Danh sách bài viết

Đề thi Học kì 1, Môn: Hóa Học lớp 11, (Đề 16)

Cập nhật: 15/12/2022

Đề thi Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Hóa học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 16)

(Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Cl = 35,5; Ca = 40; P= 31; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag =108; Ba = 137)

Câu 1: Khi đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình phản ứng là:

A. 4                             B. 5                                   C. 6                                   D. 7

Câu 2: Thành phần % của C, H, O trong hợp chất Z lần lượt là 54,5%; 9,1%; 36,4%. Công thức đơn giản nhất của Z là:

A. C2H4O                    B. C4H8O2                         C. C5H9O                          D. C3H6O

Câu 3: Theo thuyết  A-re-ni-ut axit là chất

A. khi tan trong nước phân li ra ion OH- .

B. khi tan trong nước phân li ra ion H+.

C. khi tan trong nước chỉ phân li ra ion H+.

D. khi tan trong nước chỉ phân li ra ion OH- .

Câu 4: Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ liên kết với nhau không theo một thứ tự nhất định.

B. Các chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo được gọi là các chất đồng đẳng của nhau.

C. Các chất khác nhau có cùng công thức phân tử được gọi là các chất đồng phân của nhau.

D. Các chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm -CH2-, do đó tính chất hóa học khác nhau là những chất đồng đẳng.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 1,605 gam hợp chất hữu cơ A thu được 4,62 gam CO2; 1,215 gam H2O và 168 ml N2 (đktc). Tỉ khối hơi của A so với không khí không vượt quá 4. Công thức phân tử của A là:

A. C5H5N.                   B. C6H9N.                         C. C7H9N.                        D. C6H7N

Câu 6: Chất điện li mạnh là

A. H2O                        B. HF.                               C. HClO                            D. NaCl

Câu 7: Trộn 100 ml dung dịch gồm (HCl 0,1M; HNO3 0,2M; H2SO4 0,1M) với V ml dung dịch Y gồm (NaOH 0,1M; Ba(OH)2 0,3 M). Sau phản ứng thu được dung dịch có pH = 13. Giá trị của V là:

A. 200                         B. 150                               C. 100                              D. 300

Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol khí CO2 vào 100ml dd NaOH 1,6 M thu được:

A. NaHCO3 và COdư                                           B. Na2CO3 và NaHCO3

C. Na2CO3 và COdư                                           D. Na2CO3 và NaOH dư

Câu 9: Trong những dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng phân của nhau?

A. C4H10­, C­6H6.                                                    B. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.

C. CH3OCH3, CH3CHO.                                      D. C2H5OH, CH3OCH3.

Câu 10: Để hòa tan SiO2 người ta sử dụng dung dịch:

A. HNO3 đặc.                                                       B. HCl.

C. H2SO4 đặc nóng.                                             D. HF.

Câu 11: Phương trình ion rút gọn: 2H+ + SiO32- → H2SiO3↓ ứng với phản ứng của chất nào sau đây?

A. Axit cacbonic và natri silicat

B. Axit cacboxilic và canxi silicat

C. Axit clohiđric và canxi silicat

D. Axit clohiđric và natri silicat

Câu 12: Trong rượu vang, [H+] =  3,2.10-4 M. pH của rượu đo được là:

A. 9,3                          B. 4,7                                C. 3,5                               D. 10,5

Câu 13: Phân lân được đánh giá bằng hàm lượng % của chất nào sau đây?

A. H3PO4                     B. P2O5                             C. PO43-                          D. P

Câu 14: Dung dịch A chứa 0,1 mol Ca2+, 0,1 mol Cu2+, 0,2 mol NO3- và x mol Cl-. Giá trị của x là

A. 0,4                          B. 0,3                                C. 0,2                               D. 0,5

Câu 15: Kim loại không tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc, nguội:

A. Cu, Ag                    B. Al, Cu.                         C. Fe, Al                              D. Zn, Fe

Câu 16: Cho các phát biểu:

(1). Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

(2). Các chất có cấu tạo và tính chất tương tự nhau nhưng về thành phần phân tử khác nhau một hay nhiều nhóm -CH2- là đồng đẳng của nhau.

