Danh sách bài viết

Đề thi Học kì 1, Môn: Hóa Học lớp 11, (Đề 17)

Cập nhật: 15/12/2022

Đề thi Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Hóa học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 17)

(Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Cl = 35,5; Ca = 40; P= 31; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag =108; Ba = 137)

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH4+).

B. Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.

C. Phân urê có công thức là (NH4)2CO3.

D. Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3.

Câu 2: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là

A. Fe3+, OH- , Cl, Ba2+.                                       B. Na+, Ag+, NO3- ,Cl

C. Ca2+, Cl, Na+, CO32-.                                      D. K+, Ba2+, OH, Cl.

Câu 3: Phản ứng giữa HNO3 với FeO sản phẩm khử tạo ra NO. Tổng hệ số cân bằng (các số là số nguyên tối giản) trong phản ứng này là:

A. 20                           B. 12                                 C. 16                                 D. 22

Câu 4: Phương trình ion thu gọn  của phản ứng cho biết:

A. bản chất của phản ứng trong dung dịch chất điện li

B. nồng độ các ion trong dung dịch

C. những ion nào tồn tại trong dung dịch

D. không cho biết được  điều gì

Câu 5: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là:

A. Ag, NO2, O2                                                    B. Ag2O, NO2, O2

C. Ag, NO, O2                                                      D. Ag2O, NO, O2

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X thu được 4,4 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Biết tỉ khối của X so với He (MHe = 4) là 7,5. Công thức phân tử của X là:

A. CH2O2.                   B. C2H6.                            C. C2H4O.                              D. CH2O

Câu 7: Khi cho Mg dư tác dụng với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí X gồm N2O và N2. Khi phản ứng kết thúc, cho thêm NaOH vào thì giải phóng khí Y. Khí Y là:

A. NH3.                       B. H2.                                C. NO.                                    D. NO2.

Câu 8: Dung dịch A chứa 0,1 mol Ca2+, 0,1 mol Cu2+, 0,2 mol và x mol Cl- Giá trị của x là

A. 0,4                          B. 0,3                                C. 0,2                                    D. 0,5

Câu 9: Kim loại không tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc, nguội:

A. Cu, Ag                    B. Al, Cu.                         C. Fe, Al                                 D. Zn, Fe

Câu 10:Cho 2,24 lít CO2 (đktc) hấp thụ vào 200 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch A. Chất tan trong dung dịch A là:

A. NaHCO3                                                          B. NaHCO3 và Na2CO3

C. Na2CO3                                                            D. Na2CO3 và NaOH dư

Câu 11: Tổng thể  tích N2 và H2 (đktc) cần dùng để điều chế 51 gam NH3 (H = 25%) là:

A. 537,6 lít                  B. 512,23 lít                      C. 120 lít                     D . 134,4 lít 

Câu 12: Hoà tan hoàn toàn 4,48 gam kim loại M bằng dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 5,376 lít khí NO(đktc). Kim loại M là:

A. Fe.                         B. Al.                                C. Cu.                          D. Mg.

Câu 13: Hòa tan 6,3 g hỗn hợp Mg  và  Al trong dung dịch HNO31M đặc nguội dư, thoát ra 6,72 lít khí NO2 (đktc). Khối lượng Al trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 5,4g.                        B. 2,4g.                             C. 2,7g.                          D. 3,2g.

Câu 14: Để nhận biết khí NH3 ta dùng:

A. Giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh.

B. Giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh.

C. Giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ.

D. Giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Câu 15: Khí CO không khử được oxit kim loại nào sau đây ở nhiệt độ cao?

