = 0,2 ; y = 0,1

a. Phần trăm khối lượng Al: %Al = Đề thi Học kì 1 Hóa học 11 có đáp án (Tự luận) | Đề kiểm tra Hóa học 11 có đáp án = 45,76%

Phần trăm khối lượng Cu: %Cu = 100% – 45,76% = 54,24%

b. mmuối = 0,2 . 213 + 0,1 . 188 = 61,4 (g)

Câu 5: (1 điểm)

Đặt công thức phân tử của X là: CxHyOz

Lập tỉ lệ: x : y : z = Đề thi Học kì 1 Hóa học 11 có đáp án (Tự luận) | Đề kiểm tra Hóa học 11 có đáp án = 5,4 : 13,52 : 1,35 = 4 : 10 : 1

⇒ Chọn x = 4 ; y = 10 ; z = 1

CTPT X: (C4H10O)n

Theo bài: MX = 74 ⇒ 74.n = 74 ⇒ n = 1

⇒ CTPT: C4H10O

Nguồn: /