Danh sách bài viết

Đề thi Học kì 1, Môn: Hóa Học lớp 11, (Đề 20)

Cập nhật: 15/12/2022

Đề thi Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Hóa học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 20)

(Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Cl = 35,5; Ca = 40; P= 31; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag =108; Ba = 137)

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Các nguyên tử thuộc nhóm IVA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 

A. ns2np5.                                                             B. ns2np3.

C. ns2np4.                                                             D. ns2np2.

Câu 2: Kim loại bị thụ động trong HNO3 đặc, nguội là

A. Pt, Cu.                                                             B. Al, Fe.

C. Ag, Fe.                                                             D. Pb, Ag.

Câu 3: Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất nước đá khô?

A. H2O.                                                                B. N2.

C. CO2.                                                                D. CO.

Câu 4: Cho m gam Al phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là                  

A. 2,70.                                                                B. 4,05.

C. 8,10.                                                                D. 5,40.

Câu 5: Phương trình điện li nào sau đây không đúng?

A. Mg(OH)⇄ Mg2+ + 2 OH-                               B. K2SO4 ⇄ 2K+ + SO42-

C. HNO3 → H+ NO3-                                        D. HSO3- ⇄  H+ + SO32-

Câu 6: Phương trình ion: OH- + HCO3- → CO32- + H2O là của phản ứng xảy ra giữa cặp chất nào sau đây?

A. NaOH + Ba(HCO3)2.                                        B. Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2.

C. NaHCO3 + Ba(OH)2                                         D. NaHCO3 + NaOH. 

Câu 7: Khi nhiệt phân, dãy muối rắn nào dưới đây đều sinh ra kim loại, khí nitơ đioxit và oxi?

A. AgNO3, Hg(NO3)2.                                           B. Cu(NO3)2, Mg(NO3)2.

C. Hg(NO3)2, Mg(NO3)2.                                       D. AgNO3, Cu(NO3)2.

Câu 8: Độ dinh dưỡng của phân lân được tính bằng:

A. % P2O5.                                                   B. % P.

C. %PO43-.                                                   D. Ca(H2PO4)2.

Câu 9: Chất phản ứng được với NH3 là:

A. Na2O.                                                               B. AlCl3 (dd).

C. Na2CO3 (dd).                                                    D. NaOH (dd).

Câu 10: Nồng độ mol của anion trong dung dịch BaCl0,20M là 

A. 0,40M.                                                            B. 0,20M.

C. 0,30M.                                                             D. 0,10M.

Câu 11: Trong những nhận xét dưới đây về muối amoni, nhận xét nào là đúng?

A. Muối amoni là tinh thể ion, phân tử gồm cation amoni và anion hiđroxit.

B. Tất cả các muối amoni đều dễ tan trong nước, khi tan điện li hòa toàn thành cation amoni và anion gốc axit. 

C. Dung dịch muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm đặc, nóng cho thoát ra chất khí làm quỳ tím hóa đỏ.

D. Khi nhiệt phân muối amoni luôn luôn có khí amoniac thoát ra.

Câu 12: Cho P tác dụng với Mg, sản phẩm thu được là:

A. Mg2P2O7.                                                         B. Mg3P2.

C. Mg(PO3)2.                                                        D. Mg3(PO4)2.

Câu 13: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H8O là

A. 1                                                                      B. 2

C. 3                                                                      D. 4.

Câu 14: Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?

A. CH3OH, CH3OCH3                                          B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3OH, C2H5OH                                             D. CH3CH2OH, C3H6(OH)2.

Câu 15: Tỉ khối hơi cuả chất X so với hiđro bằng 44. Phân tử khối của X là

A. 44                           B. 46                                 C. 22                                 D. 88.

Câu 16: Tìm phản ứng nhiệt phân sai:

A. 2AgNO3 −to→ Ag2O + 2NO2 + 1/2O2

B. KNO3 −to→ KNO2 + O2

C. Zn(NO3)2 −to→ ZnO + 2NO2 + 1/2O2

D. Mg(NO3)2 −to→ MgO + 2NO2 + 1/2O2

Câu 17: Theo thuyết cấu tạo hoá học, trong phân tử các chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết hoá học với nhau theo cách nào sau đây:

A. đúng hoá trị.

B. đúng số oxi hoá.

C. một thứ tự nhất định.

D. đúng hoá trị và theo một thứ tự nhất định

Câu 18: Khí N2 tương đối trơ ở nhiệt độ thường là do

A. Trong phân tử N2 chứa liên kết 3 rất bền.

B. Nguyên tử nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm nitơ.

C. Nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ, phân tử không phân cực.

D. Trong phân tử N2, mỗi nguyên tử còn một cặp electron chưa tham gia liên kết.

Câu 19: Cho 2,24 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M , khối lượng kết tủa thu được là

A. 10g                         B. 15g                           C. 20g                         D. 25g

Câu 20: Phương trình hóa học nào viết sai so với phản ứng xảy ra?

A. CaCl2 + CO2 + H2O → CaCO3 + 2HCl

B. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

C. BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

D. CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Thêm 200 ml dung dịch KOH 1M vào 300 ml dung dịch H3PO4 1M thu được dung dịch X. Tính khối lượng muối trong dung dịch X.

Câu 2 (1,5 điểm): Cho 1,71 gam hỗn hợp gồm (Al, Mg, Cu) phản ứng hết với 200 ml dung dịch HNO3 1M. Sau phản ứng thu được 7,91 gam hỗn hợp gồm 3 muối khan và V lít hỗn hợp khí NO2 và NO. Nung muối này tới khối luợng không đổi được m gam chất rắn. Tính m?

Câu 3 (1,5 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hợp chất hữu cơ X, cần hết 300 ml O2, thu được 200 ml CO2 và 300 ml hơi nước. Các khí được đo ở cùng nhiệt độ, áp suất. Xác định công thức phân tử của X?

--- Hết ---

Nguồn: /