Danh sách bài viết

Đề thi Học kì 1, Môn: Hóa Học lớp 11, (Đề 19)

Cập nhật: 15/12/2022

Đề thi Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Hóa học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 19)

(Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Cl = 35,5; Ca = 40; P= 31; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag =108; Ba = 137)

I. TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)

Câu 1: Cho từng chất: Fe, Cu, P, Al(OH)3, FeSO4, FeO lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là:

A. 3.                            B. 6..                            C. 5.                            D. 4.

Câu 2: Trong thực tế,   người ta thường dùng chất nào sau đây để làm xốp bánh?

A. (NH4)2SO4.                                                      B. K2SO4.

C. NaCl.                                                               D. NH4HCO3.

Câu 3: Cho thí nghiệm như hình vẽ:

 

Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm là

A. nước phun vào bình và chuyển thành màu xanh.

B. nước phun vào bình và chuyển thành màu tím.

C. nước phun vào bình và chuyển thành màu hồng.

D. nước phun vào bình và không có màu.

Câu 4: Dung dịch Y chứa 0,01 mol K+; 0,02 mol Na+; 0,02 mol Cl- và  x mol SO42-. Cô cạn dung dịch Y thì thu được bao nhiêu gam muối khan (giả sử chỉ có nước bay hơi)?

A. 2,52.                                                                B. 2,40.

C. 2,25.                                                                D. 2,04.

Câu 5: Trộn 150 dung dịch KOH 1M tác dụng với 50ml dung dịch H3PO4 2M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch T. Muối có trong dung dịch T là

A. KH2PO4 và K2HPO4.                                       B. KH2PO4 và K3PO4.

C. K2HPOvà K3PO4.                                           D. KH2PO4.

Câu 6: Cho dung dịch KOH dư vào 50 ml dung dịch (NH4)2SO4 1M. Đun nóng nhẹ, thể tích khí NH3 thoát ra (đktc) là

A. 1,12 lít.                                                            B. 2,24 lít.

C. 4,48 lít.                                                            D. 0,112 lít.

Câu 7: Chất nào là chất điện li mạnh?

A. CH3COOH.                                                     B. H2S.

C. Cu(OH)2.                                                         D. KCl.

Câu 8: Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng trong dung dịch?

A. NH4Cl và AgNO3.                                            B. MgCl2 và KNO3.

C. CH3COONa và HCl.                                        D. Fe2(SO4)3 và NaOH.

Câu 9: Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá theo tỉ lệ phần trăm về khối lượng của:

A. P2O5.                                                               B. nguyên tố P.

C. K2O.                                                                D. N2O5.

Câu 10: Trường hợp nào sau đây, khi nhiệt phân tạo ra sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ đioxit và oxi?

A. KNO3,  Pb(NO3)2.                                            B. Fe(NO3)3, AgNO3.

C. Zn(NO3)2, Mg(NO3)2.                                       D. Pb(NO3)2, Ca(NO3)2.

Câu 11: Silic thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng nào sau đây?

A. Si + 2F2 → SiF4.

B. Si + O −to→ SiO2.

C. 2Mg + Si −to→ Mg2Si.

D. Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2.

Câu 12: Hòa tan 6,3 gam hỗn hợp Mg và Al trong dung dịch HNO31M đặc nguội dư, thoát ra 6,72 lít khí NO2 (đktc). Khối lượng Al trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 5,4g.                                                                 B. 2,4g.

C. 2,7g.                                                                D. 3,2g.

Câu 13: Khí CO không khử được oxit kim loại nào sau đây ở nhiệt độ cao?

A. Fe3O4.                                                              B. CuO.

C. MgO.                                                               D. PbO.

Câu 14: Vai trò của cacbon trong phản ứng  Ca3(PO4)+ 5C + 3SiO2 −to→ 3CaSiO3 + 2P + 5CO  là:

A. Chất khử                                                          C. Axit

B. Chất oxi hoá                                                    D. Bazơ

Câu 15: SiO2 tan được trong dung dịch axit nào sau đây?

A. HCl                                                                  B. HNO3

C. H2SO4                                                              D. HF

Câu 16: Ở điều kiện thường photpho hoạt động hóa học khá hơn nitơ là do

A. Photpho ở trạng thái rắn còn nitơ ở trạng thái khí.

B. Độ âm điện của P nhỏ hơn nitơ.

C. Photpho chỉ có liên kết đơn, còn nitơ có liên kết ba .

D. P có đô âm điện lớn hơn nitơ.

Câu 17: Có thể phân biệt 3 dd : NaCl, Na3PO4, NaNO3 chỉ bằng 1 thuốc thử là

A. dung dịch Ba(OH)2                                          B. dung dịch AgNO3

C. Cu kim loại                                                      D. dung dịch BaCl2.

Câu 18: Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hóa học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (–CH2–) được gọi là hiện tượng

A. đồng phân.                                                      B. đồng vị.

C. đồng đẳng.                                                       D. đồng khối.

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 3,0 gam một hợp chất hữu cơ X, người ta thu được 4,40 gam CO2 và 1,80 gam H2O. Công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ X là:

A. C2H4O.                   B. C2H5O.                 C. CH2O.                 D. CH2O2.

Câu 20: Cho một số phát biểu về đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ sau

1. Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa C.

2. Có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O,...

3. Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hóa trị.

4. Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết ion.

5. Dễ bay hơi, khó cháy.

6. Phản ứng hóa học xảy ra nhanh.

Các câu đúng là

A. 1, 3, 5.                                                             B. 4, 5, 6.

C. 2, 4, 6.                                                             D. 1, 2, 3.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện, nếu có):

                 Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 2 (1,0 điểm): Hòa tan 15 gam hỗn hợp gồm Al và Cu bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 đặc nóng,  thu được 20,16 lít khí NO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Xác định thành phần phần trăm khối lượng của Al và Cu trong hỗn hợp.

Câu 3 (1 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 13,2 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Tỉ khối của A so với H2 là 28. Xác định công thức phân tử của chất hữu cơ A.

Nguồn: /