A. Fe3O4.                     B. CuO.                            C. MgO.                            D. PbO.

Câu 16: Để phân biệt 2 chất rắn Na2CO3 và Na2SiO3 có thể dùng thuốc thử là

A. dung dịch NaOH.                                             B. dung dịch HCl

C. dung dịch NaCl                                                D. nước

Câu 17: Trong y học, dược phẩm Nabica  là chất được dùng để trung hòa bớt lượng axit (dư) HCl trong dạ dày. Công thức của Nabica là:

A. NaHCO3.                                                         B. (NH4)2CO3

C. Na2CO3                                                            D.NH4HCO3

Câu 18: Chọn cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tố nhóm VA:

A. ns2np                    B. ns2np3             C. ns2np2                  D. ns2np4

Câu 19: Ở điều kiện thường photpho hoạt động hóa học khá hơn nitơ là do

A. Photpho ở trạng thái rắn còn nitơ ở trạng thái khí.

B. Độ âm điện của P nhỏ hơn nitơ.

C. Photpho chỉ có liên kết đơn, còn nitơ có liên kết ba.

D. P có đô âm điện lớn hơn nitơ.

Câu 20: Cho Fe(III) oxit tác dụng với axit nitric thì sản phẩm thu được là: 

A. Fe(NO3)2, NO và H2O                                      B. Fe(NO3)2, NO2 và H2O     

C. Fe(NO3)2, N2                                                    D. Fe(NO3)3 và H2

Câu 21: Cho P tác dụng với Ca, sản phẩm thu được là:

A. Ca3P2.                     B. Ca2P3.                           C. Ca3(PO4)2.        D. CaP2.

Câu 22: Trong bình kín chứa 0,5 mol CO và m gam Fe3O4. Đun nóng bình cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khí trong bình có tỉ khối so với khí CO ban đầu là 1,457. Giá trị của m là:

A. 17,4.                       B. 11,6.                             C. 22,8.             D. 23,2.

Câu 23: Một dung dịch chứa Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol), Cl- (0,04 mol) và ion Z (y mol). Ion Z và giá trị của y là:

A. NO3-(0,03).                                                     B. CO32- (0,015).

C. SO42- (0,01).                                                    D. NH4+ (0,01).

Câu 24: Cho các phát biểu sau:

(1) Độ dinh dưỡng của phân đạm, phân lân và phân kali tính theo phần trăm khối lượng tương ứng của N2O5; P2O5 và K2O.

(2) Người ta không bón phân urê kèm với vôi.

(3) Phân lân chứa nhiều photpho nhất là supephotphat kép.

(4) Bón nhiều phân đạm amoni sẽ làm đất chua.

(5) Quặng photphorit có thành phần chính là Ca3(PO4)2.

Trong các phát biểu trên, số phất biểu đúng là

A. 5.                            B. 2.                                  C. 3.                                  D. 4.

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ X (C, H, O). Cần vừa đủ 6,72 lít O2 (đktc), thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Thành phần phần trăm khối lượng oxi trong X là

A. 34,78%                   B. 69,56%                        C. 76,19 %                                   D. 67,71%

Câu 26: Liên kết hóa học trong phân tử chất hữu cơ chủ yếu là liên kết

A. ion                          B. cộng hóa trị                  C. kim loại                   D. hiđro.

Câu 27: Trong công nghiệp, Nđược tạo ra bằng cách nào sau đây?

A. Nhiệt phân muối NH4NO3 đến khối lượng không đổi.

B. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

C. Phân hủy NH3.                                                 

D. Đun nóng Mg với dung dịch HNO3 loãng.

Câu 28: Tìm phản ứng viết sai:

A. NH4NO3 −to→ NH3 + HNO3

B. (NH4)2CO3 −to→ 2NH3 + CO2 + H2O

C. NH4Cl −to→ NH3 + HCl

D. NH4HCO3 −to→ NH3 + CO2 + H2O

Câu 29: Thêm 0,15 mol KOH vào dung dịch chứa 0,1 mol H3PO4. Sau phản ứng trong dung dịch chứa:

A. KH2PO4 và K3PO4.                                          B. K2HPOvà K3PO4.

C. KH2PO4 và K2HPO4.                                        D. K3PO4 và KOH dư.

Câu 30: Cho các chất KNO3, Fe(NO3)3, Zn(NO3)2, Fe(NO3)2. Số chất khi bị nhiệt phân thu được hỗn hợp khí NO2, O2 là:

A. 4.                            B. 3                                   C. 2   D. 1

Nguồn: /