(3). Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau.

(4). Liên kết ba gồm hai liên kết π và một liên kết σ.

Số phát biểu đúng là

A. 1                             B. 2                                   C. 3                                  D. 4.

Câu 17: Hợp chất X có công thức đơn giản nhất là CH2O và có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 90. Công thức phân tử của X là:

A. C2H4O2                   B. C6H12O6                        C. C4H8O4                       D. CH2O

Câu 18: Phương trình phản ứng nhiệt phân nào sai?

A. NH4NO −to→ NH3 + HNO3

B. NH4Cl −to→ NH3 + HCl

C. NH4NO2 −to→ N2 + 2H2O

D. (NH4)2CO3 −to→ 2NH3 + CO2 + H2O

Câu 19: Khi cho Mg dư tác dụng với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí X gồm N2O và N2. Khi phản ứng kết thúc, cho thêm NaOH vào thì giải phóng khí Y. Khí Y là:

A. NH3.                                B. H2.                                C. NO                                D. NO2.

Câu 20: Tính oxi hóa của C thể hiện ở phản ứng:

A. C + H2O → CO + H2                                       B. 3C + 4Al → Al4C3

C. C + 2CuO → 2Cu + CO                                  D. C + O2 → CO2

Câu 21: Dung dịch X gồm: 0,09 mol Cl- , 0,04 mol Na+, a mol Fe3+ và b mol SO42-. Khi cô cạn dung dịch X thu được 7,715 gam muối khan. Giá trị của a và b lần lượt là:

A. 0.05 và 0,05.                                                   B. 0,03 và 0,02.

C. 0,07 và 0,08.                                                   D. 0,018 và 0,027.

Câu 22: Các tập hợp ion sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch?

A. Na+, Cu2+, OH-, NO3-.                                    B. Ca2+, Fe2+,  NO3-, Cl-.

C. Na+, Ca2+, HCO3-, OH-.                                   D. Fe2+, H,OH-, NO3-.

Câu 23: Có thể thu được nitơ từ phản ứng nào sau đây?

A. Đun nóng dung dịch bão hòa natri nitrit với amoni clorua.

B. Nhiệt phân muối bạc nitrat.

C. Cho bột Cu vào dung dịch HNO3 đặc nóng.

D. Cho muối amoni nitrat vào dung dịch kiềm.

Câu 24: Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là:

A. 48,52%                   B. 39,76%                   C. 42,25%                   D. 45,75%

Câu 25: Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch?

A. AlCl3 và Na2CO3.                                             B. HNO3 và NaHCO3.

C. NaAlO2 và KOH.                                             D. NaCl và AgNO3.

Câu 26: Trong phản ứng nào sau đây, nitơ thể hiện tính khử?

Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất B. N2 + 6Li −to→ 2Li3N

Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất      D. N2 + 3Mg −to→ Mg3N2

Câu 27: Cho 8 gam Cu tác dụng với 120 ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M thu được V lít khí NO (đktc). Tính V?

A. 1,244 lít                  B. 1,68 lít                          C. 1,344 lít                          D. 1,12 lít

Câu 28: Thực hiện phản ứng giữa H2 và N2 (tỉ lệ mol 4 : 1) trong bình kín có xúc tác, thu được hỗn hợp khi có áp suất giảm 9% so với ban đầu (trong cùng điều kiện). Hiệu suất phản ứng là:

A. 20%.                       B. 22,5%.                         C. 25%.                                D. 27%.

Câu 29: Cho P tác dụng với Ca, sản phẩm thu được là:

A. Ca3P2.                     B. Ca2P3.                         C. Ca3(PO4)2.                       D. CaP2.

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 3,72 gam chất hữu cơ A thu được 10,56 gam COvà 2,52 gam H2O; 0,448 lít N2 (đktc). Biết MA = 93 đvC. A có công thức phân tử là:

A. C3H7O2N.               B. C7H7N.                         C. C6H7N.                          D. C6H5ON.

Nguồn: /