Danh sách bài viết

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100

Cập nhật: 15/12/2022

Luyện tập Câu 1

Số?

 

 

Phương pháp giải:

Phân tích số đã cho thành số chục và số đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 2

Số?

Phương pháp giải:

Phân tích số đã cho thành số chục và số đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 3

Độ dài một bước chân của Mai, Việt, Nam

lần lượt là 32 cm, 30 cm, 34 cm.

a) Ai có bước chân dài nhất?

b) Ai có bước chân ngắn nhất?

Phương pháp giải:

Tìm độ dài một bước chân của từng bạn rồi so sánh từ đó trả lời câu hỏi đề bài.

Lời giải chi tiết:

Độ dài một bước chân của Mai là 32cm.

Độ dài một bước chân của Việt là 30cm.

Độ dài một bước chân của Nam là 34cm.

So sánh: 30cm < 32cm < 34cm

a) Nam có bước chân dài nhất.

b) Việt có bước chân ngắn nhất.

Luyện tập Câu 4

Bạn Việt ghép hai trong ba tấm thẻ như hình vẽ để được các số có hai chữ số. Việt có thể ghép được những số nào?

Phương pháp giải:

Lấy các số đã cho để ghép thành các số có hai chữ số.

Lưu ý: Không được để chữ số 0 đứng đầu.

Lời giải chi tiết:

Từ các tấm thẻ 3, 0, 7 ta có thể ghép được các số có hai chữ số là: 30; 37; 70; 73.

Luyện tập Câu 1

a) Tính nhẩm:

 

b) Đặt tính rồi tính:

Phương pháp giải:

a) Tính nhẩm các số tròn chục.

b)

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng, trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

a) 

80 + 10 = 90          

90 – 10 = 80

30 + 40 = 70          

70 – 40 = 30

60 + 20 = 80                   

80 – 20 = 60

b)

Luyện tập Câu 2

Hai phép tính nào có cùng kết quả?

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính ghi trên con mèo và con cá để tìm ra các phép tính có cùng kết quả.

Lời giải chi tiết:

Thực hiện phép tính:

35 + 12 = 47                                                                         

40 + 7 = 47

53 + 6 = 59                                                                           

60 + 20 = 80

30 + 50 = 80                                                                         

40 + 19 = 59

Luyện tập Câu 3

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính theo thứ tự.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 4

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính ghi trên con rồng rồi điền kết quả vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Dựa vào cách đặt tính và tính để tìm được các số cần điền.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 2

a) Tìm kết quả phép tính trong mỗi ngôi sao.

b) Tìm những ngôi sao khi phép tính có kết quả lớn hơn 26.

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính ghi trên mỗi ngôi sao rồi trả lời câu hỏi đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Thực hiện phép tính trong mỗi ngôi sao:

67 – 41 = 26                          

76 – 50 = 26                          

23 + 3 = 26

47 – 7 = 40                            

50 + 5 = 55                            

30 + 10 = 40

b) Những ngôi sao khi phép tính có kết quả lớn hơn 26 là: 47 – 7; 50 + 5; 30 + 10 

Luyện tập Câu 3

Lớp em chăm sóc 75 cây hoa hồng trong vườn của trường. Sau một thời gian, sáng nay đã có 53 cây nở hoa. Hỏi còn bao nhiêu cây hoa hồng chưa nở hoa?

 

Em hãy nêu câu trả lời.

Phương pháp giải:

Số cây hoa hồng chưa nở hoa = Số cây hoa hồng – số cây hoa hồng đã nở.

Lời giải chi tiết:

Phép tính: 74 – 53 = 21

Số cây hoa hồng chưa nở hoa là:

74 – 53 = 21 (cây)

Đáp số: 21 cây hoa hồng

Luyện tập Câu 4

Trong một buổi cắm trại, lớp 1A có 32 bạn, lớp 1B có 35 bạn cùng tham gia. Hỏi cả lớp có bao nhiêu bạn cùng tham gia buổi cắm trại?

Phương pháp giải:

Số bạn tham gia buổi cắm trại = số bạn học sinh lớp 1A + số bạn học sinh lớp 1B.

Lời giải chi tiết:

Phép tính: 32 + 35 = 67

Số bạn tham gia buổi tham gia buổi cắm trại là:

32 + 35 = 67 (bạn)

Đáp số: 67 bạn

 

Nguồn: https://loigiaihay.com/toan-lop-1-trang-94-bai-39-on-tap-cac-so-va-phep-tinh-trong-pham-vi-100-sgk-ket-noi-tri-thuc-a132528.html /

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 41: Ôn tập chung

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 41: Ôn tập chung

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 40: Ôn tập hình học và đo lường

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 40: Ôn tập hình học và đo lường

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 37: Luyện tập chung

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 37: Luyện tập chung

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 36: Thực hành xem lịch và giờ

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 36: Thực hành xem lịch và giờ

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 35: Ngày trong tuần

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 35: Ngày trong tuần

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - Bài 33: Luyện tập chung

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - Bài 33: Luyện tập chung

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số